En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1149
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :35
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1149
Şikayetçi:
 Meddata Bil. İle. Sis. Pro. Dan. Med. Tic. San. Ltd. Şti., Şehit Cevdet Özdemir Mah. 39. Cad. Nu 2/8 Öveçler Dikmen / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimliği, Merkez Mah. Şehitler Cad. Nu 8 Bozyazı / İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3040
Başvuruya konu ihale:
 2007/196679 İhale Kayıt Numaralı “7 Veri Giriş Kontrol Elemanlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kiralama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.03.85.0201/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 Veri Giriş Kontrol Elemanlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kiralama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Meddata Bil. İle. Sis. Pro. Dan. Med. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 22.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3040 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 2.26 maddesinden demonstrasyon yapılması zorunluluğu getirilmesine rağmen ihale üzerinde bırakılan firma için demonstrasyon yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartname ve teknik şartnamede yer alan giderler dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan karar verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 2.26 maddesinde; 

“İstekliler yapacağı tanıtım (DEMO) sonunda idarenin belirleyeceği Muayene Komisyonundan yeterlilik alması zorunludur. Yeterlilik alamayan firma teklifi geçersiz sayılacak ve ihale dışı bırakılacaktır. Bu demonstrasyon esnasında aşağıdaki kriterlere bakılacaktır.

a. Demonstrasyon ihale tarihinden sonraki 3 üncü iş gününde yapılacaktır.

b. Demonstrasyona en uygun teklifi veren firma çağrılacaktır.

c. En   uygun  teklifi   veren  firma   demoda   yeterlilik  alması   durumda   diğer  firmalardan  demo istenmeyecektir.

d. Firmanın demonstrasyonu uygun görülmez ise sırası ile diğer firmalar demoya çağrılarak demo işlemleri tekrar yapılacaktır.

e. Demonstrasyon Kurumun İhale Salonunda Yapılacaktır.

f. Demonstrasyon  sırasında  gerekli  olacak  her türlü  donanım  ve  projeksiyon  vb.   malzemeler demoya giren firma tarafından temin edilecektir.

g. İstekli firma demo sırasında teknik şartnamede  belirtilen tüm  özellikleri  kurum tarafından oluşturulan komisyon yetkililerine gösterecektir.

h. Demo  sonunda  istekli  firmanın  teknik şartnamede  istenilen  şartları  sağlayıp  sağlamadığına bakılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarece demonstrasyon yapılmadığına ilişkin başvuru sahibinin yapmış olduğu şikayet başvurusuna karşı idarenin verdiği cevapta, ihale üzerinde bırakılan isteklinin referans listesinde 89 özel ve kamu hastanesi ve sağlık kuruluşunda çalışma yaptığının görüldüğü, Hastane Müdürlerinin daha önce Aydıncık Devlet Hastanesinde görev yaptığı, bu hastanede ihale üzerinde bırakılan isteklinin yazılım programının kullanıldığı ve Hastane Müdürlerinin 3 yıl boyunca sözkonusu firmanın yazılım programının canlı demosunu gördüğü, ayrıca isteklinin yazılım programının CD’sinin idarece incelendiği hususlarına yer verilmiştir.

 

İhale dokümanında yer alan demonstrasyon yapılacağına ilişkin düzenleme hem isteklileri hem de idareyi bağlayan bir şarttır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin yazılım programının Hastane Müdürü tarafından üç yıl boyunca canlı olarak görülmesi ve referans listesinin incelenmesinin, ihale dokümanında demonstrasyon yapılacağına dair şartı karşılamadığı anlaşılmıştır. Şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yazılım programı CD’sinin idarece incelendiği belirtilmekle birlikte, idarece gönderilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılan incelemede, anılan CD’nin ihale komisyonunca incelendiği ve uygun görüldüğüne dair herhangi bir ihale komisyonu karar veya tutanağına da rastlanılmamıştır. Bu itibarla demonstrasyon yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının ihale dokümanında yer alan düzenlemelere aykırı olduğu, ihale komisyonunca demonstrasyon yapıldıktan sonra ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin 01.02.2008 -31.12.2008 tarihleri arası 7 veri giriş kontrol elemanlı hastane bilgi yönetim sistemi kiralama hizmeti alımı olarak belirlendiği, ihalenin 10.01.2008 tarihinde gerçekleştirildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 Personelin yol gideri günlük brüt 2,50 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Sıra

İşçinin Pozisyonu

Asgari Ücretten Fazlası %

1

Program Sorumlusu

50

            26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5 Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (bir nokta beş) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine yer verilmiş, 48 inci maddesinde yükleniciye fiyat farkı verileceği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Hastane Bilgi Sistemi Firma Çalışanları” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“3.1 Hastanede çalıştırılacak eleman sayısı Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 29.12.2005 tarih ve 2005/187 sayılı Genelgesi doğrultusunda toplam 7 (yedi) kişi olarak hesaplanmıştır.

3.2 Yüklenici firma eğitim ve destek (Proje ve Yazılım Destek) için 1 (bir) personel çalıştıracaktır. En az iki yıllık ön lisans diplomalı ve bilgisayar programcılığı sertifikalı olacak olan bu personele asgari ücretin en az (%50) yüzde elli fazlası ücret ödeyecektir…

Yükleniciye 12,5 gün resmi dini ve yılbaşı günlerinde 3 vardiya her vardiyada 1’er kişi fazla çalışma ödenecektir. Resmi – dini bayram ve yılbaşı günlerinde sistem sorumlusu çalışmayacak fakat sistemde sorun olursa müdahale edecek…” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Ayrıca teknik şartnamenin 2.8 maddesinde, bilgisayar donanım ve bakım hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli görülen tornavida takımı, pense, usb disk gibi ekipmanların yüklenici tarafından temin edileceği; 6.27 maddesinde hastanenin web sitesi ve yerel intranet sayfasının yüklenici tarafından yapılacağı; 6.94 maddesinde sistem güvenliği için antivirüs yazılımı, firewall, IDS, VPN bağlantı imkanı sunan donanım ve yazılım bileşenlerinin sisteme ekleneceği; 9.10 maddesinde kullanıcılara verilecek eğitim maliyetinin yükleniciye ait olduğu belirtilmiş, 7 nci maddesinde veri tabanı yönetim sisteminin özelliklerine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede istihdam edilecek 7 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücret esas alınarak yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyetinin (giyim gideri hariç, %3 sözleşme giderleri dahil) 70.029,15 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İncelenen ihaleye beş isteklinin teklif verdiği, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin en düşük teklif fiyatını veren Kayacı Bil. Güv. Oto. Sis. Elk. Gıd. İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü öngörülmüş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 76.450,00 YTL olduğu, bu tutarın ihale konusu iş kapsamında istihdam edilecek 7 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücreti karşıladığı, geriye kalan 6.420,85 YTL ile ihale konusu işin yerine getirilmesinde sarf edilecek olan hastane bilgi yönetim sistemi programı kira bedeli, antivirüs yazılımı, firewall, eğitim giderleri gibi diğer maliyet kalemlerinin karşılanıp karşılanamayacağının takdiri idareye ait bulunduğundan, anılan isteklinin teklifinin idarece aşırı düşük görülmemesinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonunca demonstrasyon yapıldıktan sonra ihalenin sonuçlandırılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul