İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1139
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :25
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1139
Şikayetçi:
 Çuhadaroğlu Top. Tem. Yemek Gıda Öz. Güv. Top. Taş. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Şarkiye Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi No:124/3 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çatallı Mah. 1 Nisan Cad. Hükümet Konağı Kat 4 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2008 / 3699
Başvuruya konu ihale:
 2007/201244 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı İlköğretim Kapsamında Bulunan Öğrencilere Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03. tarih ve 08.04.40.G012/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı İlköğretim Kapsamında Bulunan Öğrencilere Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Çuhadaroğlu Top. Tem. Yemek Gıda Öz. Güv. Top. Taş. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 24.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2008 tarih ve 3699 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1-Söz konusu ihaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararının kendilerine bildirildiği, sundukları iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde belirtilen hükümleri taşımadığından değerlendirme dışı bırakıldıkları, yine iş deneyim belgesi olarak sundukları sözleşmenin gıda üretim izninden önce olduğundan sözleşme yapılan tarihte ticari olarak bu işi yapamayacaklarının iddia edildiği, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şirket ana sözleşmesinde ihale konusu işle iştigal edeceklerinin açıkça belirtildiği, gıda üretim izninin iş deneyim belgesine konu işi yapmalarına engel olmadığı, buna ilişkin Ordu İl Tarım Müdürlüğünden aldıkları yazıları idareye sundukları, idari şartnamede benzer iş olarak kamu ve özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetleri işi olarak belirlendiği, sundukları iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğu halde değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2-İdarece iş hacmini gösteren belgelerin sunulmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı, gelir tablolarının istenilen kriterleri sağladığı, gelir tablosunda bilgi eksikliği varsa bunların tamamlatılabileceği,

            3-İhale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin ihale konusu işle hiçbir yönüyle benzerlik göstermediği, ihale komisyonunu yanıltarak kendine çıkar sağladığı,

 

4-Şikayet yazılarına cevap veren Mustafa ÖZTÜRK’ün aynı zamanda ihale komisyon üyesi olduğu, komisyon üyesinin cevap vermiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin (iş bitirme) 09.01.2008 tarihli, idaresinin Ulubey lisesi, işin tanımının Ulubey Lisesi Pansiyonu malzeme dahil yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri alım işi, belge tutarının 34.550,88 YTL olduğu, sözleşme bedelinin 62.293,26 YTL olduğu, 12.09.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, kabul tarihinin 12.09.2007-31.12.2007 olduğu, sözleşme bedeline göre % 70 oranında işin bitirilmiş bölümünün 43.605,28 YTL olması gerektiği,

 

Başvuru sahibine ait Gıda Üretim İzin Belgesinin veriliş tarihinin 23.11.2007 olduğu,

 

24.01.2008 tarihli Ordu Valiliği İl Tarım Müdürlüğünden alınan yazıda; “5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna bağlı 27.08.2004 tarihinde çıkarılan Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik ve 12.01.2007 tarihli ve 2007/05 Nolu Tamim gereği; Kamu kurumu, hastane, otel, okul vb. yerlere ait yemekhaneler yemek fabrikası kapsamında değerlendirildiğinden, bu yerlere Üretim İzni Belgesi düzenlenmeyecektir ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle Üretim İzni verilmemektedir.” denildiği,

 

          İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş tanımının ; “Kamu ve özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetler işi” olarak yapıldığı,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

 

“Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” düzenlemesi ile,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 61 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı,

İş durum belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye verilmiş olan taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” düzenlemesi ile,

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesi için başvuru” başlıklı 55 inci maddesinin son fıkrasında; “İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü,

           

Aynı YönetmeliğinÇalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusubaşlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...

e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası," hükmüne yer verilerek, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş y erlerinde çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenlerin gayrisıhhî müessese ruhsatına sahip olmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

           İsteklilerce ihaleye sunulan iş deneyim belgelerine ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde adı geçen belgelerin istenilerek inceleme yapılabileceği, iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler olduğu, ibraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişilerin sorumlu olduğu, iş deneyim belgesi verilmesinin amacının söz konusu işi yapabilecek deneyime sahip olunduğuna ilişkin olduğu bu nedenle de idarece gıda üretim izin belgesinin iş deneyim belgesine konu iş yapıldıktan sonra alındığından iş deneyim belgesinin usulüne uygun olmadığı değerlendirmesinin mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesindeki sözleşme bedelinin belge tutarından fazla olduğu, belge tutarının sözleşme bedelinin % 70 ini karşılamadığı görüldüğünden idarece söz konusu iş deneyim belgesinin düzenlendiği idareden işin ne kadarlık bölümünün bitirildiğinin sorulduktan sonra değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

                İdari şartnamenin 7.2.3. “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde;

               

                “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisi istenmekte olup isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

 

                Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

                Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

                (Ek:22/06/2005-25853 R.G./6 md.) ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

                Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

 

                Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlerin değerlendirilmesinde işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                Başvuru sahibinin 01.01.2006-31.12.2006 dönemi işletme ayrıntılı gelir tablosu sunduğu, başvuru sahibinin teklifinin 130.573,08 YTL olduğu, bunun % 15 lik kısmının 19.585,9 YTL olduğu, gelir tablosunda net satışların 346.768,06 YTL olduğu, toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden az olmadığı, gelir tablosunda ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirlerine ilişkin bilgi olmadığı, idarenin bununla ilgili açıklama istediği, fakat isteklilerin toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edileceğinden idarece başvuru sahibinin yeterli kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

                 İhale üzerinde bırakılan Nazlılar Gıda San. Toplu Tem. Yemek A.Ş.’nin sunduğu 08.11.2006 tarihli iş deneyim belgesinin Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, işin adının sıcak yemek hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetleri olduğu, işin türü ve miktarının 1897 öğrenciye 24 işgünü süre ile sıcak yemek hazırlanması, dağıtımı ve sonrası hizmetleri olduğu, belge tutarının 74.058,88 YTL olduğu, işe konu sözleşmenin sunulduğu, iki adet faturanın sunulduğu, faturada verilen yemekler ve miktarlarının yazılı olduğu, yine Nazlılar Gıda San. Toplu Tem. Yemek A.Ş.’nin sunduğu özel sektöre gerçekleştirilmiş 260.000,00 YTL bedelli, yüklenicinin yemek fabrikasında üretimi yapılacak yemeklerin hazırlanması, belirtilen yerlere dağıtımı ve sonrası hizmetlerine ilişkin sözleşme ve faturalar sunduğu, her iki iş deneyim belgesinin de benzer iş tanımına uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

               Başvuru sahibinin idareye verdiği şikayet dilekçesine idarenin verdiği cevap yazısının İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa ÖZTÜRK tarafından imzalandığı, Mustafa ÖZTÜRK’ün aynı zamanda komisyon üyesi olduğu, idarece şikayet başvurusu üzerine bir raportör tayin edilerek rapor hazırlattırıldığı, Mustafa ÖZTÜRK’ün vekil sıfatıyla imza yetkisi kendisine devredildiği için şikayete karşı idarece hazırlattırılan rapor sonucu oluşturulan cevabi yazıyı imzaladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

Yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, düzeltici işlem kararı verilmesi gerekmekte ise de, incelemeye konu ihale, Kurulun 10.03.2008 tarih ve 2007/UH.Z-1138 sayılı kararı ile iptal edildiğinden başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul