İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1140
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :26
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1140
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Esentepe Mah. Hastane Cad. ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3036
Başvuruya konu ihale:
 2007/180298 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları Arası Toplam 2 Yıl Süreli Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.03.91.G011/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 02.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları Arası Toplam 2 Yıl Süreli Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 10.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3036 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 48 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Fiyat farkı verilmeyecektir" düzenlemesinin yapıldığı, anılan düzenlemenin 31.12.2002 gün ve 24980/3. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 8 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

 

2) İhaleye ait Teknik Şartnamenin işin kontrolünün hangi görevliler tarafından ne şeklide yapılacağı başlıklı 6 ncı maddesinin alt bendinde; "...İşe giren tüm personelin giriş ve çıkışlarını idare tarafından resmi yazı ile idareye bildirilecek ve idarenin onayından sonra işleme konulacaktır " düzenlemesinin 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olduğu,

3) Teknik Şartnamede "...Hastanenin mutfağına yemek dağıtımı için kullanılmak üzere hiçbir ücret talep etmeden malzeme ve ekipman yatırımı yapacak ve bunların sözleşmenin feshi veya hitamında önceki hale dönüştürülmek şartı ile aynen geri alabilecektir" düzenlemesine yer verildiği, anılan düzenlemenin isteklilerin teklif fiyatlarını belirlemesi açısından belirsizlik yaratacağı,

 

4) Sözleşme tasarısının  "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinin sigorta türü ve teminat limitlerine ilişkin belirleme yapılmadığından eksik düzenlendiği,

 

5) İdarece anahtar teknik personel olarak diyetisyen veya gıda mühendisi istenildiği, idarece bahse konu ihalede gıda mühendisinin anahtar teknik personel olarak istenilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

6) Teknik Şartnamede, “İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Niteliği Nevi ve Miktarı” başlıklı kısmın 1 inci maddesinde, "Hastanemiz 500 kadro yatak kapasitelidir. Personel sayımız 631 (+-%30) civarındadır....Ortalama günlük 150 kişilik (+-%30) diyet yemeği verilir" düzenlemesine yer verildiği,

 

İdari şartnamenin 51 inci maddesinde mevzuata uygun olarak “...Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir...” denilerek %20 oran dahilinde iş artışı mümkün kılınmış iken, teknik şartnamede %30 oranında iş artışı veya eksilişine ilişkin düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Fiyat tespitinde uyulması gereken hususlar” başlıklı 11 inci maddesinde “…d)Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği dikkate alınarak; fiyat farkı ödenecek işlerde, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarihteki fiyatların; fiyat farkı ödenmeyecek işlerde ise yaptırılacak hizmetin süresi içinde meydana gelebilecek fiyat değişiklikleri de dikkate alınarak hesaplanan fiyatların esas alınması gerekir.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin İkinci Bölümünün XII numaralı maddesinde; “Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” başlığı altında, “Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır.

İdari şartname ve sözleşme gereği personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelleri için, bu bedellerin personele nakdi olarak ödenmesi ve bu ödemelerin sigorta prim bordrosunda gözükmesi şartıyla, sigorta priminden istisna edilen yemek bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden işveren sigorta priminin hesaplanması gerekecektir. Yemek bedeli istisnası günlük brüt asgari ücretin % 6’sı üzerinden ve gün sayısı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir…” açıklamasına,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki Tip İdari Şartnamenin 48 inci maddesinin 24 numaralı dipnotunda “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkına ilişkin olarak “fiyat farkı verilmeyecektir” düzenlemesi yapılmıştır. İhalenin konusunun yemek hizmeti alımı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı dikkate alındığında, idarenin fiyat farkı verilip verilmemesi hususunda takdir yetkisi bulunduğu anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait Teknik Şartnamenin işin kontrolünün hangi görevliler tarafından ne şeklide yapılacağı başlıklı 6 ncı maddesinin alt bendinde; "...İşe giren tüm personelin giriş ve çıkışlarını idare tarafından resmi yazı ile idareye bildirilecek ve idarenin onayından sonra işleme konulacaktır " düzenlemesine yer verildiği belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin anılan maddesinde işe girişi ve işten çıkarmayı düzenleyen hüküm, İş Kanununun 2 nci maddesine uygunluk arz etmemekle birlikte, başvuruya konu ihalede teklif verilmesini ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait teknik şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; "Müteahhit gerektiğinde hizmetin daha üstün seviyede verilmesi amacı ile Hastanenin mutfağına yemek dağıtımı için kullanılmak üzere hiçbir ücret talep etmeden malzeme ve ekipman yatırımı yapacak ve bunların sözleşmenin feshi veya hitamında önceki hale dönüştürülmek şartı ile aynen geri alabilecektir" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde teknik şartnamenin anılan düzenlemesinin teklif fiyata dahil olduğuna dair bir düzenlemenin yapılmadığı belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin anılan maddesinde gerektiğinde yemek dağıtımı için kullanılmak üzere malzeme ve ekipman yatırımı yapılacağı ve işin bitiminde bunların geri alınabileceğine dair düzenlemenin ihale uhdesinde kalan yükleniciye maliyeti olabileceği kabul edilse de işin bitiminde bu malzeme ve ekipmanın geri alınacağı düşünüldüğünde bunun teklif fiyatlarını etkileyen bir husus olmadığı sonucuna varıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde; “…Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

           

Anılan ihalede; idarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin birinci bendinde;

 

“İş ve işyerlerinin korunmasına ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.

            İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri:

1.      Besin zehirlenmesi olması

2.      Yüklenicinin yemek hazırlanması ve dağıtılması işlemi için kullandığı tüm alanlarda yangın olması

            3.   Yemek hazırlanması ve dağıtımı sırasında 3. şahısların zarar görmesi durumuna karşı maddi ve manevi sigorta yapılması gerekmektedir.

            Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş yeri teslimi yapılırken idareye vermek zorundadır.”

           

Düzenlemesine yer verildiği, teminat limitlerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir.

           

İşe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde, Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde tüm sigorta masraflarının yükleniciye ait olduğu hususuna yer verilmesine ve bu düzenleme kapsamında, ihtiyaç duyulan sigorta türleri ile teminat kapsamı belirtilmesine karşın teminat limitleri belirtilmeyerek idarece eksik düzenleme yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir…” hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler başlığı altında "... mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamede anahtar teknik personel olarak diyetisyen veya gıda mühendisi istenildiği belirlenmiştir.

 

İdarelerin mesleki ve teknik yeterliğin tespiti hususundaki kriterleri belirleme hususunda takdir yetkileri olduğu, ancak bu şekilde belirlenen kriterlerin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemeyeceği, belirlenen kriterlerin ise hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği açıktır. Bu çerçevede idarece şartnamede anahtar teknik personelin niteliği konusunda yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olduğu, rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “…İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinde, “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İşe ait idari şartnamenin "Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi" başlıklı 51 inci maddesinde;

 

“Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20 ´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5 ´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.

Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır" düzenlemesine,

 

            Teknik Şartnamenin “İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Niteliği Nevi ve Miktarı” başlıklı kısmın 1 inci maddesinde, "Hastanemiz 500 kadro yatak kapasitelidir. Personel sayımız 631 (+-%30) civarındadır… Ortalama günlük 150 kişilik (+-%30) diyet yemeği verilir." düzenlemesine,

           

Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde, “Belirtilen iş/öğün miktarının +-%30 eksik ve fazlası olabilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

İdari Şartnamenin 51 inci maddesinde yapılan düzenleme 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuata uygun olarak yapılmış bir düzenlemedir. Ayrıca idari şartnamenin 51.4 üncü maddesinde iş artışı ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

           

İdari ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; teknik şartnamede yapılan düzenlemenin günlük ortalama öğün miktarını belirlemekte olduğu, bu miktarın da +-%30 olabileceğinin idarece düzenlediği, bu durumda iş artışı veya iş eksilişi oranı toplam sözleşme süresi içerisindeki sözleşme bedeli dikkate alınarak belirleneceğinden teknik şartnamede günlük öğün miktarına ilişkin olarak yapılan düzenleme idari şartname ile çelişmediğinden mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- 4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait Teknik Şartnamenin işin kontrolünün hangi görevliler tarafından ne şeklide yapılacağı başlıklı 6 ncı maddesinin alt bendinde; "...İşe giren tüm personelin giriş ve çıkışlarını idare tarafından resmi yazı ile idareye bildirilecek ve idarenin onayından sonra işleme konulacaktır " düzenlemesine yer verildiği belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin anılan maddesinde işe girişi ve işten çıkarmayı düzenleyen hüküm, İş Kanununun 2 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

2- Teknik Şartnamenin “İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Niteliği Nevi ve Miktarı” başlıklı kısmın 1 inci maddesinde, "Hastanemiz 500 kadro yatak kapasitelidir. Personel sayımız 631 (+-%30) civarındadır… Ortalama günlük 150 kişilik (+-%30) diyet yemeği verilir." düzenlemesine,

           

Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde, “Belirtilen iş/öğün miktarının +-%30 eksik ve fazlası olabilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Ancak dökümanda yapılan “Belirtilen iş/öğün miktarının +-%30 eksik ve fazlası olabilir.”şeklinde düzenlemenin,   4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 ncü maddesinde Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir……” hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle de incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

                                                             

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında; hastane genel temizlik, hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım hizmeti, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik hizmeti, hastane otomasyon sistemi yönetim hizmeti, hastane teknik hizmetler hizmeti, hastane hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetlerinden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında; hastane genel temizliği, hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım hizmeti, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik hizmeti, hastane otomasyon sistemi yönetim hizmeti, hastane hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmeti ve teknik hizmetlerin herhangi birinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu hizmetlerin ortak niteliklerine bakıldığında hepsinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu görülmektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu hizmetlerin benzer iş olarak kabul edilebilmesi için öngörülen tek sınırlayıcı unsur bu hizmetlerin kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında gerçekleştirilmiş olmasıdır. Hastanelerde gerçekleştirilecek işlerin niteliği gereği benzer iş tanımının hastanelerle sınırlandırılması rekabeti engellememektedir.

 

Sonuç olarak idari şartnamede yer alan benzer iş tanımının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelere uygun olduğu görüşüyle başvuruya konu ihalenin iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul