İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1123
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :7
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1123
Şikayetçi:
 Yamanlar Tur. Mad. Enrj. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti., Yamanlar İş Merkezi, Atatürk Caddesi, No: 12 Bucak / BURDUR
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Varlık Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2799
Başvuruya konu ihale:
 2007/168741 İhale Kayıt Numaralı “Veri İşleme ve Otomasyon Personeli Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 08.03.60.G022/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri İşleme ve Otomasyon Personeli Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yamanlar Tur. Mad. Enrj. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2799 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Kesinleşen ihale kararıyla ihalenin Başel Tem. İnş. Tur. Bilg. Med. Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde kaldığının, firmalarının ise ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiğinin bildirildiği, idarece istenilen teklif bileşenleriyle ilgili açıklamalarını zamanında idareye verdikleri, ihale üzerinde kalan firmanın ise teklif bileşenleriyle ilgili açıklamalarını belirlenen süreden sonra, kargo yoluyla ulaştırdığı, bunun idarece kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

2) Teknik şartnamenin 4.6 maddesinde çalışan personelin giyeceği kıyafetin özelliklerinin belirtildiği, kendilerinin buna uygun olarak bir bedel öngördükleri ve fatura ile belgelendirdikleri, diğer firmaların vermiş oldukları bedellerin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, şartnamenin ilgili maddesini karşılamadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece Baytekin İnş Tem. Hizm. Gıda Yem. Ür. Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. firması dışındaki diğer firmaların tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, söz konusu firmalara yazılan 13.12.2007 tarihli yazı ile aşırı düşük olarak belirlenen bedellerle ilgili olarak teklifi oluşturan bileşenlerini 24.12.2007 tarihine kadar yazılı olarak açıklamalarının istendiği anlaşılmıştır.

 

Başel Tem. İnş. Tur. Bilg. Med. Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen götürü bedel teklifle ilgili açıklama yapılması hususunda idarece yazılan 13.12.2007 tarih ve 9731 sayılı yazının 14.12.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla anılan firmaya gönderildiği, Kurum tarafından yapılan tespitte söz konusu evrakın 15.12.2008 tarihinde Antalya PİM Gelen Sevisine teslim edildiği, ancak söz konusu yazının ilgili firmaya hangi tarihte teslim edildiğine dair herhangi bir bilgi ve belgenin tespit edilemediği, ayrıca idarece gönderilen 29.02.2008 tarihli yazıda anılan yazının ilgili firmaya hangi tarihte teslim edildiğine dair taahhütlü posta gönderim kartının idareye ulaşmadığı, bu nedenle de yazının istekliye tebliğ tarihinin tespit edilemediği hususunun belirtildiği, anılan firmanın teklifinin bileşenleri hakkında istenen yazılı bilgiye ilişkin bilgi ve belgeleri 28.12.2007 tarihinde saat 15:11’de İstanbul’dan Yurtiçi Kargo aracılığı ile gönderdiği ve 31.12.2007 tarihinde saat 11:10’da Hastaneye teslim edildiği, yapılan değerlendirme sonucunda anılan belgelerinin değerlendirmeye alınmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan değerlendirmede; 13.12.2007 tarih ve 9731 sayılı yazının postaya verildiği 13.12.2007 tarihini takip eden yedinci günün 20.12.2007 perşembe günü olduğu ve bu tarihin bayram tatili olduğu, Tebligat Kanunu hükümleri dikkate alındığında idarenin ilgi tarih ve sayılı yazısının istekliye resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü olan 24.12.2007 tarihinde tebliğ edildiğinin varsayılması gerektiği, ilgili tarafından bu tarihte açıklamada bulunması ve yapılan açıklamanın idareye yazılarak teslim edilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılarak anılan firma tarafından 31.12.2007 tarihinde idareye verilmiş olan açıklamaların değerlendirmeye alınmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, yukarıda belirtilen açıklamalar ile söz konusu evrakın ilgili firmaya hangi tarihte teslim edildiğine dair herhangi bir bilgi ve belgenin tespit edilemediği hususları dikkate alındığında, Başel Tem. İnş. Tur. Bilg. Med. Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif bileşenlerinin idarece değerlendirmeye alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi:

 

“26.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, eğitim, sigorta, vergi, resim, harç, sosyal sigortalar pirimi, ihbar ve kıdem tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği, portör muayenesi vb. bütün giderler teklif fiyata dahildir.

 

26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3 Ayrıca, personelin yol ve giyecek giderleri teklif fiyata dahildir. Ancak yemek hastane tarafından karşılanacağından yemek giderleri teklif fiyata dahil değildir.

 

26.3.1. Personelin yol bedeli nakit, giyecek ihtiyaçları ayni olarak yüklenici tarafından; yemek ihtiyaçları ise hastane tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

 

26.3.1.1. Personelin yol bedeli yüklenici tarafından nakit olarak karşılanacak ve bordroda gösterilecektir. Bu hizmet ihalesinde bir aylık mesai gününün en az 22 gün olacağı göz önünde bulundurulmalı ve personelin yol giderleri buna göre yapılmalıdır.

 

Bir personele ödenecek asgari aylık brüt yol bedeli 70.40 YTL (Yetmiş Yeni Türk Lirası Kırk Yeni Kuruş) (Bir personelin bir aylık brüt yol gideri= 1,60 YTL X 2 kez X 22 gün)’dir.

 

26.3.1.2. Personelin giyecek ihtiyaçları yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar teknik şartnamenin “Çalışan Personelin Hakları” başlığı altında belirlenmiştir.

 

26.3.1.3. İhale kapsamında çalıştırılacak personellerin yemek ihtiyaçları, hastane idaresi tarafından ücreti karşılığında temin edilen yemekten bedelsiz olarak karşılayacaktır. İstekliler çalıştıracakları personeller için tekliflerine yemek bedeli ilave etmeyecektir.

 

26.3.2. İhale Konusu hizmetin yürütülebilmesi için çalıştırılacak Müdüre (1 (Bir) kişi) asgari ücretten en az % 50 (yüzde elli), Bilgi İşlem Merkezinde çalıştırılacaklara (5 (beş) kişi) asgari ücretten en az %40 (yüzde kırk), Otomasyon Sisteminin işletimi, tıbbı sekreterlik ve diğer idari hizmetleri yürütmek üzere Çalıştırılacak diğer 154 (yüz elli dört) kişiye ise asgari ücretten en az %25 (yüzde yirmi beş) fazla ödeme yapılacaktır.

 

26.3.3. Sözleşme süresi içerisindeki Bayram ve genel tatil günlerinde asgari ücretten en az %40 (yüzde kırk) fazla ödeme yapılacak olan kişilerin çalışacakları gün sayısı toplamı 13,5 gün, (günde 1 kişi), asgari ücretten en az %25 (yüzde yirmi beş) fazla ödeme yapılacak olan kişilerin çalışacakları gün sayısı toplamı ise 270 gün (günde 20 kişi) olarak öngörülmüştür. Bayram ve genel tatil günlerinde günde toplam en fazla 21 kişi çalışacak olup, bu personellerin hizmet süresince çalışacakları gün sayısı toplamı 283,5 gündür…”

 

şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 4.6 maddesinde işçilere verilecek kıyafetin neler olacağı ve verilecek olan bu kıyafetin özellikleri belirtilmiştir. Anılan düzenlemede, işçilere biri yazlık biri kışlık olmak üzere iki adet pantolon (kışlık gabardin veya seri, yazlık ince terilen kumaştan), yine biri yazlık biri kışlık olmak üzere iki adet gömlek (pamuk ve polyester karışımı poplin - terikoton kumaştan), 1 adet süveter (akrilik polyester yün karışımı), erkekler için alpaka kumaştan 1 adet kravat, bayanlar için empirme ipek karışımı kumaştan 1 adet fular verileceği öngörülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarece firmalar tarafından teklif edilen bedellerin incelenmesi sonucunda Baytekin İnş Tem. Hizm. Gıda Yem. Ür. Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. firması dışındaki diğer firmaların tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, söz konusu firmalara yazılan 13.12.2007 tarihli yazı ile idari şartnamenin 34 üncü maddesi gereğince aşırı düşük olarak belirlenen bedellerle ilgili olarak teklifi oluşturan bileşenlerini 24.12.2007 tarihine kadar yazılı olarak açıklamalarının istendiği anlaşılmıştır.

 

Yazılı açıklama istenen isteklilerden Kemal Çağlar İnş. Öz. Güv. Sis. San. Tic. Ltd. Şti., Avrupa Grubu Tem. Gıda Yem. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. / Doğuş Sos. Hiz. İnş. Yat. Taş. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişim) ile Teknik Güv. Tem. Gıda İnş. Bilg Yaz.Taah. San. ve Tic. Ltd Şti. / ON İlaçlama Sağlık Hiz. San. ve Tic Ltd Şti. (Ortak Girişimi)’nin idarece belirlenen süre içersinde herhangi bir yazılı açıklamada bulunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer firmalar tarafından belirlenen süre içinde teklif edilen bedel için belgelendirilmek suretiyle verilmiş olan götürü bedel teklif ayrıntı tabloları ile kanıtlayıcı belgelerin Komisyonca değerlendirildiği anlaşılmıştır.

 

Haktok İnş. Taah. Eğ. Tur. Sağ. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim hariç toplam asgari işçilik maliyetinin 1.887.054,80 YTL, giyim maliyetinin ise 768,00 YTL olarak hesaplandığı, anılan firmanın giyim maliyetinin kişi başına 4,80 YTL, kışlık pantolon için 1,00 YTL, yazlık pantolon için 1.00 YTL, yazlık gömlek için 0.75 YTL, kışlık gömlek için 075 YTL, kravat/fular için 0.30 YTL ve süveter için 1,00 YTL tutarlı Aksu Tekstil İth. İhr. San. Tİc. Ltd. Şti. firmasına ait toplam 768,00 YTL tutarlı tarihsiz bir proforma fatura ile belgelendirdiği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, ARC Bilişim ve İletişim Tekn. Dan. Tic. Ltd. Şti.’nin ’nin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim hariç toplam asgari işçilik maliyetinin 1.887.054,80 YTL, giyim maliyetinin ise 1.680,00 YTL olarak hesaplandığı, anılan firmanın giyim maliyetinin kişi başına 10,50 YTL, kışlık pantolon için 2,00 YTL, yazlık pantolon için 1,75 YTL, yazlık gömlek için 1,50 YTL, kışlık gömlek için 1.75 YTL, kravat/fular için 0,50 YTL ve süveter için 3,00 YTL tutarlı Artı Personel Giyim Ekipmanları Tic. Ltd. Şti. firmasına ait toplam 1.680,00 YTL tutarlı, 05.12.2007 tarihli bir proforma fatura ile belgelendirildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen Kanun hükmünden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği, bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesi için yeterli olmayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Giyim giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerin, bu giderlerini nasıl karşılayacağına ilişkin belgelerle desteklemeleri ve bu belgelerinde işin yapılabileceğine dair delil oluşturması için, belge tutarlarının günün piyasa koşullarında hayatın olağan akışına uygun olması gerektiği, Haktok İnş. Taah. Eğ. Tur. Sağ. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yukarıda belirtilen giyim giderinin 768,00 YTL’ye (kişi başına 4,80 YTL), ARC Bilişim ve İletişim Tekn. Dan. Tic. Ltd. Şti.’nin giyim giderinin ise 1.680,00 YTL’ye (kişi başına 10,50 YTL) karşılanacağına ilişkin proforma fatura sunmuş olmalarının söz konusu giderin bu fiyata karşılanabileceğinin belgelendirilmiş olacağı anlamına gelmediği düşünüldüğünden, adı geçen firmalar tarafından verilmiş olan tekliflerin Komisyonca yeterli görülmemesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Öte yandan, ihale üzerinde bırakılan Başel Tem. İnş. Tur. Bilg. Med. Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim hariç toplam asgari işçilik maliyetinin 1.887.054,80 YTL, giyim maliyetinin ise 4.720,00 YTL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

Anılan firmanın giyim maliyetinin kişi başına 29,50 YTL olarak belirlendiği, kışlık pantolon için 7,00 YTL, yazlık pantolon için 6.00 YTL, yazlık gömlek için 4,50 YTL, kışlık gömlek için 6,00 YTL, süveter için 5,00 YTL, kravat veya fular için 1,00 YTL tutarlı ve Evren İş Elbiseleri Sig. İlaçlama iş Güv. Tekstil Konfeksiyon Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait toplam 4.720,00 YTL tutarlı, tarihsiz bir proforma fatura ile belgelendirdiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Yamanlar Tur. Mad. Enrj. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim hariç toplam asgari işçilik maliyetinin 1.887.054,80 YTL, giyim maliyetinin ise 11.200,00 YTL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

Anılan firmanın giyim maliyetinin kişi başına 70,00 YTL olarak belirlendiği, kışlık pantolon için 15,00 YTL, yazlık pantolon için 15,00 YTL, yazlık gömlek için 11,00 YTL, kışlık gömlek için 11,00 YTL, süveter için 14,00 YTL, kravat veya fular için 4,00 YTL tutarlı ve Sancaktaroğlu Tekstil İnş. Nak. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait toplam 11.200,00 YTL tutarlı, 09.12.2007 proforma fatura ile belgelendirdiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ve teklif bedelleri dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan Başel Tem. İnş. Tur. Bilg. Med. Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında çalışacak 160 kişi için 4.720,00 YTL, kişi başına 29,50 YTL giyim bedeli belirlemesinin hayatın olağan akışı ile mevcut piyasa koşullarına uygun olduğu sonucuna varıldığından, idare tarafından açıklamasının yeterli görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul