İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1137
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :23
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1137
Şikayetçi:
 Nazlılar Gıda San. Top. Temz. Top. Yemek Su Ürün. Unlu Mamullleri Tic. A.Ş. Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:68 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ulubey Anadolu Lisesi Çatallı Mah. Yahya Arcan Sokak No: 22 52850 Ulubey / ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6646
Başvuruya konu ihale:
 2008/10483 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 08.06.96.G012/2008-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ulubey Anadolu Lisesi tarafından 04.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Nazlılar Gıda San. Top. Temz. Top. Yemek Su Ürün. Unlu Mamullleri Tic. A.Ş.’nin 03.03.2008 tarih ve 6646 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, firmalarının söz konusu ihaleye katılan Çuhadaroğlu firmasının Ulubey Lisesinden almış olduğu ve daha önce yapılan ihalelerde de kullandığı ve usulsüz olarak verilen iş deneyim belgesine itiraz ettikleri, idarenin cevabında adı geçen firmanın daha önce girdiği ihalelerde kullandığı ve % 70 oranında gerçekleştirilmediği için kabul görmeyen iş deneyim belgesini kullanmayarak bu sefer yine aynı idareden doğrudan temin usulü ile aldığı ve usulsüz olduğu iddia edilen belgeyi kullanarak ihaleye girdiğinin tahmin edildiği fakat bu konuda bir bilgi alınamadığı, sunulan iş deneyim belgesi daha önce yapılan doğrudan temin usulü ile yapılan işe aitse idari şartnamede iş deneyim belgesine ait düzenlemeye uygun olmasının gerektiği, idarenin cevabından doğrudan temin usulünde sözleşme düzenlemenin idarenin takdirinde olduğu, söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin iş için sözleşme düzenlendiğinin bildirildiği, iş deneyim belgesinin belge tutarı idarece istenilen tutarı sağlasa da işin tek sözleşmeye dayalı olarak yapılıp yapılmadığı ile işin son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin bilgilere ulaşılamadığı iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

         Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 11.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 14.02.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 03.03.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

          İncelenen ihalede, mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

         Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Milli Eğitim  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul