İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1131
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :17
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1131
Şikayetçi:
 Karaosmanoğlu Temizlik İnşaat Tarım Orman San. ve Tic. A.Ş., VEKİLİ: Av. İsmail KÖK, Babalık Mahallesi Vatan Cad. Ergün İşhanı K 7 No: 701 42060 Selçuklu / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yenişehir Mah. Vatan Cad. No: 2 Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 3245
Başvuruya konu ihale:
 2007/160820 İhale Kayıt Numaralı “Fen İşleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Kontrollük Hizmetlerini Yürütmek Üzere Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.04.14.G015/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Fen İşleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Kontrollük Hizmetlerini Yürütmek Üzere Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Karaosmanoğlu Temizlik İnşaat Tarım Orman San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2008 tarih ve 3245 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamede iletişim giderleriyle ilgili bir düzenleme yer almamasına rağmen Teknik Şartnamede iletişim araçlarına ait her türlü giderin yükleniciye ait olduğu, bu farklılığın mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firma ile ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklifi veren firmaların tekliflerinin aşırı düşük olduğu ve asgari işçilik maliyetini karşılamadığı,

 

            3) Bayram tatillerinde kaç kişinin ne kadar fazla mesai yapacağının belirtilmediği, izin alan personelin yerine çalışacak personelin yaratacağı ek maliyetin öngörülmediği, iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

      

            İhale ilanının 2 nci maddesinde; İhale konusu hizmetin niteliği, türü, miktarı;

 

            Sıra           Malın/İşin Cinsi                                                                    Miktar  Birim

 

1                                 Mühendis (Ziraat, Orman, inşaat, Makine, Elektrik),

                  Mimar, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı vb. Çalıştırılması

                  (28 kişi X 12 ay = 336 kişi/ay)                                             336       k/ay

           

2                                 Tekniker ve Teknisyen (Ziraat, İnşaat, Makine, Elektrik,

                        Bilgisayar Programcılığı) Çalıştırılması

                  (15 kişi X 12 ay = 180 kişi/ay                                              180       k/ay

 

3                Mühendis için fazla çalışma bedeli

                              ( 25 kişi X 270 saat = 6.750 saat )                                      6750    saat

 

           4                 Tekniker ve Teknisyen için fazla çalışma bedeli

                               ( 15 kişi x 270 saat = 4.050 saat )                                      4050    saat”

 

olarak gösterilmiştir. Aynı düzenlemeye İdari Şartnamede de yer verilmiş, ayrıca işin adı “Fen İşleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Kontrollük Hizmetlerini Yürütmek Üzere Hizmet Alımı İşi” olarak düzenlenmiştir. İhale ilanın 2 nci, İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde, işin süresinin 366 takvim günü olduğu ve işin başlama tarihinin 01.01.2008, bitim tarihinin de 31.12.2008 olduğu belirtilmiştir.

 

          İhale İlanının 9 uncu, İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri düzenlenmiştir.  

    

              Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Yüklenici işin başından bitimine kadar söz konusu hizmet işleri ile ilgili olarak idare ile kolay ve çabuk irtibat kurabilecek iletişim araçlarını sürekli bulundurmak ve gerektiğinde kullanmak zorundadır. İletişim araçlarına ait her türlü gider yükleniciye ait olup, idare bunun için hiçbir ödeme yapmayacaktır. Yüklenici tüm elemanlarına cep telefonu hattı tahsis edecek, bu telefonlardan yapılan iş görüşmelerinin bedeli herhangi bir ücret sınırlaması getirilmeden yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edildiği, idarece yapılan düzenlemede belirtilen "iletişim araçlarına" ait giderlere teklif birim fiyat cetvelinde bir iş kalemi olarak yer verilmediği ve bu tür harcamaların genel giderler içinde değerlendirilmesi gerektiği, teklifini bu hususu göz önüne alarak veren isteklilerin tekliflerinin idarece geçerli teklif olarak kabul edilmesinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “ 26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, (KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

 

26.2. (26.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 

SIRA

   İŞÇİNİN POZİSYONU

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLASI %

1

Mühendis (Ziraat, Orman, İnşaat, Makine, Elektrik), Mimar, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı

                   115,00

2

Tekniker ve Teknisyen (Ziraat, İnşaat, Makine, Elektrik, Bilgisayar Programcılığı)

                      69,5

 

 

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde, idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (iki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.        

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale üzerinde bırakılan Hakan Bahar İnş. Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. firmasından, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Viptur Turizm Nak. İnş. Müt. Hizm. ve Hayv. San Tic. Ltd. Şti.   firmasından ve Files İnş. Turizm Tem. Mad. Oto Gıda ve Ulaştırma Hizm San. Tic. Ltd. Şti. firmasından 28.11.2007  tarihli İhale komisyon kararı ile aşırı düşük sorgulamasına cevap vermelerinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Hakan Bahar İnş. Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. firması aşırı düşük teklif sorgulamasına;

 

1) Mühendis (Ziraat, Orman, İnşaat, Makine, Elektrik), Mimar, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı vb. çalıştırılması (28 kişiX12 ay=336Kişi/ay)=336kişi/ayX1.534,46 YTL=515.578,56YTL

 

2) Tekniker ve Teknisyen (Ziraat, İnşaat, Makine, Elektrik, Bilgisayar Programcılığı) çalıştırılması (15 kişiX12 ay=180 kişi/ay)=180 kişi/ayX1.209,72 YTL=217.749,60 YTL

 

3) Mühendis için fazla çalışma bedeli (25 kişiX270 saat=6.750 saat)(1.534,46YTL/30 gün/7,5 saat=6,82 YTLX1,5=10,23 YTL bir saatlik ücret=6.750 saatX10,23YTL=69.052,50 YTL

 

4) Tekniker ve Teknisyen için fazla çalışma bedeli (15 kişiX270 saat=4.050 saat)(1.209,72YTL/30 gün/7,5 saat=5,38 YTLX1,5=8,07 YTL bir saatlik ücret)=4.050 saatX8,07 YTL=32.683,50 YTL

 

Toplam: 515.578,56YTL+217.749,60 YTL+69.052,50 YTL+32.683,50 YTL=835.064,16 YTL

(% 3 ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, KİK payı, noter masrafı gibi

sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı

vb. giderler)                                                                                                     =25.051,92 YTL

 Genel Toplam: 835.064,16 YTL+25.051,92 YTL=860.116,08 YTL

 

Firmamızın söz konusu ihaleye vermiş olduğu teklif =860.128,74 YTL

 

Her şey dahil toplam maliyet                                     =860.116,08 YTL

 

Firma Karı                                                                 =860.128,74 YTL-860.116,08 YTL

 

                                                                                  =12,66 YTL” olarak,

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi sunan Viptur Turizm Nak. İnş. Müt. Hizm. ve Hayv. San Tic. Ltd. Şti. ise, aşırı düşük teklif sorgulamasına;

 

Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı çalıştırılması:

  1 aylık 1 işçi= 1.580,49X336 kişi/ay     = 531.044,64

  Tekniker ve Teknisyen çalıştırılması:

  1 aylık 1 işçi= 1.246,02X180 kişi/ay     =224.283,60

   Mühendis fazla çalışma ücreti:

   1 saat 10,54X6.750 saat                      =71.145,00

   Tekniker ve Teknisyen fazla çalışması:

   1 saat 8,31X4.050 saat                        =33.655,50

   Müteahhit Karı                                      =1,70

Genel Toplam                                      =860.130,44 YTL” olarak cevap vermiştir.

 

 

            Başvuru sahibi istekli Files İnş. Turizm Tem. Mad. Oto Gıda ve Ulaştırma Hizm San. Tic. Ltd. Şti. ise, aşırı düşük teklif sorgulamasına;

 

İşçilik Maliyetleri:

28 adet mühendisin 12 aylık maliyeti: 515.578,56 YTL

15 adet teknikerin 12 aylık maliyeti   : 217.751,40 YTL

                                 TOPLAM          : 733.329,96 YTL

 

Fazla Çalışma Maliyetleri:

Mühendislerin fazla çalışma maliyeti: 69.052,50 YTL

Teknikerlerin fazla çalışma maliyeti  : 32.683,50 YTL

 

Personelin İletişim Maliyetleri:

28 personel X 20,00 YTL X 12 ay    : 6.720,00 YTL

 

Personelin Noter Maliyetleri:

43 personel X12,00 YTL                  : 731,00 YTL

 

İşçilik maliyetleri                            : 733.329,96 YTL

Fazla Çalışma Maliyetleri             : 101.736,00 YTL

Personelin İletişim Maliyetleri      : 6.720,00 YTL

Personelin Noter Maliyetleri         : 731,00 YTL

                                               Toplam    : 842.516,96 YTL

                       % 3 Sözleşme Gideri      : 25.275,51 YTL

                                       Ara Toplam    : 867.792,47 YTL

                           Müteahhitlik Karı      : 711,91 YTL

                           Genel Toplam    : 868.504,38 YTL” şeklinde bir cevap vermiş, Teknik Şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca, teklif fiyatına iletişim maliyetini eklediğini, ayrıca İş Deneyim Belgesi kazanabilmek için sundukları teklif fiyatının sıfır maliyet olduğunu belirtmiştir. 

 

         17.12.2007 tarihli İhale Komisyon Kararı ile, yukarıda anılan 3 istekli tarafından idarece istenen aşırı düşük sorgulamasına verilen cevaplar yeterli bulunmuş, sonuç olarak ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan Hakan Bahar İnş. Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

            Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’ nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada;

 

             28 adet mühendisin 12 ay yapacağı çalışma için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 531.045,92 YTL, 15 adet teknikerin ve teknisyenin 12 ay yapacağı çalışma için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 224.282,09 YTL, teklif edilmesi gereken toplam işçilik maliyeti ise, 755.337,01 YTL, mühendis için fazla çalışma ücreti (6750 saat için), 69.052,50 YTL, teknisyen ve teknikerler için fazla çalışma ücreti (4050 saat için), 32.683,50 YTL olup, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti ise; 857.073,01 YTL’ dir. Kendilerinden aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama yapmaları istenilen isteklilerin tekliflerinin bu bedelin üstünde olduğu, dolaysıyla idarenin verilen cevapları kabul etmesinde ve ihaleyi en düşük teklifi veren istekli üzerinde bırakmasında  mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;  Bu iddia dokümana yönelik bir iddia olduğundan, yapılan inceleme,  Kararın (B) bölümünde yer almıştır.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda aşağıda yer alan aykırılık tespit edilmiştir:

           

            1) Teknik Şartnamenin 4.11 maddesinde; “ İdare ihale bünyesinde çalışan Mühendis, Tekniker, Teknisyenler iş süresince İş Kanunun ilgili maddelerince fazla mesai yapmalarını isteyebilecektir. Gerektiğinde mesai saati dışında ve tatilde çalıştırma ve tatil günlerinde çalıştırma yapabilecek, her teknik eleman için 270 saate kadar fazla mesai veya çalıştırma yaptırabilecektir. Çalışmalar vardiyalı olabilecek, vardiya saatleri, fazla mesai yapılıp yapılmayacağı ve ne zaman yapılacağı idarece belirlenecektir. Çalışanların bayram ve resmi tatil günleri, gece, hafta içi yapılacak fazla çalışma mesailerinde aylık brüt yevmiyeleri 30 bölünmesi ile elde edilen günlük yevmiyeleri 7,5 saate bölünmesi ile elde edilen saat ücretine % 50 saat ücreti ilave edilerek ödenebileceği gibi fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçiye onayı alınarak yüklenici tarafından bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakika kadar izin hakkı verilebilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’ nin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı düzenlemesinde; “2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

            3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

            16-İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İş Kanunu’ nun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “ Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

 

            Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda anılan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, ihale dokümanında, bayram ve resmi tatil günlerinde kaç personelin kaç gün çalışacağının belirtilmemiş olduğu ayrıca, resmi ve dini bayramlarla yılbaşında yapılacak çalışma için personele ödenecek ücretin, bir günlük ücret olarak hesaplanması gerekirken idari şartnamede buna aykırı düzenlemeye yer verildiği ve bu günlerde yapılacak çalışma için ödenecek ücrete, birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmediği dikkate alındığında, bu durumun düzeltici işlemle giderilemeyecek bir aykırılık olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 10.03.2008 tarih ve 2007/UH.Z-1130 sayılı kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

            Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul