İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1126
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :11
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1126
Şikayetçi:
 Teknik Güvenlik Tem Gıda İnş. san ve Tic. Ltd. Şti., Bağlar Caddesi Nu 223/1 06670 Büyükesat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kıbrıs Cad. Orhun Sok. Nu 3 Topraklık Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2008 / 3728
Başvuruya konu ihale:
 2007/198391 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, İlaçlama, Haşere İle Mücadele Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.04.47.0022/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, İlaçlama, Haşere İle Mücadele Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Teknik Güvenlik Tem Gıda  inş.  san ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2008 tarih ve 3728 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fırkasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Dokümanda ve ilanda işin süresine ilişkin farklı düzenlemelerin bulunduğu, bu belirsizlik nedeniyle teklif veremedikleri,

 

            2) Giyecek giderine ilişkin olarak dokümanda farklı düzenlemelerin bulunduğu, ayni olduğu belirtildiği halde, giyim için 50 YTL bedel öngörüldüğü, bu belirsizliklerin ihalenin iptalini gerektirdiği,

           

            İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş, malzeme dahil genel temizlik, ilaçlama, haşere ile mücadele hizmet alım işi olup götürü bedel teklif alınmıştır.

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşin süresine ilişkin olarak, idari şartnamenin 2.c maddesinde, “işin fiziki miktarı ve türü, 11 (onbir) ay (01.02.2008-31.12.2008)” düzenlemesi,

 

49 uncu maddesinde, “49.1. Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2008 tarihinde işe başlanır, iş bitirme tarihi 31.12.2008’dir.

 

49.2. İşin süresi bir yıl (01.01.2008-31.12.2008). ....” düzenlemesi, 

 

Sözleşme tasarısının 11.3 maddesinde, 01.02.2008-31.12.2008 tarihleri,

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, hizmetlerin bir yıl süre ile yaptırılacağı düzenlemeleri yapılmıştır.

 

İlanın 2.c maddesinde ise, “İşin süresi: 01.02.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 11 (onbir) ay” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu şekildeki düzenlemelerden işin süresine ilişkin olarak ihale dokümanında farklı düzenlemelerin bulunduğu anlaşılmış olup iddia yerinde görülmüştür.

           

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Giyime ilişkin olarak, idari şartnamenin 26.3 maddesinde, “Giyecek giderleri ayni olarak karşılanacak” düzenlemesi,

 

            Sözleşme tasarısının 13 üncü maddesinde ise, “Giyecek yardımı 50,00 YTL olup ayni olarak karşılanacaktır (iş elbisesi)” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin, 13.11 maddesinde, “Giyecek giderleri ayni olarak karşılanacaktır.” düzenlemesi yapılmış ve 14 üncü maddesinde kıyafetlerin özelliklerine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinde,

 

“İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olmadı gerekir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde ise,

 

“İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

 

            İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

            İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.”

 

            düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde ise, 30 uncu maddede belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanların geçersiz olduğu, bu durumda ilanın bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihalenin yapılamayacağı öngörülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G.13 maddesinde, “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir...” şeklinde açıklamalar yer almaktadır.

 

            İdarece yapılan düzenlemeler bu açıklamalara aykırı olduğu gibi ihale dokümanında birbirinden farklı düzenlemelerin yapılması şeklinde de aykırılık bulunmaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

İlanın 2.a maddesinde 35 işçi öngörülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 2.a maddesinde, 35 işçi ile hizmet alımı düzenlemesi ve  2.e maddesinde de, “Söz konusu işte 35 eleman çalıştırılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde ise, 35 personel çalıştırılacağı öngörülmektedir. Ancak 35 rakamındaki 5 sayısı elle yazılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde, el yazısı ile işin 35 işçi ile yaptırılacağı düzenlenmiştir.

 

            İhale dosyası içeriğinde zeyilname bulunmamaktadır.

 

            İdareden gelen 05.03.2008 tarihli faks iletisinde, “İhale dokümanlarından idari şartnamenin 26.3 maddesinde ‘Bu işte 30 personel...’ ibaresi kalemle ‘Bu işte 35 personel...’ şeklinde düzeltilmiştir. Sehven yapılan hata yaklaşık 2-3 istekliye ihale dokümanı satıldıktan sonra fark edilmiştir.; ancak Kamu İhale Kurumuna gönderilen ihale ilanı, idari şartnamenin 2.a, 2.e, sözleşme tasarısının 5 inci maddeleri ve yerel yorum gazetesinin 19.12.2007 sayılı ilanında 35 işçi olarak belirtildiğinden ve sorun olacağı düşünülmediğinden elle düzeltme yapılmıştır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

            İdarenin bu işlemlerinde de Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 ve 30 uncu maddelerine uyarlık bulunmamaktadır.

           

Sonuç olarak ihale dokümanı üzerinden yapılan incelemede tespit edilen aykırılıkların  düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşılmış olup ihalenin iptali gerekmekte ise de, incelenen ihale başka bir itirazen şikayet başvuru üzerine yapılan inceleme neticesinde 10.03.2008 tarih ve  2008/UH.Z-1125 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul