İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1128
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :13
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1128
Şikayetçi:
 Eka Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Ltd. Şti., Suvari Mahallesi Ş. Abdullah Şener Sokak No: 14/6 Etimesgut / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliği, Eminettin Mahallesi Hastaneler Caddesi No: 1 53100 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 5964
Başvuruya konu ihale:
 2008/3740 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.0642.G020/2008-18 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 08.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Eka Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Ltd. Şti.’nin 13.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 5964 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)Teknik şartnamenin 3.3.26 ncı maddesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2)Aynı şartnamenin kıyafetler bölümünde; 1 güvenlik görevlisinin 22 aylık giyim istihkakının çok fazla olduğu, söz konusu durumdan dolayı ihaleye teklif verme konusunda tereddüt ettikleri, mevzuata aykırı düzenlemenin rekabeti engellediği, teklif vermek isteyen isteklileri tereddüde düşürdüğü,

 

 iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 3.3.26 ncı maddesinde; “Yüklenici bir firma yetkilisini hastanede daimi olarak bulunduracaktır. Firma çalıştıracağı personelden idarenin de uygun göreceği en az lise mezunu 1 eleman şef olarak görevlendirilecek ve yazılı olarak idareye bildirecektir. Şef idare ile personel arasındaki koordinasyonu sağlayacaktır. Firma yetkilisi güvenlik personelinin sevk ve idaresini yürütecektir. İdareye karşı sorumlu olacaktır. Yüklenici çalıştıracağı firma yetkilisinin ücretini kendi ödeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 14 no’lu bendinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi,

 

15 no’lu bendinde ise; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece teknik şartnamenin 3.3.26 ncı maddesinde; yüklenici  bir firma yetkilisini hastanede daimi olarak bulunduracak ve firma çalıştıracağı personelden idarenin de uygun göreceği en az lise mezunu bir elemanın şef olarak görevlendirilmesi istenilmektedir. İdarece öngörülen şefin maliyetinin bu ihalede çalışacak 30 kişinin maliyeti içerisinde olduğu,  dolayısıyla teknik şartnamenin 3.3.26 ncı maddesi ile diğer doküman hükümleri bir arada değerlendirildiğinde şef olarak çalışacak personelin maliyetinin toplam personel sayısı olan 30 kişi içerisinde değerlendirilerek teklif hazırlanmasının mümkün olduğu anlaşılmakla birlikte idarece teknik şartnamenin 3.3.26 ncı maddesinde yapmış olduğu düzenlemede yer alan; “Yüklenici bir firma yetkilisini hastanede daimi olarak bulunduracaktır…… Yüklenici çalıştıracağı firma yetkilisinin ücretini kendi ödeyecektir.” cümleleri bir arada değerlendirildiğinde idarece firma yetkilisinin ücretinin ödenmeyeceğine dair düzenleme yapıldığı anlaşıldığından, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve teklif verilmesinde isteklileri tereddüde düşürebilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

2)Başvuru sahibinin ikinci iddiasına  ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde işin miktar ve türünün; “..22 aylık 30 kişi ile özel güvenlik hizmet alımı” olarak belirlendiği,

 

            Aynı şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde giyecek iş elbisesi olarak; “Yüklenici çalıştıracağı güvenlik personeline 22 ayda teknik şartnamede belirtilen miktar  üzerinden giyecek iş elbisesini personele verecektir.” düzenlemesi, 

 

Teknik şartnamenin 8 nci maddesinde yer alan kıyafetler bölümünde;

 

            1 güvenlik görevlisinin 22 aylık giyim istihkakı;

           

Mont 30 adet, Kazak 60 adet, Palaska 30 adet, Kaban 30 adet, Eldiven 30 çift,  Gömlek 120 adet, Pantolon 120 adet, Kravat 30 adet, Ayakkabı 30 çift, Kep 30 adet, Çorap 120 çift, Kemer 30 adet, Yağmurluk 30 adet, arma giderleri 30 adet” düzenlemesi yer almaktadır.

            Yukarıdaki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde teknik şartnamenin 8 nci maddesinde yer alan düzenlemede giyim istihkakı miktarının toplam personel için olduğunun açıkça anlaşıldığı, dolayısıyla anılan şartnamede; “1 güvenlik görevlisinin 22 aylık giyim istihkakı” ifadesinin sehven yazılmış olabileceği, aksi değerlendirmenin hayatın olağan akışına ve genel hayat tecrübelerine aykırı olacağı, ayrıca ihaleye iştirak eden istekliler açısından söz konusu düzenlemenin teklif aşamasında tereddüde yol açmadığı anlaşılmaktadır.

  

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

 

            Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 4 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda üç adet teklifin geçerli olduğu diğer iki teklifin ise yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul