İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1152
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :39
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1152
Şikayetçi:
 Performans Temizlik Kırtasiye Medk. İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Uğur Apt. B Blok Büro Kat 1 Nu: 2 Sorgun / YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat Şeker Fabrikası A.Ş., Sorgun-Sivas Karayolu 5. Km. 66701 Sorgun / YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2621
Başvuruya konu ihale:
 2007/192578 İhale Kayıt Numaralı “İşçi ve Memur Lok. Yemek Haz. Dağıtılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.03.43.0196/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat Şeker Fabrikası A.Ş.’ce 04.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçi ve Memur Lok. Yemek Haz. Dağıtılması” ihalesine ilişkin olarak Performans Temizlik Kırtasiye Medk. İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2008 tarih ve 2621 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarenin şikayet başvurusuna cevap yazısının mevzuat gereği taşıması gereken hususları taşımamasının ve tebligatın faksla yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde işin süresinin 24 ay olarak düzenlenmesi ile resmi ve dini bayram günlerinin ayrı bir kalemi olarak gösterilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Benzer iş tanımının rekabet ilkesine aykırı olduğu ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu,

 

 

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi firmanın 14.01.2008 tarihli dilekçesi ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin bu başvuruyu 18.01.2008 tarihli yazısı ile cevaplandırdığı görülmüştür.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 13 üncü maddesinde;

 

           “(1) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınacak kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

          a) İhalenin adı ve ihale kayıt numarası,

          b) Başvuru sahibinin veya varsa vekil ya da temsilcisinin; adı ve soyadı ile unvanı ve adresi,

          c) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile karar tarihi ve sayısı,

          ç) Başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti,

          d) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,

          e) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,

          f) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu,

          g) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunmuş olması halinde gereken düzeltici işlemler,

          ğ) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine yönelik karar alınıp alınmadığı,

          h) Kararı alanların adı ve soyadı ile imzası.” hükmü,

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikayetin sonuçlandırılması” başlıklı 7 nci maddesinde ise;

 

          “(10) Şikayet üzerine verilen kararlar, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre iadeli taahhütlü mektup veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Kararın hangi tarihte muhataba tebliğ edildiğinin tespiti açısından adi posta yolu veya faks v.b. yöntemlerle bildirim yapılmamalıdır. Ayrıca idarelerin ivediliği olan işlerinin bildiriminde acele posta hizmetlerinden de yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Yapılan bildirimlere ilişkin tebellüğ belgelerinin ihale işlem dosyasında muhafaza edilmesi ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde bu belgelerin ihale işlem dosyası kapsamında Kuruma  gönderilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

          İdarenin 18.01.2008 tarih ve 755.02 sayılı şikayete cevap yazısında İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde düzenlenen hususlara yer verildiği, ihale kayıt numarasının belirtilmemiş olduğu görülmekle beraber ihalenin adının yazıldığı görüldüğünden bu durumun esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır. Bununla beraber idarenin bu cevabının başvuru sahibine faks yoluyla bildirildiği, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında iadeli taahhütlü mektup veya imza karşılığı elden tebliğ edildiğine ilişkin bir belgenin bulunmadığı görülmüştür. İdarenin şikayet başvurusuna cevabının sadece faks yolu ile yapılmasının mevzuata uygun olmamakla beraber, bu durumun başvuru sahibi açısından herhangi bir hak kaybına neden olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı;

 

            “Fabrikamız İşçi Yemekhanesi ve Alakart Lokantasında; Yemek Pişirilmesi Bulaşıkların Yıkanması ve Bu İşlerle İlgili Garsonluk ve Temizlik İşlerinin 1 Yıl Süresince, Kampanya dahilinde (Ekim,Kasım ve Aralık  Aylarında) 18 Kişi (Aylık) X 3 Ay = 54 Kişi ve Ocak-Eylül Ayları Arasında İse 15 Kişi (Aylık) X 9 Ay = 135 Kişi Toplam 189 Kişi ile Yaptırılması” olarak düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde;

 

            “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin 7.3.3 maddesinde;

 

            “Kampanya dahilinde 18 kişi ve kampanya haricinde 15 kişi ile yaptırılması.

 

            Kampanya dahilinde 2 aşçı, 5 aşçı yardımcısı, 1 şef garson, 4 bulaşıkçı ve 6 garson.

 

            Kampanya haricinde 2 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 1 şef garson, 3 bulaşıkçı ve 5 garson” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin 26.3 maddesinde ise;

 

            “İş süresince resmi ve dini bayram günlerinde tatil yapılmayarak toplam 13,5 gün çalışma yapılacak olup, bu süre zarfında çalışacak personele günlük ücretlerine ilave olarak toplam 27 aşçı yevmiyesi, 77 aşçı yardımcısı ve şef garson yevmiyesi, 127 garson/bulaşıkçı yevmiyesi ödenecektir ve bu ödemeler teklif fiyatına dahil olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmında;

 

             “2-… Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde aşçı, aşçı yardımcısı, şef garson ve garson, bulaşıkçı çalıştırılması kalemlerine yer verildiği, işin biriminin günlük yevmiye, miktarının ise çalışılacak toplam gün sayısı olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İhale konusu işin süresi 1 yıl olarak belirlenmiş, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, kampanya süresince ve kampanya dışında çalışılacak ay sayısı ile işçi sayısının çarpılması suretiyle toplam çalışılacak ay sayısının gösterildiği, ay sayısı ile gün sayısının çarpılmak suretiyle de gün (yevmiye) sayısının bulunduğu görülmüştür. Bu durumun işin süresi ile çelişki oluşturmadığı anlaşılmıştır. 

 

Resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışma için ise teklif mektubu eki cetvelde ayrı satır açılmadığı görülmüştür. Resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışma için cetvelde ayrı bir satır açılmadığından istekliler bu günlerde yapılacak çalışmanın maliyetini, diğer iş kalemlerine dahil etmek suretiyle teklif cetvellerini hazırlayacaklardır. Resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışmaya ilişkin maliyet ile diğer günlere ilişkin işçilik maliyeti birbirinden farklı olacağından sözleşmenin uygulanması aşamasında iş artışının söz konusu olması ve işçi sayısının artırılması durumunda resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışma için cetvelde ayrı bir satır açılmamasının belirsizliğe neden olabileceği sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı, işçi yemekhanesi ve memur lokantasında; yemek pişirilmesi, bulaşıkların yıkanması ve bu işlerle ilgili garsonluk ve temizlik işleri olarak düzenlenmiştir.

 

Anılan şartnamenin 7.4 maddesinde ise;

 

“Benzer iş olarak kabul edilecek işler, kamu veya özel sektörde lokanta hizmeti işidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş,

 

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrasında ise;

 

“İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdare tarafından benzer iş, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen lokanta hizmeti olarak belirlenmiştir. Ancak lokanta hizmetinin tanımı ve kapsamının açık olmadığı, lokanta dışında gerçekleştirilen yemek hazırlama, dağıtım ve sonrası işlerinin benzer iş tanımı kapsamında kabul edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” kısmında;

 

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklaması yer almaktadır.

           

            Şikayete konu ihaleye iki teklifin verildiği, her iki teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür. Buna rağmen idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında bu konuda değerlendirme yapıldığına dair bir bilgi veya belgenin bulunmadığı görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 3 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda her iki teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul