İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1124
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :8
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1124
Şikayetçi:
 Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Cad. Gurbet Sokak Nu 11/6 Bahçelievler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Silivri Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Mah. Siyami Köylü Cad. Nu 33 34570 Silivri / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2607
Başvuruya konu ihale:
 2007/170652 İhale Kayıt Numaralı “Çöplerin Toplanması ve Nakli, Cadde-Sokak Süpürme-Yıkama, Çevre Temizliği, Konteyner Yıkama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.02.2008 tarih ve 08.03.23.0022/2008-14E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporunda;

 

            Silivri Belediye Başkanlığı’nca 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöplerin Toplanması ve Nakli, Cadde-Sokak Süpürme-Yıkama, Çevre Temizliği, Konteyner Yıkama” ihalesine ilişkin olarak Umut Temizlik Otomasyon Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin değerlendirilerek gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.5 maddesinde, bütün araçlara ait K1 yetki belgesinin ihale dosyasında verileceğinin belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu, işin ifası aşamasında gerekli olan bu belgenin, yeterlik kriteri olarak teklifle birlikte istenmesinin 4734 sayılı Kanunu’nun 5 inci maddesine aykırı olduğu,  

 

            2) Teknik şartnamenin 49 uncu maddesinde, yüklenicinin resmi tatil ile dini resmi bayramlar ve davetler ile diğer özel günlerde idarenin ilgili müdürlük ya da amirliğinin çalışma programına aynen uymak zorunda olduğu, yüklenicinin bu iş için ayrıca ücret talep edemeyeceği şeklinde düzenlemelerin yapıldığı, ihale konusu işte çalışacak kişi sayısının belirli olmadığı ve tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı ve personel sayısının da belirli olmadığı, bu düzenlemelerin teklif vermeye engel olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede şikayetçinin doküman satın aldığı 11.12.2007 tarihinden itibaren 15 günlük şikayet süresi içinde olmak üzere 26.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Ancak,  24.12.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının aynı tarihte 2 istekliye de elden tebliğ edildiği, teklifi değerlendirmeye alınmayan ve teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli olmadığı, bununla birlikte,  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Törem Ltd. Şti.’nin karara itirazı olmadığını 25.12.2007 tarihli dilekçe ile idareye bildirdiği, dolayısıyla açıklama talebinde  bulunabilecek istekli kalmadığından 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddenin ikinci fıkrasındaki sürenin bu tarihte bitmiş kabul edilmesi gerektiği,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin 25.12.2007 tarihli sözleşmeye davet yazısını aynı tarihte tebellüğ ettiği ve 26.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı,

 

Böylece 41 ve 42 nci maddelere uygun sözleşme imzalandıktan sonra idareye şikayet başvurusu yapıldığı ve bunun üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilerek başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin adı, idari şartnamenin 2.a maddesinde, “Silivri Belediyesi hizmet alanı içindeki 120 mahalle ile mücavir sahası içindeki 10 köyden kaynaklanan çöplerin toplanması ve ilçemiz Yenimahalle, Hasan Çeşme Mevkii’ndeki Katı Atık Aktarma İstasyonu’na götürülmesi, cadde-sokak, meydan ve Pazar yerlerinin araç ile süpürülmesi ve yıkanması, konteynerlerin yıkanması ile genel çevre temizliği işi” olarak belirtilmiştir. İşin süresi 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası olup birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.5 maddesinde, “....bütün araçlara ait K1 yetki belgesi ihale dosyasında verilecektir.” düzenlemesi ve “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde ise,

 

            İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için idaremiz tarafından bu ihalede;

1- 3 adet 20 + 1,5 m3 lük sıkıştırmalı çöp kamyonu,

2- 5 adet 13 -s- 1,5 m3 lük         "                 "           "     ,

3-   1 adet vakumlu büyük yol süpürme aracı (en az 170-240 HP),

4-   1 adet vakumlu büyük yol süpürme aracı (80 - 110 HP),

5-   1 adet vakum hortumlu, önden 2 adet fırçalı yol süpürme aracı (40 - 50 HP),

6-   1 adet en az 15.000 lt kapasiteli su tankeri (arazöz),

7-   2 adet 8 m3 lük damperli açık kasa kamyon,

8-       1 adet konteyner yıkama ve dezenfekte aracı,

olmak üzere toplam 15 (on beş) araç çalıştırılması öngörülmüştür.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Ancak isteklinin kendi malı olan   makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname verilecektir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık
oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş
ortaklıklarında ortakların her birinin üretim ve/veya imalat kapasite raporuna
ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında yeterliğe olmasına yönelik düzenleme yapabilirler.”
düzenlemesi mevcuttur.

 

Bu düzenlemede ihale konusu işte kullanılacak araçlar için kendi malı olma şartının getirilmediği görülmektedir. Ancak 7.3.5 maddesinde, bütün araçlar için K1 yetki belgesinin ihale dosyasında sunulması zorunlu kılınmıştır. İlanda da aynı yönde düzenleme vardır.

 

Bu düzenlemeler gereğince isteklilerin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen K-1 yetki belgesini sunmalarının istenildiği anlaşılmıştır.

 

  4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak hazırlanan ve 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı, 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” nda yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını  sağlamaktır.”,

           

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri faaliyetleri yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini kapsar…”

 

            Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “….Yetki belgesi: Bu Yönetmeliğin kapsamında  faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,…

 

            Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu” başlıklı 6 ncı maddesinde;Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin;

a) Taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtım işleri, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği ve benzeri faaliyetleri yapabilmeleri için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.

b) Yetki belgesi alınabilmesi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 13 üncü maddesinde belirtilen özel şartlara sahip olunması şarttır.

            Yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz….”,

 

“Yetki Belgesi Türleri” başlıklı 11 inci maddesinde; “Yetki belgesi türleri aşağıda gösterilmiştir…

          C Yetki belgesi : Ticari amaçla uluslar arası ve yurtiçi  eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır…

C2 Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

K Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

            Kl Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın  eşya taşımacılığı yapacaklara,

            K2 Yetki belgesi: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı  yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,…

L Yetki belgesi : Ticari amaçla lojistik işletmeciliği  yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

L1  Yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği  yapacaklara,

            L2  Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği   yapacaklara, verilir…

R Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

            R1 Yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

            R2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi  taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

            Verilir...” ,

 

          “Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Özel Şartları” başlıklı 13 üncü maddesin de;

 

          “K Türü yetki belgeleri için;

 

          a) K1  yetki belgesi almak için başvuran,  gerçek kişilerin  kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 10  milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,

          b) K2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta...,

          sahip olmaları şarttır.

 

          R Türü yetki belgeleri için;

 

           a) R1 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 150 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır.",

          b) R2 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 300 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır.

R2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  R1 yetki belgesi alabilirler…

 

          hükümleri yer almaktadır.

 

            Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün, Kamu İhale Kurumunun görüş talebi üzerine Kuruma yazdığı, 08.12.2006 tarih ve 28294 sayılı yazıda, belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilen çöp taşıma işlerine ilişkin olarak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca, söz konusu faaliyet için C2, K1, L1 veya L2 yetki belgesi alanların, bu işi gerçekleştirebilecekleri, diğer taraftan, taşımacı yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesinde kayıtlı özmal veya sözleşmeli taşıtların dışında başkalarına ait taşıtları kullanamayacağı, ancak, taşıtı bulunmayan R1 veya R2 belgesine sahip diğer taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına, yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulundukları hususlarına yer verilmiştir.

 

           Yukarıda anılan düzenlemeler, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görüş yazısı ile birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu işin K1 yetki belgesine sahip olanlar dışında, C2, L1 ve L2 gibi yetki belgesine sahip olanlar tarafından da gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğu, ayrıca, araçlar için kendi malı olma şartı getirilmediğinden kendi malı olmayan araçlara ilişkin olarak teklif veren isteklilerin de, yurt içi taşıma organizatörlüğü yapanlara verilen R1 veya R2 yetki belgesiyle incelenen ihaleye katılmalarının mümkün bulunduğu dikkate alındığında, idarece araçlar için kendi malı olma şartı da getirilmediği halde, ihaleye katılımda sadece K1 yetki belgesinin koşul olarak öngörülmesi, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde,            

 

“İdaremiz tarafından bu ihale kapsamında: Çöplerin toplanması ve nakil işi için 9 (dokuz) şoför ve 18 (on sekiz) işçi personel, araç ile süpürme işi için 3 (üç) şoför, genel çevre temizliği işi için 1 (bir) idareci, 3 (üç) şoför, 38 (otuz sekiz) süpürgeci ve 27 (yirmi yedi) çevre temizlik işçisi, konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi işi için 1 (bir) şoför ve 2 (iki) işçi personel, cadde-sokak-meydan ve Pazar yerlerinin işi için 1 (bir) şoför, şantiye ve araç bakım binası için 2 (iki) bekçi, 1 (bir) yıkamacı, 1 (bir) usta ve 1 (bir) kaynakçı, idari işler için aşağıda belirtilen 3 (üç) personel olmak üzere 12 (on iki) aylık dönemde 111(yüz on bir) personel çalıştırılması öngörülmüştür.

Yüklenici tarafından  çalıştırılacak idari personel; yapılacak işin, çalıştırılacak personelin ve araçların takibi, kayıtların tutulması ve işin sekreteryası ile ilgili olarak 1 (bir) sekreter, en az lise mezunu 1 (bir) formen ve idari sorumlu olarak da 1 (bir) çevre mühendisi (teknik personel) olacaktır.

Bu ihale kapsamında sıkıştırmalı çöp kamyonlarında çalıştırılacak şoförler E sınıfı ağır vasıta ehliyetine sahip olacaktır.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personel ile anahtar personelin tamamı değerlendirilir. İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde iş ortaklığının çalıştırmış olduğu personel, iş ortaklığı oranına göre değerlendirilir.”

 

 Şeklinde düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla ihale konusu işte 111 kişinin çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.3.2 maddesinde; “Teknik şartnamenin “çalışma esasları” bölümünde belirtilen her bir iş kalemi ile ilgili detaylı çalışma esasları doğrultusunda Pazar günü de çalışan elemanlara 365 gün, Pazar günü çalışmayan elemanlara 313 gün olarak yemek bedeli nakdi olarak ödenecek ve bordroda bu giderlerin günlük brüt tutarı gösterilecektir.” denilmektedir.

 

İdari şartnamenin 57 nci maddesinde ise, “her bir iş kalemi ile ilgili, çalışacak personel ve araç sayıları ile çalışılacak gün sayısı ve yapılacak iş ile ilgili detaylar teknik şartnamede verilmiştir.”  düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamede ise,

 

II.11 maddesinde, “Yüklenici tarafından gerek Belediye yetkililerinin, gerekse vatandaşların rahatlıkla ulaşabileceği, 24 saat açık bir telefon hattı kurulacaktır.”,

IV.17 maddesinde, “sanayi tesislerinden ve cezaevinden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların hergün alınacağı”,

IV.20.1 maddesinde, “4 aylık yaz döneminde Pazar günleri bütün araçların çalışacağı, 13+1,5 m3 kapasiteli 1 aracın 365 gün boyunca akşam vardiyasında akşam arabası olarak çalışacağı”,

IV.20.2.d maddesinde, “bir aracın cumartesi, bir aracın Pazar günü çalıştırılacağı”,

IV.20.4.4 maddesinde, “genel çevre temizlik işi kapsamındaki işler arasında Kurban bayramında kurban kesim yerlerinin temizlenmesi ve atıkların kaldırılması işinin de bulunduğu”,

IV.20.4.12 maddesinde, “Bayram, merasim, festival, konser, yarışma, toplantı, kültürel faaliyetler gibi özel günlerde alan temizliği, alanın hazırlanması, protokol kurulması vb. çalışmaların yapılması”,

IV.20.4.h ve i maddelerinde, “Pazar günü çalışmanın yapılacağı”,

VI.40 maddesinde, “personelin devamlı olarak iş başında bulundurulacağı”,

VIII.49 maddesinde, “Yüklenici Resmi Tatil ile Dini, Resmi Bayramlar ve Davetler ile diğer özel günlerde (Festival, şölen, yarışmalar, Silivri’nin Kurtuluşu, Protokol ziyaretleri, spor turnuvaları vb. gibi) İdarenin ilgili müdürlük ya da amirliğinin çalışma programına aynen uymak zorundadır. Yüklenici bu iş için ayrıca ücret talep edemez.”

 

Şeklinde düzenlemelerin yapıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G.16 maddesinde, “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde, diğer kalemlerin miktarı ton, m2 ve adet üzerinden belirlenmişken, 5 inci kalem olan genel çevre temizliği işinin miktarı 365 gün olarak belirtilmiş ve (b) maddesinde gün üzerinden personel ücreti verilmesi öngörülmüş; ancak resmi tatil ile resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışma için kalem öngörülmemiştir.

 

İhale konusu iş personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım işi olmamakla birlikte, Teknik Şartnamenin 4.c maddesinde genel çevre temizliği işinde çalıştırılacak personel sayısının da öngörüldüğü dikkate alındığında, ihale dokümanında idarece yapılan düzenlemelerden, resmi tatil ve resmi ve dini bayramlarda da çalışmanın devam edeceği anlaşılmasına karşın, bugünlerde çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmemesinde ve bu günlere ilişkin ücret ödeneceğine dair düzenlemeye yer verilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, incelenen ihalede 4 adet doküman satın alındığı, 2 adet teklif sunulduğu ve bu tekliflerin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda ve rekabet ortamında oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği sonucuna varıldığından ihale işlemleri ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir…” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdare 24.12.2007 tarihinde (ihaleye iki isteklinin katılması sebebiyle) kesinleşen ihale kararını isteklilere elden tebliğ ettiği ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibinin karara herhangi bir itirazlarının olmadığını 25.12.2007 tarihli dilekçe ile idareye bildirdiği bunun üzerine idarenin 4734 sayılı Kanunun 41. maddesindeki süreleri beklemeden sözleşmeyi imzaladığı,

Başvuru sahibinin 11.12.2007 tarihinde doküman satın aldığı 26.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu  anlaşılmıştır. 

 

İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

İhale dokümanı satın alan başvuru sahibinin hak ve menfaatinin ihlal edildiği gerekçesiyle şikayet başvurusunda bulunması ve başvurunun idarece anılan Kanunun 55. maddesi gereğince dikkate alınabilmesi için  idarenin usulüne uygun sözleşme imzalamamış olması gerekmektedir.

 

İhale komisyonunun 24.12.2007 tarihinde almış olduğu kararın aynı gün isteklilere elden tebliğ edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı 2. sıradaki teklif sahibinin dilekçe ile herhangi bir itirazının olmadığına ilişkin beyanda bulunması üzerine idarece; 4734 sayılı Kanunun 41. maddesinde yazılı olan 5 günlük süre beklenmeden sözleşmenin imzalandığı, sözleşmenin usulüne uygun imzalanmamış olması başvuru sahibinin  hak ve menfaat kaybına yol açmıştır. Bu durumda kimin menfaatini hangi gerekçe ile diğerine üstün tutacağız? Kanun koyucu 4734 sayılı Kanunun 41. maddesinde teklifi değerlendirmeye alınmayan ve uygun görülmeyen isteklilerin 5 gün içinde açıklama talebinde bulunma haklarının olduğunu düzenlemiştir. İhale süreci sonucunda Kanuna aykırı bir şekilde imzalanmış olan bir sözleşme; eğer ihale sürecinin iptalini gerektiren başka mevzuata aykırılıklar yoksa O ihalenin iptal edilmesini gerektiren bir aykırılık olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle; ihale sürecindeki mevzuata aykırılıkların idari denetiminin yapılabilmesi açısından sözleşmelerin Kanuna uygun bir şekilde imzalanmış olmasının aranması önem arz etmektedir. Kanunun 41. maddesindeki 5 günlük bekleme süresini sadece ihaleye teklif verenler açısından sınırlarsak kötü niyetli idareleri bu uygulamasından dolayı yüreklendirmiş oluruz. Bu hususun da Kanunun sistematiği ile örtüşmesi mümkün değildir.

 

İhale dokümanındaki mevzuata aykırılıktan dolayı şikayette bulunmak isteyen aday/isteklinin; İdarelerin kötü niyetli yaklaşımı sonucunda şikayet haklarının engellenmesi kuvvetle muhtemeldir. Onun içindir ki idarelerce bu hakkın kötüye kullanılmasını engellemek üzere Kanunun 41. maddesinde öngörülen 5 günlük açıklama süresinin ihaleye teklif veren isteklilerle sınırlanmaması gerekmektedir. 41. maddedeki 5 günlük bekleme süresinin doküman satın alan ancak ihale dokümanındaki aykırılıktan dolayı ihaleye teklif veremeyen aday/istekli olabileceklere de teşmil edilmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenle; her ne kadar ihaleye teklif veren istekliler, kesinleşen ihale kararının 24.12.2007 tarihinde kendilerine elden tebliğ edilmesi üzerine bir itirazlarının olmadığını beyan etmiş ise de; doküman satın alan isteklinin şikayet hakkının engellenmemesi için sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41. maddesine göre kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonraki 5 gün içinde imzalanmış olması durumunda 41. maddeye uygun imzalanmış bir sözleşmeden söz etmek mümkün olacaktır. Bu durumda sözleşmenin 30.12.2007 tarihinde imzalanması durumunda Kanunun 41. maddesine uygun imzalanmış bir sözleşmeden bahsetmek mümkün olacaktır. 30.12.2007 tarihinin tatil gününe (Pazar) denk gelmesi sebebiyle süre tatili takip eden mesai saati bitimine kadar uzar.

 

Yukarda açıklandığı üzere imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41. maddesine uygun olmaması sebebiyle işin esasına girilerek inceleme yapılması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle; idareye bildirim yerine 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Ayrıca;

Silivri Belediye Başkanlığı tarafından Çöplerin Toplanması ve Nakli, Cadde-Sokak Süpürme-Yıkama, Çevre Temizliği, Konteyner Yıkama işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, 24.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 4.177.282,11 YTL olan ihalede;           

            Üneşler A.Ş. firmasının 4.298.965,49 YTL,  Törem Ltd. Şti. 5.038.347,26 YTL bedeli teklif ettiği, ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 4.298.965,49 YTL bedeli teklif eden Üneşler firmasının belirlendiği, her iki teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, bu sebeple; zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği anlaşıldığından, bu aykırılığın da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İdare 24.12.2007 tarihinde (ihaleye iki isteklinin katılması sebebiyle) kesinleşen ihale kararını isteklilere elden tebliğ ettiği ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibinin karara herhangi bir itirazlarının olmadığını 25.12.2007 tarihli dilekçe ile idareye bildirdiği bunun üzerine idarenin 4734 sayılı Kanunun 41. maddesindeki süreleri beklemeden sözleşmeyi imzaladığı,

Başvuru sahibinin 11.12.2007 tarihinde doküman satın aldığı 26.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu  anlaşılmıştır. 

 

İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” Şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

İhale dokümanı satın alan başvuru sahibinin hak ve menfaatinin ihlal edildiği gerekçesiyle şikayet başvurusunda bulunması ve başvurunun idarece anılan Kanunun 55. maddesi gereğince dikkate alınabilmesi için  idarenin usulüne uygun sözleşme imzalamamış olması gerekmektedir.

 

İhale komisyonunun 24.12.2007 tarihinde almış olduğu kararın aynı gün isteklilere elden tebliğ edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı 2. sıradaki teklif sahibinin dilekçe ile herhangi bir itirazının olmadığına ilişkin beyanda bulunması üzerine idarece; 4734 sayılı Kanunun 41. maddesinde yazılı olan 5 günlük sürenin beklenmeden sözleşmenin imzalandığı, sözleşmenin imzalanmış olması başvuru sahibinin  hak ve menfaat kaybına yol açmıştır. Bu durumda kimin menfaatini hangi gerekçe ile diğerine üstün tutacağız? Kanun koyucu 4734 sayılı Kanunun 41. maddesinde teklifi değerlendirmeye alınmayan ve uygun görülmeyen isteklilerin 5 gün içinde açıklama talebinde bulunma haklarının olduğunu düzenlemiştir. İhale süreci sonucunda Kanuna aykırı bir şekilde imzalanmış olan bir sözleşme; eğer ihale sürecinin iptalini gerektiren başka mevzuata aykırılıklar yoksa O ihalenin iptal edilmesini gerektiren bir aykırılık olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle; sözleşmelerin Kanuna uygun bir şekilde imzalanmış olmasının aranması Kamu İhale Mevzuatına idari uygunluk denetiminin yapılması ve hak arama hürriyetinin  sağlanması (gerçekleşmesi) açısından önem arz etmektedir. Kanunun 41. maddesindeki 5 günlük bekleme süresini sadece ihaleye teklif verenler açısından sınırlarsak kötü niyetli idareleri bu uygulamasından dolayı yüreklendirmiş oluruz. Bu hususun da Kanunun sistematiği ile örtüşmesi mümkün değildir.

 

İhale dokümanındaki mevzuata aykırılıktan dolayı şikayette bulunmak isteyen aday/isteklinin; İdarelerin kötü niyetli yaklaşımı sonucunda şikayet haklarının engellenmesi kuvvetle muhtemeldir. Onun içindir ki şikayet hakkının engellenmemesi ve sonuç doğurması açısından Kanunun 41. maddesindeki 5 günlük bekleme süresinin sadece ihaleye teklif veren isteklilerle sınırlanmaması bu sürenin doküman satın alan ancak ihale dokümanındaki aykırılıktan dolayı ihaleye teklif veremeyen istekli olabileceklere de teşmil edilmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenle; her ne kadar ihaleye teklif veren istekliler, kesinleşen ihale kararının 24.12.2007 tarihinde kendilerine elden tebliğ edilmesi üzerine bir itirazlarının olmadığını beyan etmiş ise de; doküman satın alan isteklinin şikayet hakkının engellenmemesi için sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41. maddesine göre kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonraki 5 gün içinde imzalanmış olması durumunda 41. maddeye uygun imzalanmış bir sözleşmeden söz etmek mümkün olacaktır. Bu durumda sözleşmenin 30.12.2007 tarihinde imzalanması durumunda Kanunun 41. maddesine uygun imzalanmış bir sözleşmeden bahsetmek mümkün olacaktır. 30.12.2007 tarihinin tatil gününe (Pazar) denk gelmesi sebebiyle süre tatili takip eden mesai saati bitimine kadar uzar.

 

Yukarda açıklandığı üzere imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41. maddesine uygun olmaması sebebiyle işin esasına girilerek inceleme yapılması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle; idareye bildirim yerine 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Ayrıca;

 

Silivri Belediye Başkanlığı tarafından Çöplerin Toplanması ve Nakli, Cadde-Sokak Süpürme-Yıkama, Çevre Temizliği, Konteyner Yıkama işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, 24.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 4.177.282,11 YTL olan ihalede;

           

            Üneşler A.Ş. firmasının 4.298.965,49 YTL,  Törem Ltd. Şti. 5.038.347,26 YTL bedeli teklif ettiği, ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 4.298.965,49 YTL bedeli teklif eden Üneşler firmasının belirlendiği, her iki teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, bu sebeple; zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği anlaşıldığından, bu aykırılığın da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

    

 

 

 


 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyorum. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

   

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (d) bendi ve ilgili diğer maddeler hakkında yürütmenin durdurulması istemli olarak açılan davada, Danıştay 13. Dairesinin 21.11.2007 günlü ve E:2007/10455 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine 18.02.2008 tarihli ve 2008/DK.D-24 sayılı Kurul Kararıyla; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın kabulüne, yayınlatılmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin Danıştay kararının tebellüğ tarihi itibarıyla uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Ancak İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu dikkate alındığında; Yönetmelikle ilgili olarak Danıştay 13. Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararına dönük olarak hazırlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete’de yayımlanmadan uygulanamayacağından ve henüz 30 günlük süre de geçmemiş olduğundan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yürürlükte olan 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca sözleşmesi imzalanan ihalede iddiaların incelenmesine geçilemeyeceği gerekçesi ile iddiaların incelenmesine geçilmesine ilişkin çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul