İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1142
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :28
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1142
Şikayetçi:
 Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 3. Sokak No:8/6 Şirinevler Bakırköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş., Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. No:23 34349 Gayrettepe Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2915
Başvuruya konu ihale:
 2007/156784 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.03.74.0203/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.’ce 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2915 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Güvenlik hizmet alımı işi”, fiziki miktar ve türü “45 özel güvenlik görevlisi ile güvenlik hizmet alımı” düzenlemesi,

 

“Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3 Ayrıca; 1- Personelin giyim ve yol ücreti teklif fiyata dahildir. Personel öğle yemeği ihtiyacının idare yemekhanesinden de giderebilir, bu sebeple yüklenicinin hak edişinden kesinti yapılmayacaktır. 2-  Personelin yol ihtiyacı ayni olarak karşılanacak olup, aylık mavi kart verilecektir. 3- Giyim bedeli ayni olacaktır. Güvenlik personeli giysisine ilişkin bilgiler teknik şartnamenin 2 nci maddesinde belirtilmiştir. 4-  ihale konusu hizmet 45 personel ile yapılacaktır. İstekliler her bir personele brüt asgari ücretin %70 fazlası oranında aylık ücret ödeyecek ve aldığı ücret üzerinden tam sigortalı olarak gösterecektir. Yüklenici iş süresince bayram ve resmi tatillerde 30 güvenlik görevlisi çalıştıracaktır. Bu günler için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesine göre ücret hesaplanacaktır. İş süresince çalışılacak olan resmi ve dini bayram tatili süresi 13.5 gündür. 5- Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi, 

 

Sözleşme tasarısının “Sözleşme süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde, İşe başlama tarihi 01.01.2008 ve iş bitirme tarihi 31.12.2008’dir. düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin 652.492,80 YTL % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışmalar için ödenecek ücret dahil, giyim, yemek ve yol bedeli ile kullanılacak teçhizat giderleri hariç) 688.870,39 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile ihale üzerinde bırakılan Alnıaçık Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nden teklif bileşenleriyle ilgili olarak yazılı açıklama talep ettiği, Alnıaçık Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin de teklif bileşenlerine ilişkin 21.11.2007 tarihli yazı ve ekinde yer alan tevsik edici belgeleri  idareye sunduğu tespit edilmiştir.

 

Alnıaçık Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin asgari işçilik maliyeti, resmi ve dini bayram tatil günlerinde yapılacak çalışmalar için ödenecek ücret, yol bedeli ve sözleşme giderleri dışında, giyim bedeli için 3.685,74 YTL ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri için 708,75 YTL tutarında bedel öngördüğü ve bu hususlara ilişkin tevsik edici belgeleri usulüne uygun olarak idareye sunduğu görülmüştür.

4734 sayılı KanununAşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde aşırı düşük teklifleri belirleme ve bu tekliflerle ilgili değerlendirme yapma yetkisi ihale komisyonlarına verilmiştir. Bu nedenle, ihale komisyonunun, aşırı düşük teklif sorgulaması yaptıktan sonra yapılan açıklamayı yeterli bularak ihaleyi Alnıaçık Güv. Hiz. Ltd. Şti. üzerinde bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul