En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1144
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :30
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1144
Şikayetçi:
 Onur Tanıtım Pazarlama Taah. Tic./Ramazan GÜNDÜZTEPE, İşçi Blokları Mah. 30. Cadde No: 21/1 Karakusunlar/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Belediye Başkanlığı, Yücebağ Mah. Lise Caddesi No:2 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2756
Başvuruya konu ihale:
 2007/180785 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.03.47.0203/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Belediye Başkanlığı’nca 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Onur Tanıtım Pazarlama Taah. Tic./Ramazan GÜNDÜZTEPE’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.01.2008 tarih ve 2756 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 21 inci maddesinde; “Yüklenici iş başında her gün (hafta sonu ve resmi günler dahil) gece sekiz, gündüz sekiz personel, 1 adet ekip sorumlusu ve 1 adet mesul müdür bulunduracaktır.” düzenlemesin bulunduğu, çalışacak personelin tatil yapmasına imkan vermeyen bu düzenlemenin İş Kanuna aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamede; “2 adet çift kabinli, 5 adet tek kabinli ve 1 adet ilaçlama kontrol otosu ve köpek toplama aracı bulundurulacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale dokümanında belirtilen personel sayısının ise, ancak bu araçları kullanacak şoför sayısı kadar olduğu, bu durumda sivrisinek larva mücadelesi ve karasinek mücadelesi için ayrıca personel çalıştırılması gerekmekte iken, ihale dokümanında bu hususta yapılan düzenlemelerin belirsiz olması nedeniyle sağlıklı bir teklif hazırlanmasının mümkün olmadığı,

 

3) İhale dokümanında, gece ilaçlamasının hangi tarihler arasında yapılacağının belirtilmemesinin işin maliyetinin hesaplanmasını engellediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Malzemeli ilaçlama hizmeti”, fiziki miktar ve türü “Ekli listede yazılı 10 kalem hizmet”  düzenlemesinin yer aldığı, ekli listenin ise;

Sıra

Malın/İşin Cinsi

Miktar

Birim

Açıklama

1

Uçkun sivrisinek mücadelesi

40.000

Hektar

Soğuk sisleme

2

Uçkun sivrisinek mücadelesi

40.000

Hektar

Sıcak sisleme

3

Uçkun sivrisinek mücadelesi

40.000

Hektar

20.000 hektar sıcak/20.000 hektar soğuk

4

Kimyasal larva mücadelesi

600.000

m2

 

5

Gelişim düzenleyicileri ile larva mücadelesi

100

Hektar

 

6

Sivrisinek rezidüel ilaçlama

4.000.000

m2

 

7

Karasinek mücadelesi

322.000

m2

 

8

Fare mücadelesi

2.000

İstasyon

 

9

Ev ve işyeri kapalı alan ilaçlaması

40.000

m2

 

10

Başıboş hayvan toplama

1.500

Adet

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

Teknik şartnamenin “İşin tanımı” başlıklı 1 nci maddesinde; “Denizli Belediyesi mücavir alan sınırlan dahilinde, sivrisinek, karasinek, yakarca v.b hedef canlılara yönelik larva ve uçkun mücadelesinin açık alanlarda ve kapalı alanda hektar, metrekare başına birim maliyet esasına göre 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası ilaçlama ve başıboş hayvan toplama işidir. İdare yaklaşık yıl sonuna kadar açık alanda toplam 120.000 hektar uçkun sivrisinek mücadelesi yapmayı planlamaktadır. Ayrıca 600.000 metrekare alanda kimyasal larva mücadelesi, 100 nektar alanda biyolojik larva mücadelesi, 40.000 metrekare alanda iç alan, 4.000.000 m2 alanda sivrisinek rezidüel ilaçlaması, 322.000 m2 alanda karasinek açık alan ilaçlaması, 2.000 istasyonla fare mücadelesi hizmet işidir. Toplanması beklenen hayvan sayısı 1.500´dür.” düzenlemesi,

2 nci maddesinde; “Belediyemizce belirlenecek programlar doğrultusunda hedef canlıların periyodik olarak larva ve uçkun dönemlerinde ilaçlama ve başıboş hayvan toplama işinin, yüklenici marifeti ile yapılmasıdır.” düzenlemesi,

3 ncü maddesinde; Sivrisinek ve karasineklerin en faal olduğu saatlerde (gün batınımdan sonraki en az 3 saat) her gün uçkun mücadelesi yapılacaktır. Her mahalle en az 5 günde bir olacak şekilde gece ilaçlaması tekrarlanacaktır. Kesintisiz her gün ilaçlama çalışması uygulanacaktır. Bu mücadele yerine göre 3 termal ve 4 ULV şeklinde 7 araçla uygulanacaktır. İdare isterse sıcak sisleme uygulamasında mazot yerine likit parafin kullanabilir. Bunların dışında hayvan toplama işi için ayrı çift kabinli bir araç kullanılacaktır. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve ilgili yönetmelikte belirtilen şekilde yakalama ve toplama malzemeleri firma tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi,

 

21 inci maddesinde; “Yüklenici iş başında her gün (hafta sonu ve resmi günler dahil) gece sekiz gündüz sekiz personel, 1 adet ekip sorumlusu ve 1 adet mesul müdür bulunduracaktır. Gece programı bitince 7 personel yeterli olacaktır. 27/07/2005 tarih 25709 sayılı Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama usul ve Esasları hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sertifikalı bir adet mesul müdür ve ekip sorumlusu (anahtar teknik personel) bulunduracaktır. İlgili yönetmeliğin üçüncü bölüm 8 nci maddesinde belirtildiği üzere "mesul müdür sadece bir işyerinde mesul müdürlük görevini üstlenebilir." denmektedir. Bu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için bizzat ilaçlama yapılan ilde işyerinde bulunması gerekmektedir.düzenlemesi,  

23 ncü maddesinde; “Çalışanların hastalık, rapor gibi nedenlerle göreve gelmemesinde yüklenici yeni personel görevlendirecektir. İdare firmaya ait personeli değerlendirmeye ve yönlendirmeye yetkilidir İdarenin haberi olmaksızın personel değiştirilmeyeceği gibi görev yerinde değişiklik yapılmayacaktır.” düzenlemesi,

24 ncü maddesinde; İlgili kurum ve kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç ve SSK primlerinin tamamı yüklenici tarafından ödenecektir. İşçilerin sigorta ödeme belgeleri hak ediş ile beraber idareye sunulacaktır. Bu belge verilmediği taktirde hak ediş ödenmeyecektir.” düzenlemesi,

25 nci maddesinde; Personelin dağıtılması ve toplanması belediye atölyesinden yapılacaktır. İşçi personelin sabah işe geliş, akşam mesai bitimi eve gidişleri, öğle yemekleri, çalışma saatleri içerisinde çalışma bölgelerine getirilmesi, götürülmesi ve bir bölgeden bir bölgeye nakledilmesi yükleniciye aittir”. düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında yer alan “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde; “1-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Açık alanlarda hektar ve kapalı alanlarda metrekare birimleri üzerinden yüklenici tarafından temin edilecek ilaçlarla larva ve uçkun mücadelesi yapılması şeklindeki iş tanımından ve larva ve uçkun mücadelesinin sivrisinek ve karasineklerin en faal olduğu saatlerde (gün batımından sonra en az 3 saat) yapılacağına ilişkin düzenlemeden başvuruya konu ihalenin idare tarafından personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak düşünülmediği anlaşılabildiği gibi, Teknik şartnamenin 23, 24 ve 25 nci maddelerinde yer alan çalışanların hastalık, rapor gibi nedenlerle göreve gelmemesi durumunda yüklenicinin yeni personel görevlendireceğine, işçilerin sigorta ödeme belgelerinin hak ediş ile birlikte idareye sunulacağına, bu belgelerin verilmemesi durumunda hak edişin ödenmeyeceğine, personelin sabah işe geliş ve akşam mesai bitimi eve gidişlerinin, öğle yemeklerinin, çalışma saatleri içerisinde çalışma bölgelerine getirilmesi ve götürülmesinin yükleniciye ait olduğuna ilişkin düzenlemelerden, çalışacak personelin günlük ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idare için kullanacağı da anlaşılabilmektedir.

 

Teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin ihale konusu hizmet alımında çalışacak personelin günlük ve haftalık çalıma saatlerinin tamamını mı, yoksa bir kısmını mı idare için kullanacağı noktasında belirsizlik oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışacak personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idare için kullanacağı kabul edildiğinde, yüklenicinin iş başında her gün (hafta sonu ve resmi günler dahil) gece sekiz, gündüz sekiz personel, 1 adet ekip sorumlusu ve 1 adet mesul müdür bulunduracağına ilişkin düzenlemeye göre, gece ve gündüz çalışacak personelin mesai saatlerine ilişkin belirlemelerin de açık olarak yapılması ve çalışacak personel sayısının ise 4857 sayılı İş Kanununun 46 ncı maddesinde yer alan, işçilere belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceğine ilişkin düzenleme dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Ancak idari ve teknik şartnamede yer alan düzenlemelerde çalışacak personel sayısının hafta tatili dikkate alınmadan belirlendiği, hafta tatili dikkate alınarak düzenleme yapılması durumunda ise çalışacak personel sayısı daha fazla olacağından, çalışacak personele ilişkin mevcut düzenlemelerin ihale konusu işin maliyetinin sağlıklı şekilde hesaplanmasına imkan vermediği anlaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 21 inci maddesinde; “Yüklenici iş başında her gün (hafta sonu ve resmi günler dahil) gece sekiz gündüz sekiz personel, 1 adet ekip sorumlusu ve 1 adet mesul müdür bulunduracaktır. Gece programı bitince 7 personel yeterli olacaktır.” düzenlemesi,

 

33 ncü maddesinde; “Yüklenici 2 adet çift kabinli, 5 adet tek kabinli ve 1 adet ilaçlama kontrol otosu ve köpek toplama aracı bulundurulacaktır. Gece ilaçlaması bittiğinde 2 adet çift kabinli pikap 1 adet ilaçlama kontrol otosu ve köpek toplama aracı bulundurulması yeterli olacaktır. Araçların arızalanması halinde yüklenici aynı tip ve nitelikte araç temin edecektir. ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarenin başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine verdiği cevapta, gece ilaçlamasının araç içinde yer alan kumanda cihazı vasıtasıyla aracı kullanan şoför tarafından yapılacağı bu iş için ayrıca personel çalıştırılmasına gerek bulunmadığı ve gündüz yapılacak çalışmaların ise 2 adet çift kabinli pikap ve 1 köpek toplama aracı ile gerçekleştirileceği bu durumda gündüz 3 şoföre ihtiyaç duyulduğundan diğer hizmetlerin kalan personel tarafından yerine  getirileceği belirtilmiştir.

 

 Yukarıda yer verilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanında belirtilen personel sayısının araçları kullanacak şoför sayısından fazla olduğu ve gece ilaçlamasının araçları kullanan şoförler tarafından yapılabileceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin ihale dokümanında belirtilen personel sayısının ancak araçları kullanacak şoför sayısı kadar olduğu bu durumda sivrisinek larva mücadelesi ve karasinek mücadelesi için ayrıca personel çalıştırılması gerektiği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamede yer alan ve yukarıda yer verilen düzenlemelerden başvuruya konu işin açık alanlarda hektar ve kapalı alanlarda metrekare birimleri üzerinden yüklenici tarafından temin edilecek ilaçlarla larva ve uçkun mücadelesi yapılması işi olduğu,  işin niteliği gereği gece ilaçlamalarının mevsim sıcaklıkları ve sivrisinek ve karasinek popülasyonlarının artışına ve azalışına bağlı olarak yapılacağı ve ihale konusu işe ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kalemlerinin ilaçlanacak alan miktarı üzerinden belirlendiği dikkate alındığında, ihale dokümanında gece ilaçlamasının başlama ve bitiş tarihlerinin işin niteliği gereği belirtilememesinin  işin maliyetinin hesaplanmasını engellemediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) İhale dokümanı üzerinde yapılan incelemede;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Anahtar Teknik personel ; Mesul Müdür (sertifikalı) 1 adet , Takım sorumlusu (ekip) 1 adet, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.


            Anahtar Teknik Personel Listesi

 

Sıra

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

Adet

1

Mesul Müdür

Sertifikalı

1

2

Takım sorumlusu (Ekip)

 

1

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 21 inci maddesinde; “Yüklenici iş başında her gün (hafta sonu ve resmi günler dahil) gece sekiz gündüz sekiz personel, 1 adet ekip sorumlusu ve 1 adet mesul müdür bulunduracaktır. Gece programı bitince 7 personel yeterli olacaktır. 27/07/2005 tarih 25709 sayılı Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama usul ve Esasları hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sertifikalı bir adet mesul müdür ve ekip sorumlusu (anahtar teknik personel) bulunduracaktır. İlgili yönetmeliğin üçüncü bölüm 8 nci maddesinde belirtildiği üzere "mesul müdür sadece bir işyerinde mesul müdürlük görevini üstlenebilir." denmektedir. Bu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için bizzat ilaçlama yapılan ilde işyerinde bulunması gerekmektedir.düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda ye verilen düzenlemeler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu işte istihdam edilecek ekip sorumlusunun anahtar teknik personel olarak belirlenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 6 adet ihale dokümanının satın alındığı 4 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda üç adet teklifin geçerli olduğu ve bu tekliflerden iki adedinin  yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul