İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1155
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :43
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1155
Şikayetçi:
 Histaç Mühendislik Çevre Atık Mad. Değerlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av.Abdurrahman ÖZ, Strazburg Caddesi 33/12 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2902
Başvuruya konu ihale:
 2007/145587 İKN|li “Kızıllı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası İşletmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.03.65.0184/2008-8E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 01.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kızıllı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası İşletmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Histaç Mühendislik Çevre Atık Mad. Değerlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 25.01.2008 tarih ve 2902 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1- İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

2- Tespit edilen aykırılıkların incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Şikayet dilekçesinde özetle; ihalede, aynı idare tarafından düzenlenen iki iş deneyim belgesi sundukları, idarenin tutarsızlık bulunduğu gerekçesiyle tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, oysa her iki belgeye esas teşkil eden işin aynı iş olduğu ancak işin bu iki belgede farklı kelimelerle tanımlandığı, idarece en azından kendilerinden bu hususta açıklama istemesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde tespit edilen hususlar ve yapılan hukuki değerlendirme aşağıda belirtilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, isteklilerden, “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya turt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” sunmaları istenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş, “katı atık düzenli depolama sahası işletmesi” olarak tanımlanmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından iki iş deneyim (iş denetleme) belgesi sunulmuştur. Söz konusu iş deneyim belgelerinden biri 26.04.2004, diğeri ise 07.10.2005 tarihlidir. Her iki iş denetleme  belgesi de, işletmeler müdürü sıfatıyla Mimar Haşmet S. ZENGİNLER adına düzenlenmiştir.

 

26.04.2004 tarihli belge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı İşletmeler Müdürlüğü tarafından; 07.10.2005 tarihli belge ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Katı Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.

 

26.04.2004 tarihli belgede “işin adı”, “Çöp depolama alanlarının işletilmesi, hastane atıklarının toplanması, taşınması ve yakılması işi”; 07.10.2005 tarihli belgede ise, “Katı Atık Depolama Tesislerinin Bakımı ve İşletilmesi, Ana Arterlerin Temizliği” olarak belirtilmiştir. Yine 26.04.2004 tarihli belgede “Uygulanan Yapı Tekniği”, “Çöp depolama alanlarının işletilmesi, hastane atıklarının toplanması, taşınması ve yakılması”; 07.10.2005 tarihli belgede ise, “Katı Atık Depolama Tesislerinin Bakımı ve İşletilmesi, Ana Arterlerin Temizliği” şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca, 26.04.2004 tarihli belgede “İlgilinin Görevi Sırasında İşin Fiziki Gerçekleşme Oranı” %91,21; 07.10.2005 tarihli belgede ise %91 olarak belirtilmiştir. Söz konusu iş deneyim belgelerindeki diğer unsurlar aynı olup, her iki iş deneyim belgesinin de aynı konuya ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinde, yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmak ve sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmak kaydıyla, denetleme faaliyetinde bulunan görevlilere iş denetleme belgesi düzenlenebileceği belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte, her iki belgede “İşin Adı” ve “Uygulanan Yapı Tekniği” satırları karşısında belirtilen işlerin “yapımla ilgili hizmet işi” olarak mütalaa edilemeyeceği, söz konusu işlerin doğrudan doğruya “hizmet işi” niteliğinde olduğu, bu itibarla söz konusu işlere ilişkin olarak “iş denetleme belgesi” düzenlenemeyeceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca aynı işe ilişkin olarak neden farklı tarihlerde iki ayrı iş deneyim (iş denetleme) belgesi düzenlendiği hususu da anlaşılamamıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibince sunulan iş denetleme belgelerinin geçersiz olduğu, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

2- Başvuru sahibince sunulan iş denetleme belgelerini düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu yönde gerçekleştirilen işlemlerin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleştirilmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul