• Karar No: 2008/UH.Z-1132
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :18
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1132
Şikayetçi:
 Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi Efe Plaza Kat 5/501 Nu 35 38030 Melikgazi / KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi Nu 2 19200 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 4957
Başvuruya konu ihale:
 2008/1426 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Özel Güvenlik Personeli (50 Kişi İle 10 Aylık) Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.05.57.G014/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 01.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Özel Güvenlik Personeli (50 Kişi İle 10 Aylık) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 31.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2008 tarih ve 4957 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında çalışılacak resmi ve dini bayram gün sayısının belirtilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece şikayet üzerine alınan kararda, ihalenin 01.03.2008-31.12.2008 tarihlerini kapsadığı, 10 aylık bu süre dikkate alındığında resmi ve dini bayramların kaç gün olduğunun kolaylıkla tespit edilebilecek mahiyette olduğu ve bu günlerin herkes tarafından bilindiği,  dolayısıyla toplam 12,5 gün olarak tespit edilen resmi ve dini bayramlarda çalışılacak gün sayısı ile bu günlerde çalışacak personel sayısının çarpımı sonucunda 487,5 toplam resmi ve dini bayram çalışması yapılacağının açık olduğu belirtilerek şikayetin uygun bulunmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Personelin yol gideri günlük brüt (2,20 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderinin dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Ayrıca aynı maddede, koruma ve güvenlik amiri, güvenlik şefi ve görevlilerine asgari ücretin % 5 fazlasının ödeneceği belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Çalışma Saatleri ve Güvenlik Eleman Sayısı” başlıklı 6 ncı maddesinde; güvenlik hizmetinin 50 personel ile aralıksız olarak yürütüleceği belirtilmiştir.

 

Aynı şartnamenin 6 ncı maddesinin (e) bendinde ise,

 

Her türlü resmi ve dini tatil günleri çalışma saatleri ve kişi sayısı:

07.00-15.00                16 kişi

15.00-23.00                12 kişi

23.00-07.00                11 kişi

 

şeklinde resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışmaya ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm/VIII/G-3 bendinde; “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdarece yapılan düzenlemelerde resmi ve dini bayramlarda çalışacak personel sayısının açıkça belirtildiği, resmi ve dini bayram gün sayısının ise; “her türlü resmi ve dini tatil günleri” ifadesi kullanılarak ihale süresi içerisinde yer alan tüm resmi ve dini bayram günlerinin kastedildiği anlaşılmıştır.

 

            2429 Sayılı  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde, hangi günlerin resmi ve dini bayram olduğu belirtilmiştir.

 

Bu ihalede, işin süresinin 01.03.2008-31.12.2008 tarihleri arasını kapsadığı, bu süre içerisinde yukarıda anılan Kanun hükmü gereğince toplam 12,5 gün resmi ve dini bayram günleri bulunduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, idarece resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personel sayısının belirlendiği, gün sayısının ise 2429 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve işin süresi dikkate alınarak isteklilerce tespit edilmesi ve tekliflerinin bu çerçevede hazırlanması mümkün olduğundan, idarece şartnamede gün sayısının açıkça belirtilmeyip her türlü resmi ve dini bayramda çalışma yapacağı yönündeki düzenlemenin isteklilerce sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 14 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul