İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1151
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :37
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1151
Şikayetçi:
 Almira Temizlik Öz Sağlık ve Sos. Hizm. Yemek Üretim Hiz. Bilg. İlaçlama Tic. Ltd. Şti., Lise Caddesi Nüfus Müdülüğü Karşısı Sanlı Apt. No: 11 Kat 2 Merkez/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Makine İkm.Bak. ve Onr.Dai.Bşk. Ek Hizmet Binası D Blok K:2 Acemler/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 2975
Başvuruya konu ihale:
 2007/171776 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmetinde Bulunan A ve B Blok ile Sosyal Aktivitelerin Yer Aldığı Orta Bölümden Oluşan Fethiye Dörtçelik ve Eski Huzurevi Binalarının Genel Temizlik ile Yaşlı Sağlığı ve Bakımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2008 tarih ve 08.03.88.0198/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmetinde Bulunan A ve B Blok ile Sosyal Aktivitelerin Yer Aldığı Orta Bölümden Oluşan Fethiye Dörtçelik ve Eski Huzurevi Binalarının Genel Temizlik ile Yaşlı Sağlığı ve Bakımı”  ihalesine ilişkin olarak Almira Temizlik Öz Sağlık ve Sos. Hizm. Yemek Üretim Hiz. Bilg. İlaçlama Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 2975 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 26.5 maddesinde, “…temizlik işi için ön görülen iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları prim tarifesinde yer alan tehlike sınıfı (3,5) dikkate alınmıştır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu işte 10 farklı iş kolu yer aldığı, bu nedenle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan “İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi” nin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri uyarınca, işlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve işyeri işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi gerektiği, ancak aynı işyerinde yürütülen birden fazla işin mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz etmesi halinde farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı, buna bağlı olarak idari şartnamenin anılan düzenlemesine göre iş kodu sınıfı 3,5 olan işlerin tehlike derecesinin alınması gerektiğinin anlaşıldığı, oysa bahse konu maddede tehlike kodunun belirtilmiş olduğu ancak tehlike derecesinin belirtilmemiş olduğu, firmaları tarafından yapılan araştırma neticesinde tehlike sınıfı 3,5 olan hiçbir iş kolunun bulunmadığının tespit edildiği, bu nedenle sağlıklı bir teklif hazırlayamadıkları ve ihaleye katılamadıkları,

 

            2) Şikayet konusu ihaleye ait ilanın 7 nci maddesi uyarınca ihale dokümanı satış bedelinin 1000 YTL olarak belirlendiği, öngörülen bu bedelin 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesine aykırı olarak belirlenmiş olduğu ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu,

 

            3) Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan “İhaleye çıkartılmış bulunan genel temizlik hizmetleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilen hizmetin ifasında teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan binaların iç ve dış genel temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine göre, sadece açık ihale usulü ile yapılan hizmet alımı işleri yapmış olan firmaların ihaleye katılabileceği, söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu,

 

            4) Söz konusu ihale için hazırlanan ihale ilanı ile idari şartnamenin, idari şartname ile teknik şartnamenin maddelerinin birbirine uymadığı ve birçok uygunsuzluk bulunduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 26.3. maddesine ilişkin 15 nolu dipnotun (B) maddesine; “İhale konusu işte çalışacak personel sayısının belli olduğu durumlarda, ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları 26.5 maddesi olarak maddede belirtilecektir.” ifadesi yer almaktadır.

 

Söz konusu işe ait idari şartnamenin 26.5. maddesinde; “SSK Bursa Sigorta İl Müdürülüğü’nün 16/10/2007 tarih ve B.13.2.SSK.4.01.00.VII-4/303 sayılı yazısına istinaden temizlik işi için öngörülen iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları prim tarifesinde yeralan tehlike sınıfı (3,5) dikkate alınmıştır.” düzenlemesine yer verilmektedir. Yukarıda belirtilen tip idari şartnamenin anılan dipnotuna göre söz konusu maddede, ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının belirtileceği açıklanmış olduğundan, idari şartnamede yer alan düzenlemede “tehlike sınıfı” ifadesi kullanılmakla birlikte, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirtilmiş olduğu açıktır.

 

Kaldı ki, SSK Bursa Sigorta İl Müdürülüğü tarafından düzenlenmiş olan 16/10/2007 tarih ve B.13.2.SSK.4.01.00.VII-4/303 sayılı yazıda da “acil tıp teknisyeni, şoför, kaloriferci, sıhhi tesisat, elektrik teknisyeni, kuaför, çaycı, kat görevlisi temizlik” iş kolları için prim nispetlerinin yer aldığı ve ayrıca ihalenin tek sözleşmeye yapılması halinde işyerinde yapılan işlerin en yüksek prim haddine tabi olacağının belirtilmiş olduğu, söz konusu yazıda yer alan prim oranlarının en yükseğinin ise 3,5 olarak belirlenmiş olduğu, dolayısıyla idari şartnamede yer alan prim oranının idare tarafından doğru şekilde belirlenmiş olduğu anlaşılmış olup, bu hususun teklif hazırlamaya engel teşkil etmediği görüldüğünden başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale onay belgesi ile ihale ilanında doküman satış bedelinin 1.000,00 YTL olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalede, belirlenen doküman bedelinin ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede 10 adet ihale dokümanının satın alındığı ve ihaleye 5 isteklinin katıldığı ve satın alınan doküman sayısı  ile  ihaleye katılan istekli sayısı birlikte değerlendirildiğinde, Kanunun Temel İlkeleri arasında yer alan rekabet ilkesine aykırı bir durum oluştuğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu işe ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde ise; “İhaleye çıkartılmış bulunan genel temizlik hizmetleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren açık ihale usulü ile gerçekleştirilen, hizmetin ifasında teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan binaların iç ve dış genel temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan idari şartname düzenlemesi ile istenen iş belgelerine konu işlerin açık ihale usulü ile gerçekleştirilen işler ile sınırlandırılmış olması hususunun yukarıda anılan yönetmelik hükmüne aykırı olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmış olup, bu hususun ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu iddianın; ihaleye ait ilanın, idari şartnamenin ve teknik şartnamenin hangi maddelerine ilişkin olduğu somut olarak belirtilmediği görüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiasına ilşikin olarak değerlendirme yapılamamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptalini gerektirmekte ise de, söz konusu ihalenin 03.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1081 sayılı Kurul Kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından söz konusu başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul