İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1150
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :36
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1150
Şikayetçi:
 Cesa Med. Çev. Sağ. Sağ. Hizm. Tan. Org. San. Tic. Ltd. Şti., Mimar Sinan Mah. Öztan Sok. No:30 K:1 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Mudanya Belediye Başkanlığı, 12 Eylül Caddesi 16940 Mudanya / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2571
Başvuruya konu ihale:
 2007/195221 İhale Kayıt Numaralı “Çevre Sağlığı ve Sahipsiz Hayvanları Toplama ve Rehabilitasyonu Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 08.03.37.0201/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mudanya Belediye Başkanlığı’nca 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Çevre Sağlığı ve Sahipsiz Hayvanları Toplama ve Rehabilitasyonu Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Cesa Med. Çev. Sağ. Sağ. Hizm. Tan. Org. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2571 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında mevzuata aykırı hususların bulunduğu tespit edilerek firmaları tarafından idareye başvuruda bulunulduğu, ancak idarece iddia konularından bir kaçı dikkate alınarak zeyilname ile cevap verildiğinden bahisle;

 

            1) Teknik şartnamenin 7.1 maddesinde larva mücadelesinde kullanılmak üzere 300 litre %100 etoksile isostreril alkol ve 240 litre SC formülasyonunda %48’lik Triflumuron etken maddeli larvasit ilaç istenildiği ancak Sağlık Bakanlığınca yayımlanan insektisitler listesi incelendiğinde %100 etoksile isostreril alkol aktif maddeli ilaç için hiçbir alternatifin olmadığı ve bu ilacın tek firmada mevcut olduğu, teknik şartnamede bu ilaca dair Sağlık Bakanlığı Ruhsatı, ürün garanti belgesi ve aktif madde garanti belgesinin ihale aşamasında istenildiği, idarece yapılan zeyilnamede de bu hususta değişikliğe gidilmediği,

 

            2) Teknik şartnamede SC formülasyonunda %48 ‘lik Triflumuron aktif maddeli ilaçtan 240 litre istenilmesine rağmen birim fiyat teklif cetvelinde bu miktarın 200 litre olarak düzenlendiği, bu hususun zeyilname ile 240 litre olarak değiştirildiği, ancak rekabetin sağlanması için ilaca ait formülasyonun değiştirilmesi ya da başka aktif maddelerin de teknik şartnameye eklenmesi yönündeki başvurularının idarece kabul edilmediği,

 

            3) Teknik şartnamenin 7.2 maddesinde uçkun mücadelesinde kullanılmak üzere EC formülasyonunda %30 Cphenothrin, % 10 Tetrametrin, %30 PBO kombinasyonlu 1200 litre ilaç, ayrıca EC formülasyonlu %7,5 permethrin, %2,5 tetrametrin, %10 PBO kombinasyonlu 1200 litre ilaç istenildiği, bu ilaçların her ikisinin de tek bir firmada mevcut bulunduğu, ayrıca ilaca ilişin Sağlık Bakanlığı Ruhsatı, ürün garanti belgesi ve aktif madde garanti belgesinin ihale aşamasında istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin 7.3 maddesinde kışlak mücadelesinde kullanılmak üzere EC formülasyonunda %15 Cyfluthrin, %10 tetrametrin, %25 BPO kombinasyonlu 400 litre ilaç istenildiği, bu ilacın tek bir firmanın ürünü olduğu, ilaca ilişin Sağlık Bakanlığı Ruhsatı, ürün garanti belgesi ve aktif madde garanti belgesinin ihale aşamasında istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) Teknik şartnamenin 7.7 maddesinde ilaçlara ait belgelerin hem ihale yeterlik dosyasında, hem de ilaçların teslimi esnasında ibraz edileceğinin düzenlendiği, ihaleye katılmak için gereken belgelerin idari şartnamede ve ihale ilanında belirtilmesi gerekirken teknik şartnamede düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

6) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde 10 adet ışık tuzağı istenilmişken, ihale ilanında 5 adet ışık tuzağı istenildiğinin belirtildiği, zeyilname ile değişiklik yapılarak ışık tuzağı sayısının 5 olarak düzenlendiği, ayrıca idareye benzer iş tanımında yer alan dezenfeksiyon işinin benzer iş tanımından çıkartılması yönünde yapılan başvuru üzerine zeyilname ile bu hususun düzeltildiği,

 

7) Teknik şartnamenin 13 üncü maddesi ile idari şartnamenin 26 ncı maddesinde  işçilik için ödenmesi öngörülen rakamların çelişki arz ettiği, bu hususta idareye yapılan başvuru üzerine zeyilname ile teknik şartnamede belirtilen oranların geçerli olduğuna dair zeyilname düzenlendiği,

 

8) İdari şartnamenin 48 nci maddesinde yer alan fiyat farkına ilişkin düzenlemede, asgari ücret dışı işçilikler, diğer malzeme veya hizmet girdilerine, makine ve diğer ekipmanın amortismanına ilişkin fiyat farkı verileceği ve bunların toplamının yaklaşık maliyete oranının %63 olarak belirtildiği, sözleşme tasarısında ise bu oranın %62 olarak düzenlendiği, idarece düzenlenen zeyilname ile sözkonusu oranın %100 olarak değiştirildiği, fiyat farkına ilişkin a1, a2, b1, b2, c ve d katsayılarının toplamının bire eşit olması gerektiği, idari şartnamede a2, b2 ve d katsayıları toplamının 0,6334 olarak hesaplandığı, yapılan başvuru üzerine zeyilname ile bu katsayılara akaryakıt için b1=0,3666 katsayısının eklendiği, ancak yaklaşık maliyetin oluşturulmasında zeyilnameden önceki katsayılar esas alındığından bu değişiklik ile yaklaşık maliyetin de değiştiği, dolayısıyla bu hususun zeyilname ile değiştirilemeyeceği, kaldı ki teknik şartnamenin 5.1.3 maddesinde kullanılacak araç ve makinelerin yakıtının Belediyeye ait olduğu yönünde düzenleme bulunduğu,

 

9) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde TS 12659 belgesinin istenildiği, işin isteklilerin kendi işyerinde değil, idare bünyesinde bulunan hizmet binalarında ve idareye ait alanlarda gerçekleştirileceğinden  bu belgenin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, zeyilname ile bu belgenin istenilen belgeler arasından çıkarıldığı,

10) İdarenin başvuru dilekçelerine cevabi yazısının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin kararlarda bulunacak hususlara ilişkin maddesindeki bilgi ve başlıklar dikkate alınmadan düzenlendiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü ve 5 inci iddialarında, teknik şartnamede tek firma tarafından üretilen ilaçlara yer verilmesi ve ilaçlara ilişkin ihaleye katılım aşamasında belge istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtilmiş olup, sözkonusu iddialar benzer nitelik arz etmesi nedeniyle bir arada değerlendirilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci iddialarına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının “Çevre sağlığı vektör mücadelesi, yeşil alanlarda zararlı mücadelesi ve başıboş köpeklerin toplanması, rehabilitasyonu hizmet alımı” olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin “Kullanılacak ilaçlar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“7.1. Larva Mücadelesi için:

7.1.1 %100 Etoksile iso stearil alkol                                            300 Litre

7.1.2 %48 lik Triflumuron SC                                                      240 Litre

7.2 Uçkun Mücadelesi için:

7.2.1 %30 Cyphenothrin, %10 Tetramethrin, % 30 PBO (EC)  1200 Litre

7.2.2 %7,5 Permethrine, % 2,5 Tetramethrin, % 10 PBO (EC) 1200 Litre

7.3. Kışlak Mücadelesi:

7.3.1. %15 Cyfluthrin, % 10 Tetramethrin, %25 PBO (EC)        400 Litre

7.4.Rezidüel Mücadele:

7.4.1 %10 Alfacypermethrin SC                                                   260 litre

7.4.2 %10 Imidacloprid WG veya %10 Thiametoxan WG          240 kg

7.5 Yeşil Alan Zararlıları Mücadelesi için:

7.5.1 %48 Triflumuron SC                                                             40 litre

7.5.2 Chlorpyrifos etyl (480 gr.)                                                   100 kg

7.5.3 Bromopropylate  (500 gr.)                                                     10 litre

7.5.4 Sodium Carboxl Methylene                                                   10 litre

7.6. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezinde kullanılmak üzere

7.6.1 Amonyum Kuarterner bileşiklerinden                                    20 litre

7.6.2 Sodyum Hipoklorid                                                               600 litre

7.6.3 Ketamin hydrochlorur                                                        2000 cc

7.6.4 Xlazine                                                                                 3000 cc

7.6.5 Lyshenon %2 (l kutu 25 adet)                                              50 kutu” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, şikayete konu ihalenin araç, ekipman ve malzeme dahil vektör ve zararlılarla mücadele ile sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu hizmet alımı işi olduğu, idare tarafından teknik şartnamenin yukarıda anılan maddesinde söz konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak olan ilaçların miktarı ve özellikleri ile ilgili tanımlamalara yer verildiği, teknik şartnamede ilaçların aktif maddeleri ve formülasyonu belirtilmekle birlikte doğrudan bir marka ismi belirtilmediği, anılan ihalenin mal alımı ihalesi olmaması ve ihaleye teklif veren isteklilerin tamamının söz konusu malzemeleri piyasadan temin edebilme imkanının bulunması sebebiyle, kullanılacak ilaçların tek bir firma tarafından üretiliyor olsa dahi bu hususun ihaleye katılımı engelleyici nitelikte değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ihale konusu iş kapsamında kullanılacak ilaçlara dair Sağlık Bakanlığı ruhsatı, ürün garanti belgesi ve aktif madde garanti belgesinin ihale aşamasında istenilmesi ve bu hususa yalnızca teknik şartnamede yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdarece gönderilen teknik şartnamenin “Vektör Mücadelesinde kullanılacak tüm ilaçlar için gerekli belgeler” başlıklı 7.7 maddesinde;         

“7.7.1 İlaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya anılan Bakanlık tarafından ithaline izin verilmiş olmalıdır.

7.7.2 İlaçların üretim tarihi 2007 yılından önce olmamalıdır.

7.7.3 İlaçların üretici firma tarafından verilen ürün garanti belgesi, aktif madde garanti belgesi bulunmalıdır.

7.7.4 İlaçlara ait belgeler ilaçların Müdürlüğe teslimi esnasında ibraz edilecektir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yüklenici tarafından hizmetin ifası sırasında kullanılacak ilaçlara ait Sağlık Bakanlığı ruhsatı veya ithal izin belgesi, ürün garanti belgesi ve aktif madde garanti belgelerinin ihaleye katılım aşamasında istenilmesinin, başvuru konusu ihalede isteklinin yeterliğini ölçecek mahiyette olmadığı, teknik şartnamede ilaçların özelliğinin belirtilmesi ve işin yürütülmesi aşamasında sözkonusu ilaçların teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesinin yeterli olacağı anlaşılmıştır. İdarece gönderilen teknik şartnamenin 7.7.4 maddesinde, ilaçlara ait belgelerin, ilaçların idareye teslimi sırasında verileceği belirtildiğinden, idarece gönderilen teknik şartname üzerinden yapılan incelemede, anılan belgelerin ihaleye katılım aşamasında istenilmediği anlaşılmaktadır.

 

 

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet başvuru dilekçesi ekinde yer alan teknik şartnamenin 7.7.4 maddesinde; “İlaçlara ait belgeler hem ihale yeterlilik dosyasında hem de ilaçların Müdürlüğe teslimi esnasında ibraz edilecektir.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Kurumunun 06.03.2008 tarih 996 sayılı yazısı ile idareden teknik şartnamenin Kuruma tekrar gönderilmesi istenilmiş, idarece 06.03.2008 tarih ve 32 sayılı yazısı ekinde yer alan teknik şartnamenin 7.7.4 maddesinde de “İlaçlara ait belgeler ilaçların Müdürlüğe teslimi esnasında ibraz edilecektir.”  ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan teknik şartname ile idarece gönderilen teknik şartnamenin 7.7.4 maddesi arasında çelişki bulunduğu anlaşılmış olup, bu hususun değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait ilanının 4.4 maddesinde benzer iş tanımına ilişkin olarak; “Bu ihalede benzer iş olarak, ilaçlama, köpek toplama ve rehabilitasyonu kabul edilecektir.” düzenlemesine, idari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, ilaçlama, dezenfeksiyon, köpek toplama ve rehabilitasyonu kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. İdarece 15.01.2008 tarihinde düzenlenen zeyilnamenin 3 üncü maddesinde, idari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan “dezenfeksiyon” ibaresinin çıkarıldığı ve idari şartnamede yer alan düzenlemenin ihale ilanının 4.4 maddesine uygun olarak değiştirildiği, dolayısıyla ihale ilanı ile doküman arasındaki çelişkinin giderildiği anlaşılmıştır.

 

İhale ilanının 4.3.3 maddesinde ve birim fiyat teklif cetvelinde  ihale konusu hizmetin yürütülebilmesi için gerekli olan araç ve makineler arasında ışık tuzağı sayısının beş olarak, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ise bu sayının on olarak belirtildiği görülmüştür. İdarece 15.01.2008 tarihinde düzenlenen zeyilnamenin 2 nci maddesinde, ışık tuzağı sayısının 10 olarak düzeltildiği belirtilmiş olup, bu konudaki çelişkinin giderildiği anlaşılmıştır.

 

 

 

3) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde; “a) Vasıflı olarak çalıştırılması düşünülen veteriner hekime asgari ücretin en az %150 fazlası + 200 YTL yol ve yemek bedeli, veteriner teknikerine ve ekip sorumlusuna asgari ücretin %40 fazlası + 200 YTL yol ve yemek bedeli, şoföre %30 fazlası + 200 YTL yol ve yemek bedeli ve işçilere %25 fazlası + 200 YTL yol ve yemek bedeli öngörülmektedir ve teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin 13.16 maddesinde; “Yüklenici firma çalıştıracağı, veteriner hekime asgari ücretin en az %150 fazlası + 200 YTL yol ve yemek bedeli ödeyecektir. Veteriner teknikerine ve ekip sorumlusuna asgari ücretin %60 fazlası + 200 YTL yol ve yemek bedeli ödeyecektir. Şoförlere asgari ücretin %50 fazlası + 200 YTL yol ve yemek bedeli ödeyecektir. İşçilere asgari ücretin %40 fazlası + 200 YTL yol ve yemek bedeli ödeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece 15.01.2008 tarihinde düzenlenen zeyilnamenin 4 üncü maddesinde, idari şartnamenin 26.3 maddesinin teknik şartnamede belirtildiği şekilde değiştirildiği ve ihale dokümanında personel ücretlerine ilişkin çelişkili düzenlemenin giderildiği anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin "Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde;

“48.1. Fiyat farkı ödemesi yürürlükteki fiyat farta kararnamesi hükümlerine göre yapılacaktır.

Bu hizmet işinde, asgari ücret dışı işçilikler, diğer malzeme veya diğer hizmet girdilerine, makine ve ekipmanın amortismanına fiyat farkı verilecek olup bunların toplamının yaklaşık maliyete oranı % 63 tür.

Bu hizmet işinde fiyat farkı için uygulanacak sabit katsayılar;

Asgari ücret dışında belirlenen işçilikler (a2)=0,2441

Diğer malzeme veya diğer hizmet girdileri (b2)=0,2396

Makine ve ekipmanın amortismanı (d)= 0,1497" düzenlemesi yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine idarece 15.01.2008 tarihinde düzenlenen zeyilnamenin 5 inci maddesinde; “…bu zeyilname ile 48. madde "Bu iş için fiyat farkı uygulanacaktır" şeklinde değiştirilmiş ve 48.1 maddesi eklenerek "Bu hizmet işinde, asgari ücret dışı işçilikler, akaryakıt, diğer malzeme veya diğer hizmet girdilerine, akaryakıt, makine ve ekipmanın amortismanına fiyat farkı verilecek olup bunların toplamının yaklaşık maliyete oranı % 100 dür. Bu hizmet işinde fiyat farkı için uygulanacak sabit katsayılar:

Asgari ücret dışında belirlenen işçilikler (a2)= 0,2441 Akaryakıt (b1) = 0,3666 Diğer malzeme veya diğer hizmet girdileri (b2)= 0,2396 Makine ve ekipmanın amortismanı (d)=0,1497" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 5.1.3 maddesinde; “Hizmet süresi boyunca kullanılacak tüm araçların ve makinelerin yakıtı Belediyeye aittir.” düzenlemesine, 13.26 maddesinde; “Yüklenicinin gerek belediyeden aldığı gerekse kendinin temin ettiği araç-gereç, ekipman ve cihazların tamir, bakım ve onarımları firma tarafından karşılanacaktır. Yakıt giderleri ise Belediye tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş, idarece gönderilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılan incelemede yaklaşık maliyet içerisinde yakıt giderine dair bir hesaplamaya rastlanılmamıştır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7 nci maddesinde, fiyat farkı formulünde yer alan sabit katsayılardan biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İdarece 15.01.2008 tarihinde düzenlenen zeyilname ile, idari şartnamenin 48 inci maddesinde yer alan sabit katsayılara akaryakıta ilişkin (b1) katsayısı eklenerek katsayıların toplamının bire eşit olacak şekilde değiştirildiği anlaşılmakla birlikte, ihale dokümanına göre yakıt giderlerinin idare tarafından karşılanacağı dikkate alındığında, zeyilname ile fiyat farkına ilişkin yapılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

5) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait ilanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4 maddesinde; “İstekli firmanın; TS 8358 Hizmet yeri yeterlilik, TS 12659 Tarım alanında kullanılan ilaçlama makineleri servis hizmet yeri yeterlilik belgesi, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele izin belgesi, Sağlık Bakanlığı Halk sağlığı yönetmeliğine uygun ilaçlama izin ve uygun mesul müdürlük belgesi, ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgesi bulunmalıdır. Yüklenicinin faaliyet alanı vektör kontrol mücadelesini içermeli ve bu belgeleri ihalede ibraz etmelidir.” düzenlemesine,

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde; “İstekli firmanın; TS 8358 Hizmet yeri yeterlilik (TS 8358), TS 12659 Tarım alanında kullanılan ilaçlama makineleri servis hizmet yeri yeterlilik belgesi, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele izin belgesi, Sağlık Bakanlığı Halk sağlığı yönetmeliğine uygun ilaçlama izin belgesi, ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgesi bulunmalıdır. Yüklenicinin faaliyet alanı vektör kontrol mücadelesini içermeli ve bu belgeleri ihalede ibraz etmesi gerekmektedir...” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine idarece 15.01.2008 tarihinde düzenlenen zeyilnamenin 6 ncı maddesinde; “İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesi Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler başlığında yer alan "İstekli Firmanın; TS 8358 Hizmet yeri Yeterlilik (TS8358), TS 12659 Tarım Alanında Kullanılan İlaçlama Makineleri Servis Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele İzin Belgesi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yönetmeliğine uygun ilaçlama izin Belgesi, ISO 9001 ve ISO 14001 Kalite Belgesi bulunmalıdır. Yüklenicinin faaliyet alanı Vektör Kontrol Mücadelesini içermeli ve bu belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir." ibaresinde yer alan "TS 12659 Tarım Alanında Kullanılan İlaçlama Makineleri Servis Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi" bu zeyilname ile istenilen belgelerden çıkartılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanununun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XII/C numaralı maddesinde; “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı altında “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhale ilanında isteklilerden teklif ile birlikte Tarım Alanında Kullanılan İlaçlama Makineleri Servis Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi istenilmesi nedeniyle, sözkonusu belgenin istenilmediğine ilişkin yapılan düzenlemenin, mevzuatın yukarıda anılan açık hükümleri karşısında ancak ilanın yayımlanmasını takip eden on gün içinde düzeltme ilanı ile yapılabileceği, düzeltme ilanı yayımlanmaksızın zeyilname ile bir değişikliğe gidilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınacak kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

a) İhalenin adı ve ihale kayıt numarası,

b) Başvuru sahibinin veya varsa vekil ya da temsilcisinin; adı ve soyadı ile unvanı ve adresi,

c) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile karar tarihi ve sayısı,

ç) Başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti,

d) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,

e) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,

f) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu,

g) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunmuş olması halinde gereken düzeltici işlemler,

ğ) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine yönelik karar alınıp alınmadığı,

h) Kararı alanların adı ve soyadı ile imzası.” düzenlemesi mevcuttur.

 

İdarece şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda, şikayet dilekçesindeki konuların değerlendirilerek zeyilname ile düzenleme yapıldığının belirtildiği, yazı ekinde idarece düzenlenen zeyilnameye yer verildiği görülmüştür. İdarece şikayet başvurusuna verilen cevabi yazının İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesine uygunluk arz etmediği anlaşılmakla birlikte, başvuru sahibinin 23.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ve bu yönden herhangi bir hak kaybına uğramağı dikkate alındığında, sözkonusu mevzuata aykırılığın esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda (g) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

1) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 4.3.1 maddesinde, isteklilerden teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiştir. İdarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden, idari şartnamenin 7.3.1 ve teknik şartnamenin 13.10 maddesinde, teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği görülmüş olup, bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda anılan hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde, iş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunmasının yeterli olduğu belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinin son fıkrasında, “İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. İhale dokümanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, iş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterli iken, idari şartnamede iş ortaklıklarında pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunmasının yeterli olduğu yönündeki düzenlemeye yer verilmesinin, anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

          3) Başvuru sahibinin 08.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 15.01.2008 tarihli kararını şikayetçiye bildirmesi üzerine, başvuru sahibinin 23.01.2008 tarihinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 11.02.2008 tarih ve 2008/AK.H-337.1 sayılı Kurul kararı ile “İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına” karar verildiği, idarenin 03.03.2008 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile şikayete konu ihaleye ait sözleşmeyi imzaladığı anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin  bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz.” hükmü, 

 

          “İhale sürecine ilişkin karar ve sonuçları” başlıklı 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına  karar verilir ise; başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idare tarafından sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereği yerine getirilir, ancak sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

          İdare tarafından şikayet üzerine verilen kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasına karşın, Kurumca başvurunun sonuçlandırılması beklenilmeden ihale üzerinde bırakılan istekli ile idare arasında 03.03.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmış olup, sözleşmenin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak imza altına alındığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibi tarafından dilekçe ekinde sunulan teknik şartname ile idarece gönderilen teknik şartname arasındaki çelişkinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede üç adet ihale dokümanının satın alındığı, iki teklifin sunulduğu, geçerli olan tekliflerden birinin yaklaşık maliyete çok yakın, diğerinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

2) Başvuru sahibi tarafından dilekçe ekinde sunulan teknik şartname ile idarece gönderilen teknik şartname arasındaki çelişkinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere ihaleyi yapan idarenin yanı sıra İçişleri Bakanlığına da bildirilmesi gerektiği,

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul