İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1127
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :12
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1127
Şikayetçi:
 Yakup Akmeşe / İnş. Müteahidi Otobüs İşlt., Çermik Caddesi Petrol Ofisi Yanı Çüngüş / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Eüaş Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İ. İnönü Bulvarı Nu 27 Kat 13 06490 Bahçelievler Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3161
Başvuruya konu ihale:
 2007/130604 İhale Kayıt Numaralı “Karakaya Hes Personel Taşıma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2008 tarih ve 08.04.00.0022/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eüaş Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nca 26.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karakaya Hes Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Yakup Akmeşe / İnş. Müteahidi Otobüs İşlt.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3161 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince (A) grubu hattın ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

2. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, (B) grubu hat için kalan tek geçerli teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilip edilemeyeceğine idarece karar verilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) SSK Diyarbakır İl Müdürlüğü’ne Erdal Erdur’un ihale tarihi olan 26.09.2007 tarihi itibariyle borcu olup olmadığını sordukları, İl Müdürlüğünün 17.12.2007 tarihli yazısı ile Erdal Erdur’un 5458 sayılı Kanunun EK-19 uncu maddesine göre sigortalılığını 31.01.1989 tarihi itibariyle durdurduğu, bu nedenle 31.01.1989 tarihinden sonra tahakkuk eden borcunun silinmesi nedeniyle 26.09.2007 tarihi itibariyle vergi borcunun bulunmadığının belirtildiği, ayrıca firmanın Bağkur borcunu da ihale tarihinden sonra sigortalılığını durdurarak sildirdiği, firmanın gerçeğe aykırı beyanından ötürü ihale dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerektiği, 

 

            2) Erdal Erdur’un iş bitirme belgesinin geçerli olmadığı,

 

            3) A2 nolu iş kaleminde yapılacak fazla km belirli olmadığı için firmalarının teklifinin daha yüksek olduğu, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 28.01.2008 tarihli itirazen şikayet dilekçesi ekinde ve 31.01.2008 tarihli ek dilekçesi ekinde yer alan 12.12.2007 tarihli Bağkur Diyarbakır İl Müdürlüğü yazısında,   

 

“Erdal ERDUR’un dosyasının incelenmesinde; 15.10.2007 tarihli yazıda da belirtildiği gibi adı geçen 11.10.2007 tarihinde Müdürlüğümüze müracaat ederek 5458 sayılı yasanın EK-19./geçici 26. maddesine göre sigortalılığını durdurmuş olduğundan 26.09.2007 tarihi itibariyle prim ve yapılandırma borcunun bulunmamaktadır.

Ayrıca adı geçenin 10.10.2007 tarihli hesap ekstresinde 25 yıl, 6 ay, 11 gün hizmet süresi ile 39.780.12 YTL borcunun bulunduğu görülmüştür. Ancak 11.10.2007 tarihinde 5458 sayılı yasanın EK 19. maddesine göre müracaat ederek sigortalılığını 31.01.1989 tarihi itibariyle durdurduğundan hizmet süresi 6 yıl 10 aya düşerek 31.01.1989 tarihinden 12.10.2007 tarihine kadar hizmet süresi ve borcu iptal edilmiştir.

5458 sayılı Kanunun EK 19./geçici 26. maddesinde belirtilen sigortalılığının durdurulmasına ilişkin 47 nolu genelge 14.06.2007 tarihinde yayımlanarak uygulanmaya başlanmıştır.

Bu nedenle ilgi (b ve d) yazımızda yanlışlık bulunmamaktadır.”

 

Şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 01.02.2008 tarihinde idareye, “Erdal Erdur’un 26.09.2007 tarihi itibariyle Bağkur prim borcunun olup olmadığının tekrar araştırılması talebiyle” yeniden dilekçe sunması üzerine idarenin 01.02.2008 tarih ve 1014 sayılı yazısı ile SSK Genel Müdürlüğü Sigorta Tescil ve Hizmet Dairesi Başkanlığına Erdal Erdur’un durumu tekrar sorulmuş olup, ilgili Kurumdan 06.02.2008 tarih ve 102044 sayılı yazı ile gelen ve idare tarafından da Kurumumuza gönderilen cevabi yazıda, 

 

  “İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin tetkikinde;

-   Genel   Müdürlüğünüze   bağlı   Karakaya   HES   İşletme   Müdürlüğünde   çalışan
personelin taşıtılması amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleye Erdal
ERDUR´un istekli olarak katıldığı,

-   Söz konusu ihaleye katılabilmek için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10´uncu
maddesi gereği sosyal güvenlik prim borcunun olmaması gerektiği, adı geçenin bu konuda
taahhütnamesini sunmasına rağmen, İnş.Müh. Otobüs İşletmecisi Yakup AKMEŞE tarafından
Erdal ERDUR´un sosyal güvenlik prim borcunun olduğu yönünde şikayette bulunulduğu,    

-   Erdal ERDUR hakkında 15/10/2007 tarihli ve 7137 sayılı yazınızla, DevredileiK
Bağ-Kur Diyarbakır İl Müdürlüğüne ihale tarihi olan 26/09/2007 tarihi itibariyle borcunun
olup olmadığının sorulduğu,

-   Devredilen Bağ-Kur İl Müdürlüğünden gelen 15/10/2007 tarihli cevabi yazıda,
0406621471 Bağ-No´lu Erdal ERDUR´un 11/10/2007 tarihinde Müdürlüklerine müracaat
ederek 5458 sayılı Kanunun Ek 19´uncu maddesine göre Kurumumuzdaki sigortalılığını
durdurduğundan 26/09/2007 tarihi itibariyle prim ve yapılandırma borcu bulunmadığının
bildirildiği,

-   Yakup   AKMEŞE   müvekkili   Av.Boğaçhan   ÇAĞATAY´ın   Erdal   ERDUR´un
26/09/2007 tarihi itibariyle Bağ-Kur prim borcunun olup olmadığının tekrar araştırılması
talebinde bulunduğu,

 

Anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 1479 sayılı Kanuna 5458 sayılı Kanunla eklenen 19´uncu madde ile 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarının Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde daha önce prim ödemesi bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığının durdurulacağı, prim borcunun ait olduğu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyeceği ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmeyeceği, ancak, sigortalı veya hak sahipleri daha sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

0406621471 Bağ-No´lu Erdal ERDUR hakkında yapılan incelemede;

- İhale   tarihi   olan   26/09/2007    tarihinden   sonra   Devredilen   Bağ-Kur   İl
Müdürlüğünden   15/10/2007  tarih,  7137   sayılı  yazı  ile   0406621471   Bağ-No´lu  Erdal
ERDUR´un 26/09/2007 tarihi itibariyle prim borcunun olup olmadığının sorulduğu,

 

- Adıgeçenin 26.137,85.-YTL´lik prim borcunu 5458 sayılı Kanun çerçevesinde
yeniden yapılandırmak için 29/05/2006 tarihinde müracaat ederek 36 ay taksit talebinde
bulunduğu, ancak taksit ödemesi ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği,

 

-   26/09/2007 tarihinde Bağ-Kur´a prim borcu, bulunmakla birlikte, 11/10/2007
tarihinde 5458 sayılı Kanunun Ek 19´uncu maddesinden faydalanmak için müracaat etmesi
üzerine sigortalılığının, ödediği primlerin tam olarak karşıladığı aynı sonu olan 31/01/1989
tarihi itibariyle durdurulduğu, talep tarihinde vergi mükellefiyetinin devam etmesi nedeniyle
yeniden sigortalılığının 12/10/2007 tarihinden itibaren başlatıldığı, dolayısıyla 31/01/1989-12/10/2007 tarihleri arasında sigortalılık süresinin bulunmadığı,

Tespit edilmiştir.

 

Buna göre,  adıgeçenin   ihalenin   yapıldığı   26/09/2007   tarihinde   prim  borcu bulunmakta olup, 1479 sayılı Kanunun Ek 19´uncu maddesinden faydalanmak için talepte bulunduğu   11/10/2007   tarihi   itibariyle   38.780,12.-YTL´lik   borcunun,   sigortalılığının 31/01/1989 tarihi itibariyle durdurulması nedeniyle tahsil kabiliyeti ortadan kalkmıştır.” 

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının  Yeniden  Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un, yukarıda açıklanan yazılarda geçen 13 maddesinde;“1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Ek Madde 19.- Bu Kanun ve  2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarının Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde daha önce prim ödemesi bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulur. Prim borcunun ait olduğu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı veya hak sahipleri daha sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu madde kapsamına giren sigortalılar hakkında zamanaşımının kesilmesi ve zamanaşımının işlememesi ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6), (8) ve (10) numaralı bentleri hariç diğer hükümleri ile aynı Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanır." hükmü, 14 üncü maddesinde ise;  “1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

          "GEÇİCİ MADDE 26.- Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, 31/3/2005 tarihi itibariyle beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılar veya hak sahiplerinden bu sürelere ilişkin prim borçlarını yeniden yapılandırma talebinde bulunmayanlar veya yeniden yapılandırma talebinde bulundukları halde yapılandırma haklarını kaybedenler hakkında ek 19 uncu madde hükmü uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda açıklanan hususlar itibariyle, İstekli Erdal Erdur’un ihaleye katılımda teklif dosyası içinde 10 uncu madde taahhütnamesini sunduğu,  ancak daha sonra SSK Genel Müdürlüğü Sigorta Tescil ve Hizmet Dairesi Başkanlığının 06.02.2008 tarih ve 102044 sayılı yazısındaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, isteklinin Bağkur’a olan borcunu 29.05.2006 tarihindeki müracaatı ile 36 ay taksitlendirme talebinde bulunduğu, ancak taksit ödemesi ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği,   bu nedenle anılan isteklinin ihale tarihi olan 26.09.2007 tarihi itibariyle Bağkur prim borcu bulunduğu,  ihale tarihi olan 26.09.2007 tarihinden sonra 11.10.2007 tarihinde yaptığı müracaat üzerine, ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu olan 31.01.1989 tarihi itibariyle sigortalılığını durdurduğu, talep tarihinde vergi mükellefiyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığının 12.10.2007 tarihinden itibaren başlatıldığı, dolayısıyla, 31.01.1989-12.10.2007 tarihleri arasında sigortalılık süresinin bulunmadığı, 11.10.2007 tarihi itibariyle mevcut 38.780,12 YTL’lik borcunun, sigortalılığının 31.01.1989 tarihi itibariyle durdurulması nedeniyle tahsil kabiliyetinin ortadan kalktığı anlaşılmıştır.

 

            Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin “IX- İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler” başlıklı maddesinde,

 

“C. (Değişik; 14.08.2007-26613 RG./1. md.) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendi uygulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun belirlenmesine ilişkin olarak;  

....

İsteklinin;

a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

c) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olduğu,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

İsteklilerin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi işyerinin kayıtlı bulunduğu sigorta müdürlüğünden (devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden) alması, bu belgenin; ilgili müdürlükçe aynı işverene ait Türkiye genelini kapsayacak şekilde yapılacak araştırma neticesinde düzenlenmesi ve ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi gerekmektedir. Aynı isteklinin başka yerlerdeki işyeri sicil kayıtlarına ilişkin sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun idarelerce tespit edilmesi halinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin olarak; gerçek kişi isteklilerin devredilen Bağ-Kur’a prim borcu olmadığına ve ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalı çalıştırıyor olması halinde ilave olarak devredilen Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borcu olmadığına dair belge, tüzel kişi isteklilerin ise devredilen Sosyal Sigortalar Kurumuna ve/veya 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi çalıştırması halinde devredilen Emekli Sandığına sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge vermeleri yeterli olacak, tüzel kişi isteklilerin ortağı olan gerçek kişilerin devredilen Bağ-Kur prim borcu olmadığına ilişkin belge istenmeyecektir.

Yabancı istekliler için Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b) ve (g) bentleri için bu Tebliğde belirtilen açıklamalar çerçevesinde uygulama yapılacaktır.şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki açıklamalar doğrultusunda, istekli Erdal Erdur’un ihale tarihi itibariyle Bağkur prim borcu bulunduğu ve bu borcun tahsil kabiliyetinin ihaleden sonraki bir tarihte ortadan kaldırıldığı, bu durumun ihalenin üzerinde bırakılmasından sonra anlaşıldığı sonucuna varılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasında, “Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü öngörülmüş olup istekli Erdal Erdur’un ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi tarafından Erdal Erdur’un iş bitirme belgesinin, Ergani Çimento San. ve Tic. AŞ.’ye ait olmadığı iddia edilmekte olup Kurumumuza sunduğu 25.02.2008 tarihli ek dilekçede, Ergani Çimento San. ve Tic. AŞ.’ye bu iş deneyim belgesinin menşeinin sorulduğu ve anılan iş deneyim belgesinin şirketleri tarafından düzenlenmediğinin bildirildiği, bu konunun Ergani A.Ş.ye sorularak araştırılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

27.12.2007 tarih ve  2007/UH.Z-4202 sayılı Kurul kararında, idare tarafından Erdal Erdur’un sunduğu iş deneyim belgesinin Ergani Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin sorulduğu, bunun üzerine Ergani Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den idareye gelen 02.10.2007 tarihli cevabi yazıda, anılan iş deneyim belgesinin TMSF tarafından atanmış yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alındığı hususları tespit edildiğinden aynı yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi Yakup Akmeşe’ye tebliğ edilen 17.12.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında,

 

           “a) C grubu hatların toplam   48.940,00 YTL. bedelle ekonomik yönden en uygun ve geçerli kısmi teklifi sunan firmanıza ihale edilmesine,

              b) Her ne kadar Firmanız A Grubu hatlarda sefer ücretleri için daha ucuz fiyat teklif etmiş ise de; Firmanızın, A grubu iş kalemine; toplam olarak 43.475,00 YTL. fiyat verdiği ve grubun A-2 no´lu iş kalemini oluşturan 90 Km. üzeri ( Site-Santral-Kralkızı-Dicle Batman arası Nöbetçi Servis) 18 Kişilik araçla yapılacak fazla km ücreti olarak (1 Km.için teklif edilen bedel) 3,00 YTL. teklifte bulunduğunuz görülmüştür. Karakaya HES İşletme Müdürlüğü´nün bir yıl içerisinde (son ihale döneminde) nöbetçi servise 8925 fazla Km. yaptırdığından dolayı bu miktar üzerinden yapılan hesaplamaya göre; A grubu için Firmanızın teklif ettiği toplam bedel 8.925 Km.X3.00 YTL. = 26.775,00+43.475,00 YTL= 70.250,00 YTL´ye tekabül etmektedir. Diğer istekli Erdal ERDUR firması ise; A grup´u iş kalemine; toplam olarak 44.775,00 YTL. fiyat vermiştir. A-2 no´lu iş kalemini oluşturan 90 Km. üzeri ( Site-Santral-Kralkızı-DicleBatman arası Nöbetçi Servis) 18 Kişilik araçla yapılacak fazla km. ücreti olarak (l Km. için teklif edilen bedel) 0,80Ykr. teklifte bulunduğu görülmüştür. Yine aynı şekilde nöbetçi servise yaptırılan 8.925 fazla Km. üzerinden yapılan hesaplamaya göre; A grubu için Erdal ERDUR firmasının teklif ettiği toplam bedel     8.925 Km.X 0,80 Ykr. =7.140,00+ 44.775,00 YTL.= 51.915,00 YTL´ye tekabül etmektedir. Bu nedenle söz konusu A   hatlar için toplam 51.915,00 YTL   bedelle ekonomik yönden en uygun ve geçerli kısmi teklifi sunan Erdal ERDUR firmasına ihale edilmesine,

c)  B  grubu hatların toplam  305.085,00 YTL. bedelle ekonomik yönden en uygun ve geçerli kısmi teklifi sunan Erdal ERDUR firmasının ihale edilmesine,

 İdaremizce karar verilmiştir.”

 

            Şeklinde açıklama yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinde, “Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen ve A, B ve C olarak 3 gruba ayrılan hatlardan herhangi bir gruba da teklif verilebilecektir. Ancak, teklifin değerlendirmeye alınabilmesi için, teklif verilen grup veya grupların içerisindeki tüm hatlara teklif verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

            İşin tamamına teklif verilmesi ancak tüm gruplar için ayrı ayrı teklif vermek suretiyle yapılacaktır. İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği grup veya gruplardan herhangi biri için ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi söz konusu olduğunda işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmiş olsa bile en ucuz grup veya gruplar için sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

            Değerlendirme her grubun toplamı üzerinden ayrı ayrı yapılacaktır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            İdarece düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iddia konusu A2 kalemine ilişkin düzenleme şöyledir:

 

Grup no

İş kaleminin adı ve kısa açıklaması

Yıllık sefer sayısı

Teklif edilen birim fiyatı

Güzergah Tutarı:

Yıllık sefer sayısı X birim fiyatı

A-2

 

90. Km. üzeri ( Site-Santral-Kralkızı-Dicle Batman arası Nöbetçi Servis) 18 Kişilik aracın fazla

km. ücreti

 

 

 

YTL/Km

 

 

 

            Teklif mektubu eki cetvelde, A grubu diğer hatlar ile B ve C grubu hatlar için yıllık sefer sayısının belirtildiği, A2 grubundaki 90 km üzeri için fazla km ücretine ilişkin kalemde sefer sayısının idarece öngörülmediği anlaşılmaktadır.

 

            İhale dokümanı incelendiğinde, teknik şartname ekindeki “taşıma programı” başlıklı belgenin B.6 maddesinde, “Birim teklif mektubunda verilen günlük km.nin aşılması halinde ay sonunda yapılacak hesaba göre fazla km. ücreti ödenecektir. Ay sonunda ödeme yapılırken günlük 90 km ile o aydaki çalışılan gün sayısı çarpılacak firmaya ödenmeyecek km. toplamı bulunacak. O ay içinde yapılan toplam km. çalışılması gereken, km’den fazla olduğu takdirde fazla olan kısım için teklif mektubunda talep edilen fazla km. birim fiyatından firmaya ödeme yapılacaktır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            Burada yapılabilecek fazla km miktarının veya sefer sayısının idarece öngörülmediği görülmektedir.

 

            Firmaların birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelleri incelendiğinde,

 

            Erdal Erdur’un A Grubu hatlardan A-2 kaleminde 90 km üzerine 1 km için teklif ettiği birim fiyatın 0,80 Ykr olduğu ve A grubu hatlar toplamına 44.775,00 YTL teklif ettiği, bu toplam bedele 0,80 Ykr’nin dahil edilmediği,

 

            Yakup Akmeşe’nin ise, A Grubu hatlardan A-2 kaleminde 90 km üzerine 1 km için teklif ettiği birim fiyatın 3 YTL olduğu ve A grubu hatlar toplamına 43.475,00 YTL teklif ettiği, bu toplam bedele 3 YTL’nin dahil edilmediği,

 

            Görülmüştür.

 

            Bu rakamlar üzerinden idarenin değerlendirmesine ilişkin olarak ihale komisyonu kararı incelendiğinde, Karakaya Hes İşletme Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda son ihale döneminde nöbetçi servise 8925 fazla km. yaptırıldığının anlaşıldığı ve bu miktar ile firmaların fazla km. için öngördükleri birim fiyatların çarpılması neticesinde Erdal Erdur’un teklifinin düşük kaldığı ve A grubunun bu firma üzerine bırakıldığı görülmüştür.

 

            İdarenin ihale dokümanında fazla km. miktarını belirlemediği halde, sonradan tespit ettiği bir rakam üzerinden değerlendirme yaptığı, bu rakamı baştan da öngörmesi ve en azından tahmini bir rakamı ihale dokümanına koyması mümkün olup isteklilerin tekliflerini bu tahmini rakamı dikkate alarak sunması gerekli iken idarece bunun yapılmadığı, fazla km rakamı belirtilmiş olması halinde firmalarca farklı maliyetlerin çıkartılmasının mümkün olduğu, ihale dokümanına ilişkin bir şikayet bulunmamakla birlikte, dokümandaki bu eksikliğin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihalenin sağlıklı sonuçlandırılmasına engel olduğu anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, bu tespitlere göre, öncelikle idarece A ve B grubu hatların ihalesinin üzerinde bırakıldığı Erdal Erdur’un ihale tarihi itibariyle Bağkur vergi borcunun bulunduğu ve bu borcun ihale tarihinden sonra yapılan bir müracaatla tahsil kabiliyetinin ortadan kaldırıldığı anlaşıldığından Erdal Erdur’un ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

 

Erdal Erdur’un ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi sonrasında, geçerli tek teklif kalan A grubu hatlar için ihale dokümanındaki düzenlemeler ile ihalenin sağlıklı sonuçlandırılamayacağı anlaşılmış olup idarece yapılan değerlendirmelerde mevzuata uyarlık görülmediğinden A grubu hattın ihalesinin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Bu durumda B grubu hat için de tek geçerli teklif kaldığı görülmekte olup ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilip edilemeyeceğine idarece karar verilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak A grubu için ihale işlemleri ve ihale kararının iptali ile B grubuna ilişkin olarak ihale işlemlerinin mevzuata uygun şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince (A) grubu hattın ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

2. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, (B) grubu hat için kalan tek geçerli teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilip edilemeyeceğine idarece karar verilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul