İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1133
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :19
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1133
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Sancak Mahallesi A. Haydar Feroğlu Sokak Nu 16/1 Yıldız Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi, Adalet Mahallesi 100.Yıl Bulvarı Adalet Mahallesi 55070 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3163
Başvuruya konu ihale:
 2007/182396 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 08.03.83.G014/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi tarafından 03.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3163 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-İdari şartnamenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı  46.6 maddesinde yer alan düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu,

 

2-İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı  26 ncı maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

3-İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı  7.3.3 maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde;

 

“46.1. …. İdarenin bağlı olduğu Saymanlık Müdürlüğünce işçi maaş bordroları dışında kalan kısım firma hesabına, işçi maaşları ise Kurum tarafından işçilere açtırılacak banka hesap numaralarına yine Kurum tarafından ilgili Saymanlık Müdürlüğünce aktarılacaktır.

Ancak hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hak edişlerin ödenmesi beklenilmeden, işçi ücretleri ilgili ayın onuncu (10.) gününe kadar firma tarafından ödenecektir.

 

46.6. Firma hak ediş ödemelerinde işçi maaşlarının geç yatırılmasından doğabilecek motivasyon eksikliği yapılan işin kalitesini ve verimini etkileyeceğinden herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi için işçi maaş bordroları dışında kalan kısım firma hesabına, işçi maaşları ise Kurum tarafından işçilere açtırılacak banka hesap numaralarına yine Kurum tarafından ilgili Saymanlık Müdürlüğünce aktarılacaktır. Ancak hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hak edişlerin ödenmesi beklenilmeden, işçi ücretleri ilgili ayın onuncu (10.) gününe kadar firma tarafından ödenecektir.”,

 

“Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde;

 

“5.Yüklenici kendisine ödeme yapıldıktan sonra üç (3) takvim günü içerisinde personelin maaşlarını ödemediği takdirde 1000 YTL ceza bir sonraki hak edişinden kesilir.

.…

Yukarıdaki maddelerde sayılan durumların dördüncü defada da devam etmesi durumunda ihale sözleşmesi idaremizce tek taraflı fesih edilerek kati teminat gelir kaydedilir.”

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartname düzenlemesinden, hak edişlerin ödenmesinde herhangi bir gecikme olması halinde, hak edişlerin ödemesi beklenilmeksizin, işçi ücretlerinin ilgili ayın 10 uncu gününe kadar yüklenici tarafından ödeneceği, hak edişlerin ödemesini müteakip işçi ücretlerinin 3 gün içerisinde ödenmemesi halinde para cezası uygulanacağı, durumun dört kez tekrarlanması halinde sözleşmenin feshine gidileceği yolunda düzenleme yapıldığı  anlaşılmaktadır.

 

İdarenin şikayete cevabına esas teşkil eden 18.01.2008 tarihli değerlendirme raporunda, ücretin ödenmesine ilişkin düzenlemelerin Sağlık Bakanlığı’nın 08.08.2005 tarih ve 5211(4608) sayılı Genelgesi doğrultusunda yapıldığı ifade edilmiştir.

 

Yapılan incelemede; idari şartname düzenlemesinin 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereği işçi ile işveren arasındaki sözleşmede taraflarca sözleşme serbestisi gereğince ücret ödeme gününün serbestçe tayin edileceği, bu bakımdan işçinin ücretinin ödeme gününe yönelik yapılan düzenlemenin İş Kanununa aykırılık teşkil ettiği tespit edilmekle birlikte, söz konusu düzenlemenin sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olduğu, ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlıkta sözleşme hükümlerine göre işlem yapılması gerekeceği ve uyuşmazlığın özel hukuk hükümleri kapsamında çözüleceği, dolayısıyla tekliflerin sunulmasını engelleyici bir düzenleme olmadığı görülmüştür. Yine ücretin ödenmesinde yüklenicinin gecikmesi halinde cezai şart öngörülmesi ve devamında bu durumun fesih sebebi sayılacağı ve sözleşmenin feshine gidileceği yönündeki düzenlemeler de, anılan hususların sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olduğu, idarenin düzenlemesinde yer verilen hususların 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen fesih sebepleri kapsamında değerlendirilebileceği, idare tarafından feshin 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmünde belirlenen usule uygun olarak yapılması zorunluluğunun bulunduğu açık olup iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3. …….. Damga vergileri, Noter giderleri, Kamu İhale Kurum payı için asgari işçilik maliyetinin %3 ü kadar kullanılacak araç ve gerece ait amortisman giderleri teklif fiyata dahildir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi - H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi - b) Hizmet Alımı İhalelerinde  bölümünde;

 

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.”

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; anılan düzenlemede idarece hangi hususların %3’lük sözleşme ve genel giderler kapsamında bulunduğunun açıklandığı, ilgili giderler için idari şartnamede ayrıca bir bedel öngörülmediği, bu hususların %3’lük sözleşme ve genel giderler içerisinde teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği dolayısıyla düzenlemenin yukarıda yer verilen Tebliğ düzenlemesine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

           Başvuru sahibinin dilekçesinde; “İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde;

a)…İsteklilerin fatura ve demirbaş kayıtlarında belirttikleri makinelerin bulunduğu yerin açık adresini ve adres ile ilgili resmi belgelerini ihale dosyalarına koymaları mecburidir.

düzenlemesine yer verilmiştir…Hizmetin yapılması sırasında gerekecek makinelerin teknik özelliklerine ilişkin olarak teknik şartnamede düzenleme yapılmasının yeterli olduğu, ihaleye katılım ve yeterlik aşamasında bu belgelerin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu…” hususunun belirtilmesine karşın, incelenen ihaleye ait idari şartnamenin ilgili maddesinde dilekçede değinilen belgelerin istenmemiş olduğu, söz konusu hususun ihale ilanında yer aldığı görülmüştür.

 

İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 maddesinde;

 

           “Temizlikte kullanılacak makinelerin 5 (beş) yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Teknik şartnamede istenilen makine-ekipman ve teçhizat için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Teknik şartnamede belirtilen ve bulundurulması gereken makineleri ve ekipman malzemeleri kendi malı olmaması halinde taahhüt edilecek makine ve ekipmanlar için cinsi, evsafı, markası, perakende satış fiyatlarının toplam tutarını ve uygulama yöntemlerini de gösterecek şekilde düzenleyecekleri noter tasdikli taahhütnamenin sunulması gerekir. İsteklinin kendi malı olan makine-ekipman ve teçhizat için fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile Yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.İsteklinin fatura ve demirbaş kayıtlarında belirttikleri makinelerin bulunduğu yerin açık adresini veya adres ile ilgili resmi belgelerini ihale  dosyasına koymaları mecburidir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede; makine ve diğer ekipmana ilişkin kendi malı olma şartının aranmadığı, bu aşamada isteklilerin kendi malı olmayan teçhizat için noter onaylı taahhütname sunulmasının yeterli olduğu, kendi malı olan ekipman için istenen ekipmanın bulunduğu yerin açık adresinin veya adres ile ilgili resmi belgelerinin istendiği, ilanda yapılan düzenlemelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesine uygun olmadığı, isteklinin kendi malı olan makine-ekipman ve teçhizat için fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile Yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci mali müşavir raporunun istenmesinin yeterli olacağı, isteklilerden ayrıca kendi malı olan ekipman için ekipmanın bulunduğu yerin açık adresini veya adres ile ilgili resmi belgelerin tekliflerle birlikte istenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca Kamu İhale Bülteni’nde 22.11.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanına ilişkin olarak, 24.12.2007 tarihinde idarece zeyilname düzenlendiği, zeyilnamede ihale ilanının 2 nci maddesinin işin süresi ile ilgili kısmında ve 4.3.3 Makine tesis ve diğer ekipmana ilişkin kısmında değişiklik yapıldığı, değişiklikle ilgili bilgilerin ihale dokümanında gösterildiği belirtilmekle birlikte, ilanda yapılan değişikliklerin tam olarak anlaşılamadığı, ihale bilgi sistemi üzerinde yapılan araştırmada ihaleye ilişkin düzeltme ilanının yayımlanmadığı, ihale ilanı ve dokümandaki “Makine, teçhizat ve diğer ekipman” a ilişkin düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olmadığı görülmüştür.

 

İhale ilanının yukarıda yer verilen “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 maddesinin son cümlesinde; “…İsteklinin fatura ve demirbaş kayıtlarında belirttikleri makinelerin bulunduğu yerin açık adresini veya adres ile ilgili resmi belgelerini ihale  dosyasına koymaları mecburidir.” düzenlemesinin,

 

İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde ise;

 

          “Temizlikte kullanılacak makinelerin 5 (beş) yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Teknik şartnamede istenilen makine-ekipman ve teçhizat için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Teknik şartnamede belirtilen ve bulundurulması gereken makineleri ve ekipman malzemeleri kendi malı olmaması halinde taahhüt edilecek makine ve ekipmanlar için cinsi, evsafı, markası, perakende satış fiyatlarının toplam tutarını ve uygulama yöntemlerini de gösterecek şekilde düzenleyecekleri noter tasdikli taahhütnamenin sunulması gerekir. İsteklinin kendi malı olan makine-ekipman ve teçhizat için fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile Yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.”

 

düzenlemesinin bulunduğu, buna göre ihale ilanının 4.3.3 maddesinde yer alan son cümlenin, gerek idari şartnamenin 4.3.3 maddesinde gerekse ihale dokümanında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü,

 

 İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

  Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

 “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

 

İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde de; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, idarece ilan ile dokümanda yer alan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olmadığı,  zeyilname ile ihale ilanında değişiklik yapılmasının  mevzuata aykırı olduğu görülmüş olup, bu düzenlemelerin ihalenin iptalini gerektirir nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararın iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 23 adet ihale dokümanının satın alındığı, 4 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda üç adet teklifin geçerli olduğu ve geçerli tekliflerin tamamının  yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul