En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1138
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :24
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1138
Şikayetçi:
 Ceylan Veterinerlik Gıda Kırtasiye Nak. İnş. Mob. Hiz.İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Yeniköy Mahallesi Sahil Caddesi No:3 Gülyalı / ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çatallı Mah.1 Nisan Cad. Hükümet Konağı Kat 4 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2008 / 4826
Başvuruya konu ihale:
 2007/201244 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı İlköğretim Kapsamında Bulunan Öğrencilere Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.05.43.G012/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı İlköğretim Kapsamında Bulunan Öğrencilere Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ceylan Veterinerlik Gıda Kırtasiye Nak. İnş. Mob. Hiz.İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 01.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2008 tarih ve 4826 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait idari şartnameyi satın aldıkları, idari şartname ve ilanın birbirini tutmadığı, idarece ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde düzeltme ilanı verilmediği ve mevzuata aykırı olarak zeyilname düzenlendiği, söz konusu zeyilname ile yapılan değişikliklerden ihale tarihinde haberdar olduklarından yapılan değişikliklere uygun olarak yeni teklif hazırlanmasına imkan verecek uygun sürenin kalmadığı, idarenin kendilerine gönderdiği cevap yazısında iddia ettiği gibi 03.10.2007 tarihinde TSE 8985 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin TSE Ordu Şubesince iptal edildiğinin doğru olduğu, ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde düzenlendiği üzere iş ortaklıklarında, pilot veya diğer ortaklardan birinin ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunmasının yeterli olduğu, söz konusu belgenin istenildiği ihalelere ortak girişim olarak teklif verdikleri, idarenin teklif vermeden yeterli olup olmadıklarına ilişkin karar veremeyeceği gibi ortak girişim yapıp yapmadıkları konusunda da hükme varması elindeki veriler doğrultusunda mümkün bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            09.01.2008 tarihinde idarece zeyilname düzenlendiği, zeyilname ile;

           

            1-İdari şartnamenin 7.1. maddesine (o) alt bendi aşağıdaki gibi ilave edilmesine;

            -İş yeri Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı

            -Gıda Sicili Belgesi veya Gıda Sicil Sertifikası

            -Gıda Üretim İzin Belgesi veya Gıda Üretim Sertifikası

           

            2-İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine;

                15.02.2005 tarih ve 25728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin 1. maddesinin (a) bendinde sayılan sorumlu yönetici olabilecek meslek gruplarından birinden sorumlu yönetici istihdam ettiğine dair sorumlu yöneticinin bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış sorumlu yönetici belgesi ile sorumlu yöneticinin diplomasının aslı yada idarece görülmüştür ibaresini taşıyan sureti ile sorumlu yöneticinin isteklinin bünyesinde bulunduğu hususunu ve ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeyi teklifleri ile beraber vermeleri zorunludur.

 

             3-İdari şartnamenin 7.3.2.3. maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine;

               İsteklinin hizmetin alınacağı ilde yemek fabrikası yoksa verilecek olan yemek hizmeti işinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağına ve şartnamenin 7.1 (o) maddesinde istenilen şartları taşıyan bir yemek fabrikası ile anlaşma yapacağına ve hizmetin yerine getirileceğine dair noter onaylı taahhütnameyi ihale teklif zarfında sunacak, ihale üzerinde kalan istekli sözleşme esnasında şartnamenin 7.1 (o) maddesinde istenilen şartları taşıyan bir yemek fabrikası ile yapılan noter onaylı sözleşmeyi idareye ibraz edecektir.

 

            4-İdari şartnamenin 7.3.3 maddesine aşağıdaki metnin eklenmesine;

               İhale konusu hizmetin ifası sırasında gıda numunelerinin ; yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre saklanabilmesi için yemek hizmeti verilen her okula 1 adet soğutucu ve yeteri kadar standartlara uygun saklama kabını temin edeceğine dair noter taahhütnamesini ihale üzerinde kalan istekli idareye sözleşme esnasında ibraz edecek, sözleşme sonrası hizmet vermeye başlayacağı güne kadar söz konusu teçhizatı temin edecektir.

 

            5-İdari şartnamenin 19. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

               İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

              6-İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümüne 10.madde olarak aşağıdaki metnin eklenmesine;

                10. Verilecek olan yemek hizmeti işinin ifası esnasında yüklenici firmanın yemek üretim yerinde ya da mutfağında olağan dışı bir gelişme sonucu herhangi bir (tadilat, onarım, yangın, deprem vb.) nedenle hizmet veremez duruma gelmesi halinde şartnamenin 7.1.(o) maddesinde istenilen şartları taşıyan bir yemek fabrikasıyla noter sözleşmesi yapacağına ve verilecek olan yemek hizmetini aksatmayacağına dair noter taahhütnamesini idareye sözleşme esnasında ibraz edecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Söz konusu ihalenin ilan tarihinin 31.12.2007, ihale tarihinin 21.01.2008 olduğu, ihale dokümanının 17.01.2008, 18.01.2008, 21.01.2008 tarihlerinde alındığı, başvuru sahibi Ceylan Veterinerlik Gıda-Kırtasiye-Nak. İnş. Mob. Hiz.İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, doküman içerisinde zeyilnamenin bulunduğu,  09.01.2008 tarihinde idarece zeyilname düzenlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İlanın uygun olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde, “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü öngörülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde ise; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır. İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez

 

            31 inci maddesinde ise “…30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı maddesinde,  “4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükmü gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.”  şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

 

            Bu durumda idarece yapılan değişiklikler Kanunun “İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde düzenlenen ilanlarda belirtilmesi zorunlu hususlardan olan yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlere ilişkin olduğundan başvuru konusu ihalede idarece zeyilname ile getirilen bu hükümlerin Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında düzeltme ilanını gerektiren hususlar olduğu, ancak düzeltme ilanının yapılabilmesi için ilanın yayımlanmasını takip eden 10 günlük süre içinde idarece düzeltme ilanının yapılmadığı, bu nedenle yeterlik kriterlerine ilişkin olarak zeyilname ile değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı olduğu, anlaşılmıştır. Ayrıca idarece haricen araştırılarak başvuru sahibinin TSE 8985 Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin iptal edildiğinden bir hak kaybına uğramayacağının bildirilmesinin; iş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterli olacağı nedeniyle doğru olmayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- Çuhadaroğlu Top. Tem. Yemek Gıda Öz. Güv. Top. Taş. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin (iş bitirme) 09.01.2008 tarihli, idaresinin Ulubey lisesi, işin tanımının Ulubey Lisesi Pansiyonu malzeme dahil yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri alım işi, belge tutarının 34.550,88 YTL olduğu, sözleşme bedelinin 62.293,26 YTL olduğu, 12.09.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, kabul tarihinin 12.09.2007-31.12.2007 olduğu, sözleşme bedeline göre % 70 oranında işin bitirilmiş bölümünün 43.605,28 YTL olması gerektiği,

 

Başvuru sahibine ait Gıda Üretim İzin Belgesinin veriliş tarihinin 23.11.2007 olduğu,

 

24.01.2008 tarihli Ordu Valiliği İl Tarım Müdürlüğünden alınan yazıda; “5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna bağlı 27.08.2004 tarihinde çıkarılan Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik ve 12.01.2007 tarihli ve 2007/05 Nolu Tamim gereği; Kamu kurumu, hastane, otel, okul vb. yerlere ait yemekhaneler yemek fabrikası kapsamında değerlendirildiğinden, bu yerlere Üretim İzni Belgesi düzenlenmeyecektir ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle Üretim İzni verilmemektedir.” denildiği,

 

                 İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş tanımının ; “Kamu ve özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetler işi” olarak yapıldığı,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

 

“Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” düzenlemesi ile,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 61 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı,

İş durum belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye verilmiş olan taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” düzenlemesi ile,

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesi için başvuru” başlıklı 55 inci maddesinin son fıkrasında; “İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü,

           

Aynı YönetmeliğinÇalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusubaşlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...

 

e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası," hükmüne yer verilerek, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş y erlerinde çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenlerin gayrisıhhî müessese ruhsatı sahip olmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

           İsteklilerce ihaleye sunulan iş deneyim belgelerine ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde adı geçen belgelerin istenilerek inceleme yapılabileceği, iş deneyim belgelerinin

ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler olduğu, ibraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişilerin sorumlu olduğu, iş deneyim belgesi verilmesinin amacının söz konusu işi yapabilecek deneyime sahip olunduğuna ilişkin olduğu bu nedenle de idarece gıda üretim izin belgesinin iş deneyim belgesine konu iş yapıldıktan sonra alındığından iş deneyim belgesinin usulüne uygun olmadığı değerlendirmesinin mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesindeki sözleşme bedelinin belge tutarından fazla olduğu, belge tutarının sözleşme bedelinin % 70 ini karşılamadığı görüldüğünden idarece söz konusu iş deneyim belgesinin düzenlendiği idareden işin ne kadarlık bölümünün bitirildiğinin sorulduktan sonra değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 7 adet ihale dokümanının satın alındığı, 4 isteklinin teklif verdiği yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle; yukarıda belirtilen tespitler nedeniylede anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul