İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1136
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :22
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1136
Şikayetçi:
 Özgen Mühendislik-Hami ÇEBİ, Mihrabat Cad. Yayabey Sok. No:34 K 8 Kavacık Beykoz/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü, Barbaros Bulvarı No:56 34340 Zincirlikuyu Beşiktaş/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2008 / 4349
Başvuruya konu ihale:
 2007/167251 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul (Çamlıca)-Düzce (Gümüşova) Anadolu Otoyolu ve Bağlantı Yolları Aydınlatma Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.04.98.G012/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü tarafından 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İstanbul (Çamlıca)-Düzce (Gümüşova) Anadolu Otoyolu ve Bağlantı Yolları Aydınlatma Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özgen Mühendislik-Hami ÇEBİ’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.02.2008 tarih ve 4349 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanının 4.4 maddesinde ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının; “Otoyollar, Devlet yolları ve il yollarında veya tünellerde aydınlatma sistemlerinin tesis edilmesi veya bu tür yapıların aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarım işleri” olarak yapıldığı, idarece iş deneyim belgesi olarak sundukları “İkitelli Onur Kent Yerleşim Alanında Alçak Gerilim ve Sokak Aydınlatma” işine ait sözleşmenin benzer iş tanımına uygun olmadığı gibi iş deneyim belgesi olarak da Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesindeki şartları sağlamadığından, mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak idarece belirlenen benzer iş tanımı içerisinde aydınlatma sistemlerinin tesis edilmesi işi de dahil olduğuna göre sundukları iş deneyim belgesine konu alçak gerilim ve sokak aydınlatma tesisi işinin kabul edilmesi gerektiği, ayrıca bu işin otoyol devlet yolları ve il yollarının aydınlatılması işinden nitelik ve büyüklük bakımından bir farkı bulunmadığı, aynı teknik usul ve teçhizat ve ekipmanla gerçekleştirileceği, ayrıca ihale konusu iş her ne kadar hizmet işi olsa da, “Otoyollar, Devlet yolları ve il yollarında veya tünellerde aydınlatma sistemlerinin tesis edilmesi” işinin benzer iş olarak belirlendiği dikkate alındığında Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğe aykırı olarak grup içinde ayrıştırma yapıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

18.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile, Özgen Müh.-Hami Çebi’nin iş deneyim belgesi olarak sunmuş olduğu sözleşmede işin konusunun benzer iş tarifine uygun  olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Cevdet Albayrak üzerinde bırakıldığı,

 

Başvuru sahibinin, 26.12.2007 tarihli yazı ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirilmesi üzerine, sunmuş oldukları sözleşmenin değerlendirmeye alınmama gerekçelerinin bildirilmesi konusunda 02.01.2008 tarihinde açıklama talebinde bulunduğu, idarenin 04.01.2008 tarihli açıklama yazısında otoyollar, devlet yolları il yolları veya tünel aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarım işlerinin benzer iş olarak kabul edildiği, ancak başvuru sahibinin İkitelli Onurkent Yapı Kooperatifleri Birliğine tesis etmiş olduğu alçak gerilim ve sokak aydınlatma işinin benzer iş tanımına uymadığı belirtilmiştir.

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda ise; başvuru sahibinin öncelikle iş bitirme belgesinin olması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından İkitelli Onurkent yerleşim alanında alçak gerilim ve sokak aydınlatma işine ait noter onaysız sözleşme, fatura yer teslim tutanağı, SSK işyeri bildirgesinin sunulduğu, ilgili belediye veya Bayındırlık İskan Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinin bulunmadığı, ayrıca sunulan iş deneyim belgelerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan standart formlara uygun olmadığı ve mevzuatın aradığı şartları taşımadığı, ayrıca sözleşmenin benzer iş tanımına uygun olmadığı ifade edilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede başvuru sahibi tarafından iş deneyim belgesi yerine 11.07.2006 tarihli sözleşme ve faturaların sunulduğu, anılan sözleşmenin konusunun “İkitelli Onur Kent Yerleşim Alanında Alçak Gerilim ve Sokak Aydınlatma” işi olduğu, sözleşme bedelinin 1.997.999,888 YTL olduğu, sunulan sözleşmeye ait faturaların toplamının 902.906,10 YTL  olduğu görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının; “İstanbul Çevre Otoyolları İle Bağlantı Yolları Aydınlatma Sistemlerinin Bakım ve Onarımı” olarak, işin miktarı ve türünün ise; “Mevcut aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımı (4 adet arıza-bakım, nöbetçi ekiple malzeme dahil aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması)” olarak belirtildiği,

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde ve ihale ilanının 4.4 maddesinde; “Otoyollar, Devlet yolları ve il yollarında veya tünellerde aydınlatma sistemlerinin tesis edilmesi veya bu tür yapıların aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde, “Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.hükmü,

 

56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

            Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerde iş deneyimini tevsik için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecektir, ancak iş deneyimini tevsik için istekliler tarafından; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler sunulabilecektir.

 

Yönetmeliğin 56 ncı maddesi uyarınca başvuru sahibi tarafından “İkitelli Onur Kent Yerleşim Alanında Alçak Gerilim ve Sokak Aydınlatma” işine ilişkin olarak sunulan 11.07.2006 tarihli sözleşme ve faturaların iş deneyim belgesi olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, başvuru sahibi tarafından “İkitelli Onur Kent Yerleşim Alanında Alçak Gerilim ve Sokak Aydınlatma” işine ilişkin olarak sunulan sözleşmenin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan, sözleşmeye ilişkin olarak sunulan 30.112006 tarihli fatura tutarının KDV hariç 100.000,00 YTL olduğu, 28.09.2006 tarihli fatura tutarının KDV hariç 703.566,10 YTL olduğu, 30.11.2006 tarihli fatura tutarının KDV hariç 42.500,00 YTL olduğu, 31.12.2006 tarihli fatura tutarının KDV hariç 56.840,48 YTL olduğu, faturaların toplamının 902.906,10 YTL, sözleşme bedelinin KDV hariç toplam 1.997.999,88 YTL olduğu anlaşılmıştır. Buna göre her ne kadar sözleşme bedeli başvuru sahibinin teklif ettiği bedelin % 30’ unu karşılasa da, sözleşmeye ait olarak sunulan faturaların toplamı sözleşme bedelinin % 70’inin tamamlandığını göstermemektedir. Bu nedenle de, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

                B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda (ğ) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

                               İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde; “Özel şartnamede belirtilen hükümler uygulanacaktır.” düzenlemesi,

 

            Özel şartnamenin Cezai Hükümler başlıklı 6 ncı maddesinde; “… Tüm cezai hükümler hizmetin aksaması durumunda uygulanacaktır. Sözleşme süresince toplam olarak uygulanacak 5 (beş) adet cezadan sonra idarece isterse ihtara gerek kalmadan sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Cezalar düzenlenecek ilk hak edişte, hak edişin olmadığı ya da yetmediği hallerde teminatından kesilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

 

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

 

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü,

 

 Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 54 üncü maddesinde; “Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.

 

Bu süre içinde yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur.” düzenlemesi,

 

4735 sayılı Kanunun “İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde ise; “Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.

 

Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin yükleniciye noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine yirmi günden az olmamak üzere belirli bir süre verilmesi gerekmekte olup, idare uyarı yazısındaki talimata uyulmadığı takdirde ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahip olacaktır.

 

Başvuruya konu ihalede, 20 günlük süre verilmeksizin sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiş olmakla beraber, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan hükmün uygulanacağı açık olup, anılan düzenlemenin uygulama kabiliyeti bulunmadığından söz konusu aykırılık sonuca etki edecek nitelikte görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının; “İstanbul Çevre Otoyolları İle Bağlantı Yolları Aydınlatma Sistemlerinin Bakım ve Onarımı” olarak, işin miktarı ve türünün ise; “Mevcut aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımı (4 adet arıza-bakım, nöbetçi ekiple malzeme dahil aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması)” olarak belirtildiği,

                                                                                                                      

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde ve ihale ilanının 4.4 maddesinde; “Otoyollar, Devlet yolları ve il yollarında veya tünellerde aydınlatma sistemlerinin tesis edilmesi veya bu tür yapıların aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdarece sadece otoyollar, devlet yolları ve il yollarında veya tünellerde aydınlatma sistemlerinin tesis edilmesi veya bu tür yapıların aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımı işlerinin benzer iş olarak kabul edilip, ihale konusu hizmet ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan otoyollar, devlet yolları ve il yollarında veya tüneller dışındaki diğer alanlarda, aydınlatma sistemlerinin tesis edilmesi veya bakım onarımı işlerinin benzer iş kapsamında kabul edilmemesinin rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden,

 

2) Başvuruya konu ihalede, 20 günlük süre verilmeksizin sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak  ihale dokümanında yapılan düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiş olmakla beraber, “böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan hükmün uygulanacağı açık olup, anılan düzenlemenin uygulama kabiliyeti bulunmadığından söz konusu aykırılık sonuca etki edecek nitelikte görülmediği” hususuna kararda yer verilmiş olup, mevzuata aykırılığı tespit edilen söz konusu düzenlemenin ihalenin iptalini de gerektirdiğinden,

Yukarıda belirtilen nedenlerle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul