İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1153
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :40
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1153
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü,İskele Cad. 65040 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2773
Başvuruya konu ihale:
 2007/177524 İhale Kayıt Numaralı “Beslenme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 08.03.40.0196/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İskele YİBO Müdürlüğü’nce 31.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Beslenme Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2008 tarih ve 2773 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye konu hizmet idareye ait işyerlerinde verileceğinden ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistem belgesinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) PR-SA 8000 sosyal sorumluluk standardı belgesinin istenmesinin rekabeti engelleyip, katılımı sınırladığı,

 

            3) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin boş olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin 7.3.4.1 maddesinde;

 

            “Kapasite, Araştırma Geliştirme Standart ve Kaliteyi Sağlamaya Yönelik Belgeler olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ihale konusu iş ile ilgili olarak;

 

            …b) İSO 22000-2005 Gıda Güvenliği Sistem Belgesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;“İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISO 22000) belgelerine ilişkin olarak 05.03.2007 tarihli Kurum yazısıyla ile Türk Akreditasyon Kurumu’ndan görüş talep edilmiş, anılan Kurumun 13.03.2007 tarihli cevap yazısında;“…ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelendirmesi Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) karşılıklı tanınma anlaşmalarına yer alan belgelendirme konusu değildir. Bu sebeple bu tür belgelerle ilgili kurumumuzca bir teyit yazısı düzenlenmemektedir. Bunun yanı sıra HACCP ve OHSAS belgelendirmeleri konusunda, bahse konu belgelerin istenmeyeceği ilgili yönetmeliklerde ifade edilmiştir. ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelerinin de “HACCP ve OHSAS belgeleri” ile ilgili düzenlemelerin  yer aldığı yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi uygun olacağının düşünüldüğü …” belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” kısmında; “İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (OHSAS) ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalar istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Bu açıklamalar doğrultusunda İSO 22000-2005 Gıda Güvenliği Sistem Belgesi istenmesinin mevzuata uygun olmadığı, bu durumun ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabetin oluşmasına engel olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim ihaleye tek bir firmanın teklif verdiği, bu firma tarafından sunulan İSO 22000-2005 Gıda Güvenliği Sistem Belgesinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının bulunmadığı, Türk Akreditasyon Kurumundan alınması gereken bir yazı ile de teyit edilmediği görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.4.1 maddesinde;

 

            “Kapasite, Araştırma Geliştirme Standart ve Kaliteyi Sağlamaya Yönelik Belgeler olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ihale konusu iş ile ilgili olarak;

 

            … c) PR-SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale G enel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” kısmında;

 

           “Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

 

          İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde düzenlenen belgeler arasında Sosyal Sorumluluk Standardı belgesi bulunmadığından, bu belgenin istenmesinin  mevzuata uygun olmadığı, bu durumun ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabetin oluşmasına engel olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim ihaleye tek bir firmanın teklif verdiği, bu firma tarafından sunulan PR-SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı belgesinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının bulunmadığı, Türk Akreditasyon Kurumundan alınması gereken bir yazı ile de teyit edilmediği görülmüştür.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmında;

 

             “2-… Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında birim fiyat teklif mektubu eki cetvel bulunmamakla beraber idarenin 09.01.2008 tarih ve 32 sayılı şikayet başvurusuna cevap yazısında birim fiyat teklif cetvelinin boş olarak verildiği belirtilmiştir. Başvuru sahibinin iddiası ve idarenin şikayet başvurusuna cevap yazısından birim fiyat teklif cetvelinin boş olarak verildiği anlaşılmış olup, bu durumun mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda (g) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

1) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale Dokümanının Kapsamı” başlıklı 6 ncı maddesinde sözleşme tasarısının ihale dokümanı kapsamında olduğu düzenlenmiştir.  İdare tarafından düzenlenen ihale dokümanın teslim edildiğine ilişkin formda sözleşme tasarısına yer verilmediği, Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında da sözleşme tasarısının bulunmadığı görülmüştür. İhale dokümanı kapsamında sözleşme tasarısının bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

2) İdari şartnamenin 48 inci maddesinde;“Milli Eğitim Bakanlığınca 2008 yılı için kişi başına verilecek Yatılı Okul öğrencileri bir günlük yemek bedeli henüz belirtilmediğinden üstlenici firma bu bedel belirleninceye kadar 2007 yılı belirtilen bir kişilik yemek bedeli üzerinden ödeme yapılacak, fiyat belirlendikten sonra yükleniciye fiyat farkı bu gerekçeden dolayı ödenecektir. Resmi belgeye dayandırmak suretiyle Kamu kurumlarınca yapılacak artış kadar fiyat farkı verilecektir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları 48 inci maddesinin 24 numaralı dipnotunda;

 

            “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

 

İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemede yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesinin dikkate alınmadığı, yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca 2008 yılı için kişi başına verilecek Yatılı Okul öğrencileri bir günlük yemek bedeli henüz belirtilmediğinden, üstlenici firmaya bu bedel belirleninceye kadar 2007 yılı için belirtilen bir kişilik yemek bedeli üzerinden ödeme yapılacağı düzenlemesinin, ihale üzerinde bırakılan firmaya teklif mektubu ve teklif mektubu eki cetvelde belirttiği fiyatlardan ödeme yapılması gerektiğinden mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Bunun dışında 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 09.01.2008 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 16.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 2 adet ihale dokümanının satın alındığı, 1 isteklinin teklif verdiği gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul