İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1157
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :46
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1157
Şikayetçi:
 Anadolu İkram Taahhüt San. ve Tic. A.Ş., 10026 Sokak Nu: 2 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Baştabipliği,Hürriyet Caddesi Şahinbey / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4753
Başvuruya konu ihale:
 2007/184972 İKN|li “Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.03.2008 tarih ve 08.05.22.0184/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Anadolu İkram Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 12.02.2008 tarih ve 4753 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak diyetisyen ve gıda mühendisi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, bunların aynı zamanda ihale konusu işte çalışan teknik personel olduğu,

 

2- İdari şartnamenin 7.3.3 maddesi ile teknik şartnamenin 2 nci maddesinde yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihaleye yalnızca Gaziantep firmalarının katılabilecek olduğu,

 

3- İdari şartnamenin 55.2.2 maddesinde işe ilişkin bütün malzemelerin (demirbaş dahil) yüklenici tarafından karşılanmasının istendiği, bununla birlikte bunların neler olduğunun belirlenmediği, şartname ekinde isteklilere verilecek demirbaş eşyaya ilişkin listenin de bulunmadığı, hangi malzemelere ihtiyaç duyulacağının belli olmadığı,

 

4- Yapılacak yemek miktarı ile yapılacak ödemelerin belirlenmesine ilişkin düzenlemelerin, sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil eder nitelikte olduğu,

5- Teknik şartnamenin “Yemek Çeşitleri” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde, 3 kap yemek verileceği ancak gerektiğinde 4 kap da yemek verilebileceğinin düzenlendiği, 3 kap yemeğe göre fiyat teklifi veren yüklenicinin 4 kap için maliyete katlanmasının istenemeyeceği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

 

Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII.M maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.

 

İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.

 

Kat görevlisi, şef, müdür, koordinatör gibi görevliler anahtar teknik personel olarak öngörülmeyecek ve bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik personel istenmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;

 

“Bu ihalede anahtar teknik personel: diyetisyen ve gıda mühendisidir. İlgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesiyle tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

İş ortaklıklarında ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Ayrıca, teknik şartnamenin “Personelle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde;

 

“Yemek yapma, dağıtma, servis yapma ve bulaşık yıkama işlerinde çalışan toplam eleman sayısı en az 35 kişi olmalıdır. Elemanların nitelikleri ve sayıları aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

 

a) Ustalık sertifikalı 5 aşçı başı (en az 3 yıl tecrübeli)

b) Sertifikalı 6 aşçı

c) Sertifikalı veya bonservisli 4 aşçı yardımcısı

d) 5 bulaşıkçı

e) 15 garson

 

Ayrıca bunların dışında hizmetlerin kusursuz yürütülmesini sağlayacak ve bu konuda firmayı temsilen hastane idaresi tarafından muhatap kabul edilecek olan idareci vasfında başka bir müdür, bir diyetisyen ve bir servis gözetmeni daha olacaktır. Bu eleman normal mesai saatleri içerisinde görev mahallinde bulunacaktır.”

 

2 inci maddesinde ise; “Yemek üretim aşaması mutlaka diyetisyen veya gıda mühendisi gözetiminde olacaktır.”,

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Belirtilen düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; ihale konusu işte çalıştırılacak personelin teknik şartnamenin “Personelle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde belirtildiği, bu personel arasında da ayrıca bir diyetisyene yer verildiği, ancak idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak “diyetisyen” ve “gıda mühendisi” istendiği,    ihalede anahtar teknik personel olarak “diyetisyen” ve “gıda mühendisi” istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

 

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir. 

 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.”

 

Düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde;

 

“İstekli normal yemekleri kendi tesisinde pişireceği için şartnamedeki koşullara uygun yemek üretim tesisi ve tesis ile ilgili makine ve ekipmanlara ait belgeler vereceklerdir.

 

Yüklenicinin bulundurması gereken makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması şarttır.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartıyla isteklinin kendi malı sayılır.

 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.”

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde;

 

“…Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış geçerlilik süresi dolmamış odalar ve borsalar birliğince onaylanmış, en az 2500 öğün/gün kapasite raporunun aslı veya noter tasdikli sureti (firmanın hali hazırda yağmış olduğu yemek sayıları bu sayıya eklenecektir, yani istenen yemek kapasitesi firmanın boşta olan kapasitesini gösterecektir.)…”,

 

Teknik şartnamenin “İşin Yapılma Yeri” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde; “Yemek pişirme işlemi normal yemekler şirket mutfağında, diyet yemekleri hastane mutfağında yapılacaktır. Servis ve bulaşık hizmetleri hastanemiz mutfağı ve yemekhanesinde yapılacaktır.”, 2 nci maddesinde de; “Günlük en az 2.500 yemek üretim kapasitesine sahip mutfağı olacaktır.” ,

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Görüldüğü üzere, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde, isteklilerin tesislerinin kendi malı olma şartı aranmamakta, tesis kiralamalarına imkan tanınmaktadır. Bu çerçevede; Gaziantep ilinden farklı bir ilde faaliyet gösteren bir firmanın, ihale konusu işi, Gaziantep’te bulunan bir tesisi kiralayarak gerçekleştirebilmesi mümkün olup, teklifini sunarken de buna ilişkin noter onaylı bir taahhütname sunması yeterlidir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişin olarak;

 

İdari şartnamenin 13.1 maddesinde; “İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.”,

 

İdari şartnamenin 55.2.2 maddesinde; “Yüklenici hizmetin görülmesine yönelik olarak, uygun olmayan veya eksik olan malzemeyi her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere tamamlayacaktır.”,

 

Teknik şartnamenin “İşin Niteliği ve Şekli” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde; “İlgili tüm araç, gereç, sarf ve kullanım malzemeleri müteahhit firmaya ait olmak üzere Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi ve bağlı ünitelerinde yatan hasta ile hastane personeline yemek pişirme, yemeği taşıma, servis yapma ve bulaşık yıkama işidir.”,

 

Teknik şartnamenin “Yemek Hazırlığının Yapılması” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde; “Yemek hazırlığı ile ilgili tüm araç, gereç ve sarf malzemeleri müteahhit firma tarafından temin edilecektir. Sadece hastanede kullanılan elektrik ve soğuk su giderleri hastane idaresince karşılanacaktır.”

 

Teknik şartnamenin “Yemek Yapımında Kullanılan Maddeler” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Yemek yapımında kullanılan her türlü gıda ve katkı maddeleri müteahhit firma tarafından karşılanacaktır.”,

 

Teknik şartnamenin “Yemeğin Pişirilmesi” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde; “Yemek pişirilmesi ve servisi ile ilgili tüm araç, gereç ve sarf malzemeleri müteahhit firma tarafından temin edilecektir. Sadece hastanede kullanılan elektrik ve soğuk su giderleri hastane idaresince karşılanacaktır.”

 

Teknik şartnamenin “Yemek Servisinin Yapılması” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde; “Yemek servisi personel ve hastalara olmak üzere iki kısımda olacaktır. Hasta yemek servisi altı veya sekiz servis katından mevcut olacaktır. Her katta yemek servisi için gerekli olan sıcak yemek arabası, servis tepsileri, disposable kaşık, bıçak, çatal ve servis ile gerekli olan bütün demirbaşlar firma tarafından temin edilecektir. Personel servisi ile ilgili olarak self servis ünitesi firma tarafından kurulacaktır. Yemek servisi porselen tabaklarda sunulacaktır. Yemek salonunun estetik düzenlemesi firma tarafından yapılacaktır. (masa örtüsü, çiçek, tablo, perde, ışık düzenleme, vb.)”; 2 nci maddesinde; “Servis yapılan odanın temizliği ve servis yapılması ile ilgili tüm araç gereç ve sarf malzemeleri (servis kabı, tabak, kaşık, çatal, bıçak, sürahi, bardak, peçete, tuzluk, biberlik, masa örtüsü, vb.) müteahhit firma tarafından karşılanacaktır.”,

 

Teknik şartnamenin “Yemeklerin Taşınması ve Dağıtılması” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde; “Yemek taşınması ve dağıtılması ile ilgili tüm araç, gereç ve sarf malzemeleri (nakil aracı, nakil kapları, benzin vb.) müteahhit firma tarafından karşılanacaktır. Yemekler en uygun ortamda sıcak olarak dağıtılacaktır. 12 adet hastane içi yemek servis (benmari), 3 adet self servis ünitesi, 7 adet kirli tabak toplama arabası, 350 adet tabldot tabak ve yeterince porselen tabak v.b. demirbaş malzemeleri bulunduracağını taahhüt edecektir.”

 

Düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale dokümanında yer verilen düzenlemeler dikkate alındığında; ihale konusu iş ile ilgili olarak idarece sağlanan imkanların belli olduğu, bunların dışındaki her türlü araç ve gerecin yüklenici tarafından karşılanmasının istendiği, dolayısıyla ticari iştigal konusu yemek yapımı ve dağıtımı olan istekli firmaların ihale konusu iş ile ilgili gerekli araç ve gereci öngörebilmelerinin mümkün olduğu, bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4- Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişin olarak;

 

Teknik şartnamenin “İşin Niteliği ve Şekli” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde; “İlgili tüm araç, gereç, sarf ve kullanım malzemeleri müteahhit firmaya ait olmak üzere Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi ve bağlı ünitelerinde yatan hasta ile hastane personeline yemek pişirme, yemeği taşıma, servis yapma ve bulaşık yıkama işidir.”,

 

Teknik şartnamenin “İşin Yapılma Yeri” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde; “Yemek pişirme işlemi normal yemekler şirket mutfağında, diyet yemekleri hastane mutfağında yapılacaktır…”,

 

Teknik şartnamenin “Yemek Hazırlığının Yapılması” başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde; “Firmaya hazırlayacağı kahvaltı, yemek ve kumanya miktarları ile ilgili yaklaşık sayıları bir gün önceden hastane idaresinden öğrenecektir. Yemeğin eksik çıkmaması için firma gerekli önlemleri alacaktır. Yeterli sayıda yemek çıkarılmaması halinde kurum firma hakkında cezai işlem yapacaktır.”,

 

Teknik şartnamenin “Hizmetin Ücretlendirilmesi” başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde; “Hasta ve diyet yemeklerinin sayısı bir gün önceden firmaya bildirilecek, ancak firma bu sayıda +- %15 değişikliği peşinen kabul edecektir. Bir gün önceden yemek sayısı bildirilmediği takdirde firma önceki günün yemek sayısını esas alarak yemek yapacaktır.”,

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi, yapılan düzenlemeler nedeniyle, sipariş edilen yemek sayısı ile ücreti ödenen yemek sayısının birbirinden farklı olabileceğini, bu durumda örneğin kendilerine 100 adet yemek sipariş edileceğini, ancak 85’ine ilişkin ücretin ödeneceğini, aradaki yemek miktarına ilişkin maliyete yüklenicinin katlanmasının istenmesinin, ayrıca sipariş verilmesine rağmen yemek yetmezse yüklenicinin cezalandırılacak olmasının haksızlık olduğunu iddia etmektedir.

 

Teknik şartnamenin “İşin Niteliği ve Şekli” başlıklı bölümünün 1 inci maddesi ile “İşin Yapılma Yeri” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde yer verilen düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, ihale konusu işin hastane personelinin ve yatan hastaların yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin olduğu, normal yemeklerin yüklenicinin tesisinde, diyet yemeklerin ise hastane mutfağında yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Hizmetin Ücretlendirilmesi” başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde, “hasta ve diyet yemeklerinin sayısının bir gün önceden firmaya bildirileceğinden” bahsedilmektedir.

 

Şikayet başvurusu üzerine alınan idare kararında; yatan ve çıkan hasta sayısında değişiklik olabileceğinden, bu düzenlemenin, yatan hastaların aç kalmasını önlemek için yapılmış bir düzenleme olduğu, rutin bir durumu yansıtmadığı, kaldı ki diyet yemeklerinin zaten hastane mutfağında yapılacağı ifade edilmektedir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; anılan düzenlemede geçen “ancak firma bu sayıda +- %15 değişikliği peşinen kabul edecektir.” ifadesinden, bildirilen yemek sayısında daha sonra %15 oranında değişiklik yapılabileceğinin kastedildiği, bu durumun da, hastane işletmeciliğinin doğasından kaynaklanan bir zorunluluk olduğu, bu çerçevede bu düzenlemenin teknik şartnamenin “Yemek Hazırlığının Yapılması” başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde ifade edilen cezai müeyyide ile doğrudan ilişkilendirilemeyeceği, zira idarece istenen yemek sayısının, daha sonra eklenen %15’lik limit dahilindeki artış ya da eksilişlerle ulaşılan nihai rakam şeklinde mütalaa edilmesi gerektiği, dolayısıyla uygulanacak cezai işlemin, bu sayının altında yemek çıkarılması durumunda söz konusu olacağı, belirtilen nedenlerle  başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5- Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Yemek Çeşitleri” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde; “Öğle ve akşam yemeklerinde 3 kap yemek verilecektir. Gerektiğinde yemeğin özelliğine göre dört kap olabilir…”,

 

Anılan bölümün 1.1 maddesinde de; “1. Kap Yemek; Et yemekleri (tas kebabı, haşlama et, rosto vb.), tavuk yemekleri, köfteler, etli sebze yemekleri, etli kuru baklagil yemekleri, etli dolma ve sarmalar ile benzerlerinden oluşacaktır. Etler kemiksiz et olacaktır. Bu yemeklerle birlikte bulunması mutad olan garnitürler de (rosto yanında püre gibi) yemeklerin beraberinde verilecek ve ayrı bir kap yemek olarak kabul edilmeyecektir.”

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Her iki düzenleme bir arada değerlendirildiğinde; öğle ve akşam yemeklerinde 3 kap yemek verileceği, “gerektiğinde yemeğin özelliğine göre dört kap olabileceğine” ilişkin düzenleme ile kastedilenin, ana yemek yanında verilen garnitürlere ilişkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede 18 adet ihale dokümanının satın alındığı, altı teklifin sunulduğu, geçerli olan beş tekliften ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif ikinci teklifin yaklaşık maliyetin altında, diğer geçerli üç teklifin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından,

 

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceği” hüküm altına alınmış ve Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII.M maddesinde; “… Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir….” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “…Bu ihalede anahtar teknik personel: diyetisyen ve gıda mühendisidir…..” düzenlemesine yer verildiği, ayrıca, teknik şartnamenin “Personelle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde;

“….Ayrıca bunların dışında hizmetlerin kusursuz yürütülmesini sağlayacak ve bu konuda firmayı temsilen hastane idaresi tarafından muhatap kabul edilecek olan idareci vasfında başka bir müdür, bir diyetisyen ve bir servis gözetmeni daha olacaktır. Bu eleman normal mesai saatleri içerisinde görev mahallinde bulunacaktır….”

2 inci maddesinde ise; “Yemek üretim aşaması mutlaka diyetisyen veya gıda mühendisi gözetiminde olacaktır.”, düzenlemelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanındaki söz konusu düzenlemeler yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre değerlendirildiğinde; ihale konusu işte çalıştırılacak personel arasında bir diyetisyene yer verildiği halde idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak istenilen personel arasında “diyetisyen” istenilmesi mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden,

Yukarıda açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul