İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1129
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :15
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1129
Şikayetçi:
 Günay Yemek Hizm. Gıda Temz. İnşaat Hay. Kuym. San. Dış Tic. Ltd. Şti., İstasyon Caddesi Mavi İş Merkezi Kat 5 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimliği, Selçuklu Çarşısı 13400 Ahlat / BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2711
Başvuruya konu ihale:
 2007/183328 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.03.49.G015/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ahlat Devlet Hastanesi’nce 19.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Günay Yemek Hizm. Gıda Temz. İnşaat Hay. Kuym. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2008 tarih ve 2711 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

            Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek, gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ ndan alınmış Kontrol ve Denetim Raporu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşletme İzin Belgesi istenmesinin yerinde olmadığı,

 

           2)  İhale ilanının 4.3.4.f maddesinin mevzuata aykırı olduğu,  

 

iddia edilmektedir.

 

Söz konusu başvuru hakkında, 2008/AK.H-210.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilerek, inceleme iddialarla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale İlanının 2 nci maddesinde; “İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı; 25.000 (Yirmibeşbin) öğün Kahvaltı, 70.000 (Yetmişbin) öğün Yemek” olarak düzenlenmiştir. İlanda işin süresi olarak da; 01.01.2008-31.12.2008 (oniki ay) tarihi gösterilmiştir. Aynı düzenlemelere İdari Şartnamede de yer verilmiştir. Ayrıca İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin yapılacağı yerin “Ahlat Devlet Hastanesi Mutfağı ve İlgili Servisleri” olduğu da belirtilmiştir.

           

            İhale ilanında; isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden “teklif birim fiyat” şeklinde verecekleri düzenlenmiştir.

 

            İhale ilanının “4.3.4 Kalite ve Standarta İlişkin Belgeler” başlıklı düzenlemesinin (d) bendinde; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ ndan alınmış “İşletme Belgesi” istenmiş, (e) bendinde ise, “Yemek hizmetlerini yaptığı yerlerin Tarım İl Müdürlüğü tarafından denetlendiğine dair belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.” denilmiştir. Bu düzenlemelere İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde de yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “ İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü  yer almaktadır.

 

            Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde;

 

Gıda kontrolörü/gıda denetçisi ve gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanı tarafından kontrol ve denetimler aşağıdaki esaslara göre yapılır. Gıda kontrolörü/gıda denetçisi ve gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanı;

a)           Bu Yönetmelik ekinde yer alan kontrol ve denetim formlarına ve Bakanlıkça ilgili merciye bildirilen formlara göre kontrol ve denetim yapmak zorundadır.

b) Gıda üretim, depolama, nakil, dağıtım, satış ve tüketim zincirinin tüm aşamalarında Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığının kontrol ve denetimini yapar, denetim sonuçlarını işyeri denetim defterine işler, kontrol ve denetim formu ile raporunu düzenler. İki nüsha halinde düzenlenen formun bir nüshasını işyerinde bırakır, diğer nüshasını dosyasında muhafaza eder.

c) Gıda üretim, depolama, nakil, dağıtım, satış ve tüketim zincirinin tüm aşamaları veya uygun görülen aşamaları ile ilgili olarak işyerinde tutulan üretim kontrolü ve denetimi ve/veya laboratuvar kayıtlarını inceler, gerektiğinde ilgili mercide bulunan dosyasında saklanmak üzere bunların birer fotokopisini alır ve bunu kontrol ve denetim defterine işler.

d) Halk sağlığının korunması gerekliliği saklı kalmak kaydıyla, kontrol ve denetim işlemlerini yerine getirirken elde edecekleri bilgiler konusunda gizlilik kurallarına uymak zorundadır.

e) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin kontrol ve denetimlerinde, kontrol ve denetim raporu ile Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Kontrol ve Denetim Formu (EK-2)’yi düzenler.

f) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin kontrol ve denetimlerinde, kontrol ve denetim raporu ile Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Kontrol ve Denetim Formu (EK-3)’ü düzenler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İşyeri Kurma Belgesi ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “İşletme Belgesi: İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tesbiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin  belgesini ifade eder.” denilmektedir.

 

            İşyeri İzin Belgesinin, isteklinin kendi işyerinin kuruluş ve faaliyetine ilişkin bir belge olduğu ve idare bünyesinde gerçekleştirilecek işlerde isteklilerin kendi işyerlerine ilişkin olarak aldıkları “İşletme Belgesi” nin idare tarafından  istenilmesinin yerinde olmadığı ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükmü çerçevesinde; idare binasında gerçekleştirilecek hizmet için, işyerlerinin kuruluş aşamasında alınması gereken “İşletme Belgesi” nin yeterlik şartı olarak konulmasının, şartnamelerde yapılan düzenlemelerin verimlilik ve fonksiyonelliğin sağlanması amacına yönelik olması ile bağdaşmadığı, söz konusu düzenlemenin ihalede rekabet ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

 

            Ayrıca, idare tarafından istenilen yemek hizmetlerin yapıldığı yerlerin Tarım İl Müdürlüğü tarafından denetlendiğine dair denetleme raporunun, işletme sahiplerinin talebi üzerinde düzenlenecek bir belge niteliğinde olmadığı anlaşıldığından, denetim raporlarının, ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin uygun olmadığı, ayrıca  idarenin mutfağında gerçekleşecek hizmetler için istenilmesinin, anılan Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale İlanının 4.3.4.f maddesinde; “Hastane mutfağında veya başka bir olağan dışı gelişme sonucunda herhangi bir nedenle hastanemiz mutfağının kullanılamaz hale geldiğinde yemeğin hastane dışında yapılması zorunlu hale geldiğinde ihale miktarı kadar yemeği kadar yemeği isteklinin Bitlis ili dahilinde gıda sicil sertifikalı ve gıda üretim izni almış bir yerinin olması veya yukarıdaki şartlara haiz böyle bir yerle noter onaylı bir sözleşme yaparak sözleşmenin aslı ve sözleşme yaptığı yerin gıda sicil sertifikası veya gıda üretim izin sertifikasının aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında sunmaları zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeye İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde de yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            İlanda ve İdari Şartnamede yer alan düzenlemenin idarenin ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmesi amacıyla yapıldığı sonucuna varıldığından, anılan düzenlemelerin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

            Sonuç olarak, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek, gereği yapılmak üzere  ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

            Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek, gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

   

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyorum. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul