• Karar No: 2008/UH.Z-1148
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :34
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1148
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elek. Gıda Ürün. Bil. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Atb İşmerkezi C Blok No:70 06370 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ortaca Devlet Hastanesi Başhekimliği, Merkez Mahallesi Hastane Caddesi 48600 Ortaca / MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3143
Başvuruya konu ihale:
 2007/179168 İhale Kayıt Numaralı “15 İşçi İle Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.04.05.0201/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ortaca Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 İşçi İle Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elek. Gıda Ürün. Bil. Tem. Hiz.  San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3143 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin asgari işçilik maliyetini karşılayamayan bir firma üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihaleye ait ilan  ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin 15 personel ile 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arası malzemesiz genel temizlik hizmeti alımı olarak belirlendiği, ihalenin 18.12.2007 tarihinde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

 

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında her bir kalemin ismen belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak çayı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 Ayrıca, aşağıda belirtilen giderler teklif fiyata dahildir.

26.3.1 Yürürlükteki Brüt Asgari Ücret

26.3.2 Yol bedeli (Gidiş+ Dönüş Şehir İçi ) Brüt (2,00.YTL x 2 x 26 gün = 104,00 YTL (Bir kişinin bir aylık yol bedeli)

26.3.3 Giyecek bedeli ayni olacaktır. 15 (Onbeş) kişi  Ayrıntılar teknik şartnamede belirtilmiştir.

26.3.4  Müteahhit firma, Cumartesi, Pazar, Resmi ve Dini Bayram ve tatillerde de bu hizmetleri yürütmekle mükelleftir. Resmi ve dini bayram günü yılbaşı günü gibi yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu 47. maddesi uyarınca hesaplanacak ücret idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret fazlası üzerinden belirlenecek ve faturada belirtilecektir.

Yol ücreti tutarları nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5 Bu ihalede İş Kazası ile Meslek Hastalıkları Prim Oranı ilgili sigorta müdürlüğünden alınan yazı ile %2 olarak belirlenmiştir.

26.6 Müteahhit firma, Resmi ve dini bayram günleri ve tatillerde de bu hizmetleri yürütmekle mükelleftir. Yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu 47. maddesi uyarınca ödenecek ücret brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. (15 işçinin her birinin 22,5 şer gün çalıştırılacağı ön görülmüştür. Toplam 337,5 gün)…” düzenlemesine yer verilmiş, idari şartnamenin 48 inci maddesinde yükleniciye fiyat farkı verileceği belirtilmiş, teknik şartnamenin 8 inci maddesinde ihale konusu işte çalışacak personelin kıyafet durumuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede istihdam edilecek 15 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücret esas alınarak yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyetinin (giyim gideri hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 319.957,07 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İncelenen ihaleye üç isteklinin teklif verdiği, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin en düşük teklif fiyatını veren Ecem Grup İnş. Gıda Bil. Öz. Sağ. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, anılan isteklinin teklif etmiş olduğu 319.957,07 YTL’lik bedelin giyim malzemeleri hariç asgari maliyet toplamı kadar olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.


            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır…” açıklamasına yer verilmiştir.           

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim giderinin ayni olarak karşılanacağı hükmü dikkate alındığında, işçilik maliyetinin tespitinde önemli bir bileşen olan kıyafetlerin bir maliyet oluşturacağı, bedelsiz giyecek temin edilmesi mümkün olmadığından isteklilerin giyim gideri için bir bedel öngörmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim gideri hariç asgari işçilik maliyetine eşit olan 319.957,07 YTL’lik teklifine giyim bedeli de eklendiğinde teklifin asgari maliyeti karşılamayacağı, dolayısıyla ihalenin sözkonusu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece ihaleye katılan isteklilerden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve yapılan açıklamaların ihale dokümanında öngörülen giderleri karşılayıp karşılamadığı hususu dikkate alınarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul