• Karar No: 2008/UH.Z-1161
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :52
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1161
Şikayetçi:
 Tutku Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. Serhat İş Merkezi Kat 3 No: 4-6 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği, 65100 Tatvan Karayolu Üzeri Edremit / VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2008 / 4293
Başvuruya konu ihale:
 2007/195461 İhale Kayıt Numaralı “12 Kişilik 33 (Aylık) Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2008 tarih ve 08.04.92.0182/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliği’nce 14.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Kişilik 33 (Aylık) Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tutku Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4293 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 52 nci maddesinde yer alan “Cezalar ve kesintileri kabul ettiğine dair taahhütname”nin olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa  ki anılan taahhütnamenin olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintilerbaşlıklı 52 nci maddesinde; “52.1.Yüklenici tarafından taahhüt edilen işin; sözleşme süresi içinde tamamlanmaması veya yüklenicinin sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı davranması durumunda bu ihaleye ait Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 54. maddesi hükümleri uygulanır. (Noter aracılığı ile gönderilecek uyarı yazısının tebliğinden itibaren eksikliklerin giderildiğinin hastane tarafından kabulüne kadar geçecek her gün için aylık sözleşme bedelinin %1´i oranında gecikme cezası uygulanacak ve bu ceza hak edişinden kesilecektir.) Ancak kusurlu davranışların 20 günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

52.2. Personel Eksikliğinde; Hastanemiz komisyonu ve yüklenici yetkilisinin düzenleyeceği çizelgeye göre muayene ve kabul komisyonu raporda belirtilen eksik çalıştırılan her bir işçi için yürürlükte bulunan günlük brüt ücret (SSK işveren payı, İşsizlik Sigortası primi yemek ve yol ücreti ile asgari ücret fiyat farkı dahil) ödenmeyecektir.

 

52.3.    Kılık Kıyafet;  Özel Güvenlik Hizmeti sırasında  idarece belirtilen kılık
kıyafette çalışacak, kılık kıyafeti düzgün olmayan, eski olan, yaka kartlarını takmayana
ve  şartname  hükümlerine uygun  olmayan  her bir  personel  için  75,00 YTL  ceza
kesilecektir. Müteakip defalar bu nedenle tespit edilen personel 3 tutanakla işten
çıkartılacaktır.

 

52.4.  Özel Güvenlik Personellerinin hastanede izinsiz görev yeri dışında görülmeleri
hastane koridorlarında poliklinik binası içinde servislerde sigara içmeleri yüksek sesle
konuşmaları  kurum   çıkarlarını  ve  işleyişini  bozucu   hal  ve  harekat  tavır içinde
bulunmaları kesinlikle yasaktır. Bu konuda tutulan her bir tutanak için 75,00 YTL ceza
kesilecektir. Müteakip defalar bu nedenle tespit edilen personeller 3 tutanakta işten
çıkartılacaktır.

 

52.5.           İşten ayrılan veya alınacak her Özel Güvenlik Personeli idarenin bilgisi dahilinde olacak, müteahhit firma bu değişimleri klasörleyip her ay mutlaka idareye verecektir. Yapılmadığı taktirde personel başına 75,00 YTL ceza kesilecektir.

 

52.6.           Hastane içerisinde yüz kızartıcı davranışlarda bulunan personellerin anında işine son verilecek ve haklarında gerekli yasal işlem yapılacaktır. Bu durumdan doğan maddi zararlar ise müteahhit tarafından karşılanacaktır.

 

52.7.                  Denetimlerde  görev yerinde olmayan  her Özel Güvenlik Personeli için 150,00 YTL  para   cezası  verilecek,  bu  durum  3   defa  tekerrür  ederse  işine  son verilecektir.

 

52.8.          Sigortasız çalıştırılan her Özel Güvenlik Personeli için tespit edilmesi halinde
100,00.YTL para cezası kesilecek ve tüm ödentileriyle birlikte tahsil edilecektir.

 

52.9.          Müteahhit firma yukarıda belirtilen ve sözleşmede belirtilen husus ve cezaları
aynen kabul eder, ayrıca bu cezaları kabul ettiğine dair noter onalı taahhütnameyi ihale
dosyasında ibraz etmek zorundadır.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “7.3.2.İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:


             a) İstekliler "5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” ile "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ile sözleşme süresince ihale konusu işle ilgili tüm yükümlülükleri yerine getireceğine dair noter onaylı yazılı taahhütname vereceklerdir.


             b) Yüklenici çalıştıracağı özel güvenlik görevlerini 3. kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla 5188 sayılı Kanunun çerçevesinde yapılması zorunlu "3. şahıs mali sorumluluk sigorta poliçesi" yaptıracağına dair noter onaylı yazılı taahhütname vereceklerdir. Mali sorumluluk sigorta maliyetlerini teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

 

           7.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

             İstekliler ihale konusu işin yerine getirmek için aşağıdaki teçhizat ve giyim malzemesinin işe başlandığı anda hazır bulunduracağına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.


            * Personele verilecek malzemenin miktarı: Özel güvenlik montu 36 adet, gömlek uzun kollu 36 adet, gömlek kısa kollu 36 adet, ayakkabı (yazlık) 36 adet, ayakkabı (kışlık) 36 adet, metal güvenlik yıldızı 36 adet, örme kumaş güvenlik yıldızı 36 adet, kemer 36 adet, pantolon (yazlık- kışlık ) 72 adet, kep (şapka) 36 adet, kravat 36 adet, personele verilecek teçhizat miktarı: telsiz 5 adet, cop 5 adet, kelepçe 5 adet, üst arama dedektörü 2 adet, ve el feneri 2 adet,”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teklif mektubunda “İhale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan bu düzenleme çerçevesinde isteklilerin ihale koşullarını kabul ettikleri, mevzuatta yer almayan bir taahhütname istenmesinin gerekmediği anlaşılmakla birlikte dokümana yönelik bir başvuru olmadığı görüldüğünden dokümanın bu haliyle değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklifi ile birlikte sunulan Van 3. Noterliği tarafından düzenlenen 11.01.2008 tarih ve 536 sayılı taahhütnamede, “14/01/2008 Tarihinde ihalesi yapılacak 2008-2010 mali yılları için 12 kişilik (33 aylık) özel güvenlik hizmeti alımı işi uhdemizde kaldığı taktirde ,

 

1-5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik Hükümleri ile sözleşme süresince ihale konusu işle ilgili tüm yükümlülükleri yerine getireceğimizi,

 

2-Çalıştıracağımız  özel   güvenlik  görevlilerini   3. kişilere   verecekleri   zararların   tazmini   amacıyla  5188   sayılı   Kanun çerçevesinde yapılması zorunlu   ´3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi´ yaptıracağımızı,

 

3-İdari şartnamenin 7.3.3 ve teknik şartnamenin 5.3 maddesinde şekli, sayısı ve teknik özellikleri aşağıda belirtilen giyim, ekipman ve teçhizatları temin ederek, işe başlamadan kurumda tam olarak bulunduracağımızı ve yerinde amacına uygun olarak kullandıracağımızı,

 

Kabul ve taahhüt ediyoruz.” şeklinde beyan olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından verilen taahhütname incelendiğinde idari şartnamenin 7 nci maddesinde istenen taahhütlerin verildiği, idari şartnamenin 52 nci maddesinde istenen taahhüt konusunda ise herhangi bir beyanın olmadığı görülmektedir. Bu itibarla idari şartnamenin 52 nci maddesinde istenen taahhüdü sunmayan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 6 adet ihale dokümanının satın alındığı, 6 isteklinin teklif verdiği yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden iki adedinin geçerli olduğu ve geçerli tekliflerden bir tanesinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul