İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1146
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :32
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1146
Şikayetçi:
 Yüksel Turizm Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Nu:105/13 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 06539 Bilkent Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6198
Başvuruya konu ihale:
 2007/182706 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.06.57.0202/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 25.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yüksel Turizm Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6198 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu işin giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyetinin 164.968,43 YTL, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ise 165.017,00 YTL olduğu, dolayısıyla 16 kişi çalıştırılacak olan işte kişi başına 3,04 YTL giyim bedeli öngörüldüğü, bu tutarla teknik şartnamede belirtilen kıyafetlerin temininin mümkün olmadığı, idarenin teklifi geçerli kabul etmesinin, Kamu İhale Kurulunun 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-475 sayılı kararı incelendiğinde uygun olmadığının görüleceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde personelin kıyafetlerinin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde;

            İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;

       a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

       b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

       c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Doğa Ltd. Şti.’nin teklifinin idarece teklifi aşırı düşük bulunarak buna ilişkin açıklama talep edildiği, isteklinin açıklamasında; “Firmamıza kardeş kuruluş olan Gök Petrol ve Ziraat Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. merkezi İzmir olan Birlik Trikonun Ankara bölge temsilcisidir. İşçi kıyafetlerimiz adı geçen kardeş kuruluş tarafından temin edilecektir.” ifadesine yer verildiği ve bir işçi kıyafeti için KDV hariç 2,50 YTL tutar öngören proforma fatura sunulduğu görülmüştür.

 

            Teknik şartnamede çalıştırılacak personele verilecek kıyafetlerin niceliğine ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığı, sadece kıyafetlerin temiz ve muntazam olması ve yırtık kıyafet giyilmemesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

            2.50 YTL tutarla bir işçinin 11 ay boyunca teknik şartname düzenlemesine uygun şekilde giydirilmesinin hayatın olağan akışı ve piyasa koşullarında mümkün olmaması ve teklif sahibinin, kıyafetlerin temininde sahip olduğu avantajlı koşul olarak kardeş kuruluştan yapılacak alımı göstermesinin ise geçerli bir açıklama olarak kabul edilmesinin mümkün olmaması karşısında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul