• Karar No: 2008/UH.Z-1156
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :44
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1156
Şikayetçi:
 Savan Yemek Sanayi Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Toptancılar Sitesi 3. Blok Nu 94 Macunköy Yenimahalle / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Baştabipliği,Hürriyet Caddesi Şahinbey / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 3278
Başvuruya konu ihale:
 2007/184972 İKN|li “Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.03.2008 tarih ve 08.04.12.0184/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Savan Yemek Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 29.01.2008 tarih ve 3278 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında anahtar teknik personel olarak diyetisyen ve gıda mühendisi istenildiği, oysa ikisinin bir arada istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, kendilerinin anahtar teknik personel olarak öngördükleri diyetisyene ilişkin belgelerini sundukları, teknik şartnamede de diyetisyenden bahsedildiği, gıda mühendisinden bahsedilmediği, tekliflerinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

 

Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.”

 

Düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII.M maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.

 

İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.

 

Kat görevlisi, şef, müdür, koordinatör gibi görevliler anahtar teknik personel olarak öngörülmeyecek ve bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik personel istenmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;

 

“Bu ihalede anahtar teknik personel: diyetisyen ve gıda mühendisidir. İlgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesiyle tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

İş ortaklıklarında ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Ayrıca, teknik şartnamenin “Personelle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde;

 

“Yemek yapma, dağıtma, servis yapma ve bulaşık yıkama işlerinde çalışan toplam eleman sayısı en az 35 kişi olmalıdır. Elemanların nitelikleri ve sayıları aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

 

a) Ustalık sertifikalı 5 aşçı başı (en az 3 yıl tecrübeli)

b) Sertifikalı 6 aşçı

c) Sertifikalı veya bonservisli 4 aşçı yardımcısı

d) 5 bulaşıkçı

e) 15 garson

 

Ayrıca bunların dışında hizmetlerin kusursuz yürütülmesini sağlayacak ve bu konuda firmayı temsilen hastane idaresi tarafından muhatap kabul edilecek olan idareci vasfında başka bir müdür, bir diyetisyen ve bir servis gözetmeni daha olacaktır. Bu eleman normal mesai saatleri içerisinde görev mahallinde bulunacaktır.”

 

2 inci maddesinde ise; “Yemek üretim aşaması mutlaka diyetisyen veya gıda mühendisi gözetiminde olacaktır.”,

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Belirtilen düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; ihale konusu işte çalıştırılacak personelin teknik şartnamenin “Personelle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde belirtildiği, bu personel arasında da ayrıca bir diyetisyene yer verildiği, ancak idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak “diyetisyen” ve “gıda mühendisi” istendiği,    ihalede anahtar teknik personel olarak “diyetisyen” ve “gıda mühendisi” istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul