İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1159
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :48
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1159
Şikayetçi:
 Maviege Temizlik Hizmetleri İnsan Kaynk. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., 1203/11 Sokak K 5 D 517 No: 4 Yenişehir / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kampus İçi 35100 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2008 / 5076
Başvuruya konu ihale:
 2007/189179 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.05.75.0182/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 15.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Maviege Temizlik Hizmetleri İnsan Kaynk. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2008 tarih ve 5076 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde teklif birim fiyat almak suretiyle teklif alınacağının düzenlenmesine rağmen yine anılan şartnamenin 51 inci maddesinde herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı,  sözleşme tasarısında ise ilgili bölümün doldurulduğu, yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde işin uygulanması sırasında tereddüt yaratacak bir durumun oluştuğu,

 

            2) İdari şartnamenin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesi boş bırakıldığı,

 

            3) İdari şartnamede giyeceğin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlemesi yer almakla birlikte çalıştırılacak personelin kadın ve erkek sayıları belirli olmadığından giyim bedelinin sağlıklı oluşturulamadığı,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yine anılan şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinin boş bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Sözleşme tasarısının “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi;

 

Sözleşmeye esas proje içinde kalması ve

 

İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

 

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

 

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul (garanti süreli işlerde ön kabul) tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinin dip notu; “Götürü bedel teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde bu madde boş bırakılacak, birim fiyat teklif alınan  hizmet alımı ihalelerinde ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

 

51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

 

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

 

51.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

 

51.3. İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.

 

51.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Bu düzenleme çerçevesinde açık ihale usulü ile yapılacak birim fiyat teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde anılan şartname maddesinin bu şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesibaşlıklı 24 üncü maddesinde; “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

 

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

 

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir.

 

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

 

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 51 inci maddesi her ne kadar düzenlenmeyerek boş bırakılmış olsa bile gerek sözleşme tasarısında gerekse 4735 sayılı Kanunda ilgili madde için açık düzenleme ve hükümler olduğundan tereddüt yaratacak bir hususun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesi boş bırakılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesinin dip notu; “İhale konusu hizmet işinin yapılacağı bir yer öngörülmüyorsa bu madde şartnamede yer almayacaktır.

 

Hizmet işi belli bir yerde ifa edilmek suretiyle yapılacak mahiyette ise, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

 

13.1.-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin  görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

 

13.2.- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

 

13.3.- İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

 

13.4.-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar F. İşyerinin Görülmesi” başlıklı bölümünde; “İhalelere ilişkin olarak Kuruma yapılan idari başvurulardan bazı idarelerin, isteklilerden işyeri görme belgesi alma ve bu belgeyi teklif veya başvuru zarfları dahilinde sunmalarını istedikleri, bu belgeyi vermeyen isteklilerin tekliflerini değerlendirmeye almadıkları görülmüştür. Bilindiği gibi, ihaleye katılım için isteklilerce verilmesi gereken belgeler ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Bu belgeler arasında işyeri görme belgesi bulunmamaktadır. Ayrıca, tip idari şartnamelerde bulunan “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı maddelerdeki düzenlemeler, işyerinin görülmesi, teklif hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin sorumluluğunun isteklide olduğunu, işyerinin görülmesine ilişkin olarak istekli veya temsilcilerinden gelen taleplerin idarelerce karşılanmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, işyerinin görülmesine ilişkin taleplerin karşılanması, ancak idari şartnamelerde, işyeri görme belgesi alma zorunluluğuna ilişkin düzenlemelere yer verilmemesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İhale konusu işin temizlik işi olduğu göz önüne alındığında anılan maddenin düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Bununla birlikte başvuru sahibinin işyerinin görülmesi ile ilgili olarak ihale işlem dosyasında herhangi bir yazılı başvurusu olmadığı görülmektedir.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde giyimin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlemesi yer almaktadır.

        

            Teknik şartnamenin “İşçilere verilecek ücret ve diğer haklar” başlıklı VIII inci maddesinde; “Giyim: Bütün görevlilerinin kıyafeti firma tarafından karşılanacaktır. Firma, 1´i yazlık 1´i kışlık olmak üzere 2 (iki) takım iş kıyafeti verecektir. İş kıyafeti alpaka kumaştan yapılmış ve alt ve üstten oluşacaktır. Görevliler düzgün kıyafetle iş yapmak mecburiyetinde olduğundan firma kıyafetleri personeline temin etmekte yükümlüdür.Firma görevlilerinin her an kendi ve üniversite adına yaraşır temiz ve muntazam bir şekilde bu kıyafetlerle çalışmalarını sağlayacaktır. Erkek personel kesinlikle saç, sakal bırakmayacak, çalışanların formaları yırtık, sökük ve kirli olmayacaktır. Böyle

durumlarda ilgili personelin kıyafetleri hemen değiştirilecektir. Kışlık kıyafet işe başlandığında yazlık kıyafet ise Haziran ayında işçilere verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak işçiler” başlıklı V inci maddesinde; “2) Firma idarenin ihtiyaç duyacağı sayıda ve alanlarda kadın ve erkek işçi görevlendirecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanında çalıştırılacak kadın ve erkek personel sayısı konusunda herhangi bir belirleme olmamakla birlikte istenen kıyafetin “iş kıyafeti” olduğu dikkate alındığında sağlıklı teklif vermeyi engelleyen bir hususun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul