İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1160
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :49
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1160
Şikayetçi:
 CMT Temizlik Org. Turz. Gıda Teks. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Rüzgarlı Caddesi Gündeş İşhanı 21/2 Ulus / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü, Behiçbey 06105 Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2008 / 4050
Başvuruya konu ihale:
 2007/191433 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Demiryolu Fabrikasının Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.04.72.0182/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Demiryolu Fabrikasının Temizliği” ihalesine ilişkin olarak CMT Temizlik Org. Turz. Gıda Teks. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2008 tarih ve 4050 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye birden çok teklif mektubunu sehven sundukları, bu nedenden dolayı geçici teminatlarının gelir kaydedilerek ihalelere katılmaktan yasaklanma kararı verilmesinin mevzuata aykırı olduğu, yapılan fiilin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) ve (d) bentlerine uymadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

         Başvuru sahibinin aynı teklif zarfı içerisinde 10.01.2008 tarihli iki adet birim fiyat teklif mektubu sunduğu, sunulan teklif mektubundaki tutarların 84.150,00 ve 78.251,25 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (b) ve (d) bendinde; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

            b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.” hükmü,

 

            İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 nci maddesinin birinci fıkrasında; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi ihaleye birden çok teklif verdiğinden idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu,

 

İhaleye birden çok teklif verme hallerinde geçici teminatının gelir kaydedilmesi konusunda mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalelere katılmaktan yasaklama işleminin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla ihaleye katılmaktan yasaklama ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığı,

 

            Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulacağı, bu şikayetlerin, sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacağı,

 

Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde; 55 inci maddede belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri gereğince sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması mümkün olmayıp, Kanunun 41 inci maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkı güvenceye alınmıştır.

 

Bu itibarla, kesinleşen ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanması halinde; sözleşmenin usulüne aykırı olarak imzalandığının kabulü gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 15.01.2008 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, şikayetçinin 18.01.2008 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu, idarenin bu başvuruyu 01.02.2008 tarihli yazı ile cevaplandırdığı, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan usulüne aykırı olarak 28.01.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 05.02.2008 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Başvuru sahibinin geçici teminatın irat kaydedilmesi işleminin iptal edilerek ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu hususta 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

3) İhalelerle katılmaktan yasaklama işlemine ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkisi bulunmadığından başvurunun uygun bulunmadığına,

 

4) Başvuru sahibi tarafından birden fazla teklif verilmesi hususunda işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

             İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin aynı teklif zarfı içerisinde 10.01.2008 tarihli iki adet birim fiyat teklif mektubu sunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (d) bendinde; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

            d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.” hükmü,

            İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 nci maddesinin birinci fıkrasında; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

         Kamu İhale Genel Tebliğinin “XV- İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar G. Teminatların Gelir Kaydedilmesi” başlıklı bölümünde; “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

Gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda açıklandığı üzere başvuru sahibinin anılan ihaleye iki adet teklif sunduğu, sunulan bu iki teklifi karşısında geçici teminatın da gelir kaydedilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

   İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında; hastane genel temizlik, hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım hizmeti, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik hizmeti, hastane otomasyon sistemi yönetim hizmeti, hastane teknik hizmetler hizmeti, hastane hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetlerinden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında; hastane genel temizliği, hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım hizmeti, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik hizmeti, hastane otomasyon sistemi yönetim hizmeti, hastane hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmeti ve teknik hizmetlerin herhangi birinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu hizmetlerin ortak niteliklerine bakıldığında hepsinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu görülmektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu hizmetlerin benzer iş olarak kabul edilebilmesi için öngörülen tek sınırlayıcı unsur bu hizmetlerin kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında gerçekleştirilmiş olmasıdır. Hastanelerde gerçekleştirilecek işlerin niteliği gereği benzer iş tanımının hastanelerle sınırlandırılması rekabeti engellememektedir.

 

Sonuç olarak idari şartnamede yer alan benzer iş tanımının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelere uygun olduğu görüşüyle başvuruya konu ihalenin iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul