İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1143
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :29
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1143
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zuhuratbaba Mah. Demirkapı Cad. 34147 Bakırköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2306
Başvuruya konu ihale:
 2007/170575 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz İşçilik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.03.02.0203/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz İşçilik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.01.2008 tarih ve 2306 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde yapılan benzer iş tanımının rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, söz konusu ihale kapsamında yaptırılacak işlerin farklı uzmanlık alanları gerektirmesi nedeniyle, ayrı ayrı ihale edilmesinin katılımı ve rekabeti artıracağı,

 

            2) İdari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının her iş türü için ayrı ayrı olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “İşçilik hizmet alımı işi”, fiziki miktar ve türü “(malzemesiz olarak) 605 kişi ile 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında;

 

Sıra No

Niteliği

Sayısı

1

Hastane Genel Temizlik ve Yardımcı Hizmetler

318 Kişi

2

Park ve Bahçe Bakım Hizmeti

18 Kişi

3

Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmeti

13 Kişi

4

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği ve Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri

152 Kişi

5

Teknik Hizmetler Personel Hizmeti

43 Kişi

6

Hastane Mevcut Otomasyon Sisteminin Yönetimi Hizmeti

8 Kişi

7

Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme Hizmeti

40 Kişi

8

İşlerin Genelini Yönetecek 1 Sorumlu, 3 Personel Şefi Ve 9 Personel Şef Yardımcısı Hizmeti

13 Kişi

 

Toplam605 Kişi

 

 düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında; hastane genel temizlik, hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım hizmeti, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik hizmeti, hastane otomasyon sistemi yönetim hizmeti, hastane teknik hizmetler hizmeti, hastane hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetlerinden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında; hastane genel temizliği, hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım hizmeti, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik hizmeti, hastane otomasyon sistemi yönetim hizmeti, hastane hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmeti ve teknik hizmetlerin herhangi birinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu hizmetlerin ortak niteliklerine bakıldığında hepsinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu görülmektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu hizmetlerin benzer iş olarak kabul edilebilmesi için öngörülen tek sınırlayıcı unsur bu hizmetlerin kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında gerçekleştirilmiş olması olarak belirlenmiştir. Ancak, hastanelerde gerçekleştirilecek temizlik işleri dışındaki park ve bahçe bakım hizmeti, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği gibi hizmetlerin hastanelerde gerçekleştirilmiş olma şartının getirilmesi bu hizmetlerin niteliklerine uygun düşmemektedir. Örneğin veri hazırlama hizmetinin benzer işinin kamu veya özel sektör hastanelerinde gerçekleştirilmiş olan veri hazırlama hizmetleriyle sınırlandırılması hastane dışındaki diğer kurumlarda gerçekleştirilen veri hazırlama hizmetlerine ait iş deneyimine sahip isteklilerin    ihaleye katılımını engellemektedir. Bu bakımdan, başvuruya konu ihalenin benzer iş tanımının  kamu veya özel sektör hastanelerinde gerçekleştirilmiş olan işlerle sınırlandırılması rekabeti engelleyici bir unsur olarak değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak idari şartnamede yer alan benzer iş tanımının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelere aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiasının benzer iş tanımının mevzuata aykırı olduğuna yönelik kısmı yerinde görülmüştür.

 

            Yukarıda yer verilen düzenlemelere göre başvuruya konu ihalenin;

-         Hastane genel temizlik hizmetlerini,

-         Hastane yardımcı hizmetlerini,

            -         Park ve bahçe bakımı hizmetlerini,

-         Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmetlerini,

-         Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmetlerini,

-         Tıbbi sekreterlik hizmetlerini,

-         Otomasyon sisteminin yönetimi hizmetlerini,

-         Hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetlerini,

-         Yüklenici personelin genel yönetimi ve hastane teknik hizmetlerini

            kapsadığı anlaşılmaktadır.

             

Kamu İhale Genel Tebliğinin     “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin kapsamında bulunan iş kısımlarına bakıldığında aralarındaki ortak yönün, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu görülmektedir. Ortak noktaları personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olan söz konusu hizmetleri yerine getirecek personeli idare adına istihdam edecek olan yüklenicinin uzmanlık alanının personel istihdam etmek olduğu, bu nedenle veri girişi hizmetinde çalışacak personel ile temizlik hizmetinde çalışacak personelin idare adına idare işlerinde istihdam edilmesinin farklı uzmanlık alanları olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin söz konusu ihale kapsamında yaptırılacak işlerin farklı uzmanlık alanları gerektirmesi nedeniyle, ayrı ayrı ihale edilmesi gerektiği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

         

 

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca Bakırköy Sigorta Müdürlüğüne yazılan 28.09.2006 tarih ve 29570 sayılı yazıda; ihale kapsamında alınan iş bölümlerinin tamamı tek tek sayılarak, bu ihaleye ilişkin, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının bildirilmesi talep edilmiş ve aynı Müdürlüğün 11.10.2006 tarih ve 131275 sayılı cevabi yazısında her iş bölümü için ayrı ayrı bildirilen oranların aynı şekilde idari şartnamenin 26.5 maddesine konulduğu tespit edilmiştir.

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının 07/04/2005 tarih ve Ek 16-335 sayılıTemizlik Hizmetleri İşi İşyerlerine Uygulanacak Olan İşkolu Kodu ve Tehlike Sınıfı”nı konu alan Genelgede yer alan, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesindeki, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı” yönündeki düzenlemeye ve aynı Tarifenin 4 üncü maddesindeki, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı”, yönündeki hükümlere atfen, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda;

 

“a- İşlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi,

 

b- İşin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması” gerektiği belirtilmektedir.

 

            Bu hükümler ve düzenlemeler gereğince, SSK ya tabi işyerlerinde işkollarına göre uygulanması gereken “iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları”nın belirlenmesinde, işlerin ve işyerlerinin mahiyetine göre 3 ayrı durum ortaya çıkmaktadır. Bunlar;

           

Birinci durum: Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan diğer işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanması gerektiği durumudur. (Şikayete konu ihale kapsamında alınan 8 ayrı işçilik hizmetlerinden hiçbirinin tek başına sözleşmenin asıl konusunu oluşturamaması ve hiçbir iş kısmının tek başına asıl iş sayılamaması sebebiyle bu durumun şikayete konu ihale için geçerli olamayacağı ve bu ihalede prim oranının asıl işe göre belirlenemeyeceği açıktır.)

 

İkinci Durum: Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen, işçilerin birbirine karışarak aynı ortamda çalışması gereken ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz eden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, o işlerden en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı durumdur. (Şikayete konu ihale kapsamında alınan 8 ayrı işçilik hizmetlerinin tamamında işçilerin birbirine karışmadan ayrı ve bağımsız bölümlerde işlerini yürütebilmesi mümkün olduğundan bu durumun da şikayete konu ihale için geçerli olamayacağı ve bu ihalede bütün işlerin, o işlerden en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi tutulamayacağı açıktır.)

 

Üçüncü Durum: Esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olması halinde bu işlerin her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı durumdur.

 

            Bütün bu düzenlemelerle birlikte şikayete konu işin kapsamı dikkate alındığında, Yukarıda yer verilen Genelgenin sadece Temizlik Hizmetleri”ni konu alması; şikayete konu işin bünyesinde temizlik hizmetleri de olmakla beraber, işin temizlik hizmetlerinin dışında 7 ayrı iş kısmıyla birlikte genel anlamda bir “işçilik hizmeti satın alınması”nı içermesi ve temizlik hizmetleri iş kısmının işin toplam maliyetinin yanında düşük bir meblağı oluşturması sebebiyle Genelgedeki düzenlemelerin direk şikayete konu işe yönelik olmadığı değerlendirilmesinin yanında, ihale kapsamında alınan 8 ayrı işçilik hizmetlerinden hiçbirinin tek başına sözleşmenin asıl konusunu oluşturamayacağı ve sözleşme kapsamındaki hiçbir iş kısmının tek başına asıl iş sayılamaması sebebiyle de prim oranının asıl işe göre belirlenemeyeceği, diğer taraftan ihale kapsamında alınan 8 ayrı işçilik hizmetlerinin tamamında işçilerin birbirine karışmadan ayrı ve bağımsız bölümlerde işlerini yürütebilmesi mümkün olduğundan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine de tabi tutulamayacağı açıktır.

 

Yukarıda yer verilen hükümler, düzenlemeler ve değerlendirmeler sonucunda;

 

506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesinde yer alan, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı” yönündeki hükümle birlikte, Bakırköy Sigorta Müdürlüğünün 11.10.2006 tarih ve 131275 sayılı (sigorta prim oranlarının idareye bildirildiği) yazısı bir arada değerlendirildiğinde,

 

Yapılacak işin nitelikleri itibarıyla; iş kısımlarında çalışacak işçilerin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız bölümlerde çalışmasını gerektirdiği; diğer taraftan, Bakırköy Sigorta Müdürlüğünün işlerin tamamının aynı ihale kapsamında ihale edileceğini bilerek her bir iş kısmı için farklı prim oranlarını bildirdiğine ilişkin resmi yazı gereği, sigorta prim oranları farklı olan iş kısımlarının her birinin ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınabilmesinin mümkün olabileceği, bu durumda prim oranlarının farklı farklı belirlenebilmesi için, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesinde yer alan, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı” yönündeki hüküm gereğince ihale kapsamında yapılacak olan her iş kısmının ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınması kaydıyla işçilerin çalışma ortamları farklı olan iş kısımlarının, her birinin kendi tabi olduğu tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulabileceği ve ilgili sigorta müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle idarelerce, idari şartnamelere bu yönde düzenleme konulabileceği ve yukarıda aktarılan Üçüncü Durum’un şikayete konu ihaleye uyduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan, idare tarafından belirlenen prim oranları esas alınarak tekliflerin ihale dokümanına uygun olarak oluşturulabilmesi mümkün olduğundan prim oranlarının iş kısımlarına göre farklı farklı belirlenmesinin tek başına teklifin oluşturulmasını engelleyen bir husus olmadığı ve bu durumun teklifin verilmesini engellemediği açıktır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında; hastane genel temizlik, hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım hizmeti, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik hizmeti, hastane otomasyon sistemi yönetim hizmeti, hastane teknik hizmetler hizmeti, hastane hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetlerinden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında; hastane genel temizliği, hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım hizmeti, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik hizmeti, hastane otomasyon sistemi yönetim hizmeti, hastane hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmeti ve teknik hizmetlerin herhangi birinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu hizmetlerin ortak niteliklerine bakıldığında hepsinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu görülmektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu hizmetlerin benzer iş olarak kabul edilebilmesi için öngörülen tek sınırlayıcı unsur bu hizmetlerin kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında gerçekleştirilmiş olmasıdır. Hastanelerde gerçekleştirilecek işlerin niteliği gereği benzer iş tanımının hastanelerle sınırlandırılması rekabeti engellememektedir.

 

Sonuç olarak idari şartnamede yer alan benzer iş tanımının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelere uygun olduğu görüşüyle başvuruya konu ihalenin iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul