İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1145
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :31
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1145
Şikayetçi:
 Çakay Temizlik Komisyonculuk ve Bilgisayar Hizm. Turz. Gıda Tic. San. Ltd. Şti., Fındıkfakih Mah. Hükümet Cad. Vakıf İş Merkezi Kat 1/101 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Meydan Mahallesi Kıyık Caddesi 22020 Kıyık/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2618
Başvuruya konu ihale:
 2007/181617 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 5 Kişi Bilgisayar Operatörü Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.03.44.0203/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 5 Kişi Bilgisayar Operatörü Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çakay Temizlik Komisyonculuk ve Bilgisayar Hizm. Turz. Gıda Tic. San. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2008 tarih ve 2618 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1. Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

2. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin, idari şartnamenin 7.2 ve 7.3 maddelerinde yer almayan isteklinin bünyesinde son bir yıl içinde bilgisayar mühendisi bulundurduğuna ve adına 120 gün kesintisiz sigorta primi yatırıldığına ilişkin belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 18.12.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 27.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 02.01.2008 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

 İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır. İncelenen ihalede, öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasıyla sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 1.1.2 maddesinde; “İhaleyi kazanan firma işleri yürütecek kapasiteye sahip olmalıdır. Bunun için bünyesinde son bir yıl içinde 120 gün kesintisiz sigorta yatırılmış 1 bilgisayar mühendisi bulundurmalıdır. Firma çalıştıracağı personele işin yapılması ve sistemin işleyişi ile ilgili eğitim verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği başlıklı 20 nci maddesinde; İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, gerekli görüldüğü takdirde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasında;“İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifinin, 1 adet bilgisayar mühendisine ilişkin istenilen belgeleri sunmadığı gerekçesiyle ihale komisyon kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Ancak, başvuru sahibi ihaleye teklif vermek suretiyle ihale dokümanını okuyup kabul ettiğini beyan etmiştir. Bu nedenle, başvuru sahibinin teklifinin, teknik şartnamede istenilen bünyesinde bilgisayar mühendisi bulundurduğuna ilişkin belgeleri sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- İddiaların incelenmesine geçilmesine,

     

2- İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalenin;

                                                               

Teknik şartnamenin 1.1.2 maddesinde; “İhaleyi kazanan firma işleri yürütecek kapasiteye sahip olmalıdır. Bunun için bünyesinde son bir yıl içinde 120 gün kesintisiz sigorta yatırılmış 1 bilgisayar mühendisi bulundurmalıdır. Firma çalıştıracağı personele işin yapılması ve sistemin işleyişi ile ilgili eğitim verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3 maddesinde söz konusu düzenlemenin yer almadığı görülmüştür. 28.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında da söz konusu düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur;” hükmü,

 

İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde ise; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak teknik şartnamede yer verilen düzenleme Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen anlamda anahtar teknik personele yönelik bir düzenleme olmakla birlikte yine Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan anahtar teknik personele kriterlere aykırı hükümler taşıdığı, ayrıca söz konusu düzenlemenin yeterlik kriteri olmasına karşın, bu yeterlik kriterine ihale ilanında yer verilmemesinin, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda, 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmü uyarınca geçersiz olan ilana dayanılarak ihale yapılamayacağından başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Kesinleşen ihale kararının 18.12.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 27.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

  Yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum

 

 

                        

                                                        

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (d) bendi ve ilgili diğer maddeler hakkında yürütmenin durdurulması istemli olarak açılan davada, Danıştay 13. Dairesinin 21.11.2007 günlü ve E:2007/10455 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine 18.02.2008 tarihli ve 2008/DK.D-24 sayılı Kurul Kararıyla; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın kabulüne, yayınlatılmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin Danıştay kararının tebellüğ tarihi itibarıyla uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Ancak İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu dikkate alındığında; Yönetmelikle ilgili olarak Danıştay 13. Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararına dönük olarak hazırlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete’de yayımlanmadan uygulanamayacağından ve henüz 30 günlük süre de geçmemiş olduğundan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yürürlükte olan 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca sözleşmesi imzalanan ihalede iddiaların incelenmesine geçilemeyeceği gerekçesi ile iddiaların incelenmesine geçilmesine ilişkin çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul