İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1147
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :33
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1147
Şikayetçi:
 Ruha Özel Güvenlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Yavuz Sinan Mahallesi Ragıp Gümüşpala Cad. Leblebici Sokak Nu:31/1 Unkapanı Eminönü/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Yalova İl Müdürlüğü, Yaşar Okuyan Bulvarı Ahenk Sokak Nu:2 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 4960
Başvuruya konu ihale:
 2007/199529 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.05.59.0202/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Yalova İl Müdürlüğü’nce 15.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ruha Özel Güvenlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2008 tarih ve 4960 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer alan “Teknik ve idari şartnamede belirtilen tüm araç, ekipman ve güvenlik malzemeleri için kullanım, bakım, onarım bedelleri teklif fiyata dahildir.” şeklindeki düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımı ihalelerine ilişkin “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.” doğrultusundaki düzenlemesine aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde güvenlik şeflerine asgari ücretin en az %60 fazlasının, güvenlik görevlilerine ise en az %30 fazlasının ücret olarak belirlendiği, ancak ihale dokümanı ile birlikte verilen birim fiyat teklif cetvelinde bu hususa ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, bunun da Kamu İhale Genel Tebliği M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar kısmında yer alan “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olduğu, ayrıca şef ve görevlilerin brüt asgari ücret fazlaları olduğu için birim fiyat cetveline sadece 13 kişinin aylık ve yıllık tutarlarının yazılmasının teklif edilen bedelin tüm personele bölünüp yazılması anlamına geleceği, bu durumun çalışma esnasında %60 brüt asgari ücret fazlası alan şef ile %30 brüt asgari ücret fazlası alan normal güvenlik görevlisinin rapor, izin gibi sebeplerle eksik çalışması halinde faturanın eksik kesilmesine neden olacağı, bunun da firmaları zarara uğratabileceği,

 

            3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde “Teknik şartnamede detayları belirtilen çalışma koşullarında sözleşme süresince vardiyalı olarak çalışacak tüm personelin haftada 3 saat fazla çalışma ücretleri, zorunlu hallerde hafta tatillerinde çalışmaları halinde hafta tatili ücretleri ile sözleşme süresi içindeki ulusal bayram ve genel tatillerin ücreti dahildir. Ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatilinin çakıştığı günler için ulusal bayram ve genel tatillerin ücreti ödenecektir. Bu ödemeler işçi bordrolarında gösterilecektir. Teklif fiyata dahildir.” düzenlemesinin yer aldığı, düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) 19.12.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının iş deneyimine ilişkin 4.3.1 maddesinde isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin yeterliğe ilişkin belge olarak öngörüldüğü, idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde ise oranın teklif bedelinin %50’sinden az olmamak üzere belirlendiği, dokümandaki çelişkinin 14.01.2008 tarihli zeyilname ile izale edilmeye çalışıldığı ancak bu işlemin de Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı C. maddesinin;

 

            “Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır. “ şeklindeki düzenlemesine aykırı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

             “Teknik ve idari şartnamede belirtilen tüm araç, ekipman ve güvenlik malzemeleri için kullanım, bakım, onarım bedelleri teklif fiyata dahildir.”

 

            Düzenlemesinin yer aldığı, bu düzenlemenin aykırılık teşkil ettiği iddia edilen Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII/H kısmında yer alan “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.” hükmünün ise özel güvenlik hizmeti alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin bir düzenleme öngördüğü, Tebliğin aynı kısmında yer alan düzenlemeye göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderlerin hesaplanacağı, amortisman olarak kabul edilen güvenlik ekipmana ilişkin bedelin de %3 oranındaki bu genel giderler içerisinde sayılacağı anlaşıldığından, idari şartnamede atıf yapılan ve teknik şartnamede belirtilen ekipman ve malzemenin teklif fiyata dahil olduğu konusunda bir tereddüt bulunmadığına karar verilmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dokümanının incelenmesinden; isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerinin ve çalıştırılacak bir güvenlik şefine asgari ücretin en az %60 fazlasının, diğer 12 güvenlik görevlisine ise en az %30 fazlasının ödeneceğinin belirtildiği, ancak istekli olabileceklere verilen ihale dokümanı içinde birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin yer almadığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve en avantajlı ikinci teklif sahiplerinin de tekliflerini düzenledikleri cetvelde tek kalem üzerinden verdikleri anlaşılmıştır. Bu hususun; Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölüm VIII/M kısmının; “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” şeklindeki düzenlemesine aykırılık teşkil ettiği, ihalede iş artışına gidilmesinin mümkün olduğu da göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “Teknik şartnamede detayları belirtilen çalışma koşullarında sözleşme süresince vardiyalı olarak çalışacak tüm personelin haftada 3 saat fazla çalışma ücretleri, zorunlu hallerde hafta tatillerinde çalışmaları halinde hafta tatili ücretleri ile sözleşme süresi içindeki ulusal bayram ve genel tatillerin ücreti dahildir. Ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatilinin çakıştığı günler için ulusal bayram ve genel tatillerin ücreti ödenecektir. Bu ödemeler işçi bordrolarında gösterilecektir. Teklif fiyata dahildir.” düzenlemesinin yer aldığı, resmi ve dini bayram günleri çalışma ücretlerine ilişkin olarak idarece tespit edilen belirsizliğin ihaleden bir gün önce düzenlenen bir tutanakla açıklanmaya çalışıldığı ve tutanağın ulaşılabilen istekli olabileceklere faks yolu ile gönderildiği, işlemin zeyilname düzenlenmesi niteliğinde olduğu ve dördüncü iddia konusunda bahsi geçen ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            19.12.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanında, isteklilerin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunmalarının yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü, idari şartnamenin ilgili maddesinde ise iş deneyim belgesinin teklif edilecek bedele oranının %50 olarak belirtildiği, doküman ile ilan arasındaki uyumsuzluğun ihale tarihinden altı gün önce düzenlenen zeyilname ile giderilmeye çalışıldığı ve istekli olabileceklere bu hususun faks aracılığıyla bildirildiği anlaşılmıştır.

 

            Her ne kadar başvuru sahibinin ihale günü doküman satın aldığı, dolayısıyla teklifini hazırlamasında zeyilnameden kaynaklanan bir süre sorununun muhatabı olmadığı anlaşılmış olsa da, 4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinin;

            “İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

            Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” şeklindeki hükmü karşısında idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu, değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul