İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1162
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :53
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1162
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, Kurupelit Kampüsü SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2008 / 4834
Başvuruya konu ihale:
 2007/198764 İhale Kayıt Numaralı “Sinop Üniversitesi Binaları ve Çevre Temizliği İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2008 tarih ve 08.05.37.0182/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’nce 29.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sinop Üniversitesi Binaları ve Çevre Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2008 tarih ve 4834 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olacak masrafların tam olarak düzenlenmediği ile yol ve giyecek bedelinin ayni olarak karşılanacağı belirtilmesine rağmen bir ayda kaç gün üzerinden hesaplama yapılacağının anlaşılamadığı,

 

            2) İdari şartnamedeki çalışacak personelin izin hakkına ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamede çalışacak personelin işe girişinde idareye takdir yetkisi tanıyan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım giderleri istekliye ait olup, teklif fiyatına dahil edilecektir.

 

26.2. (26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3. Ayrıca, işçilerin üniversite kampüslerine geliş ve dönüşlerini sağlayacak servis aracı temin edilecek, işçilerin çalışma günlerindeki yemek ihtiyacı karşılanacak (en az 3 (üç) çeşit ve 1.400 kalori) ve iş elbiseleri (2 takım yazlık, kışlık) sağlanacaktır. (Yol, yemek ve giyecek bedelleri ayni olarak karşılanacaktır.) Bu masraflar teklif fiyata dahildir.

 

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Hizmetin yürütülmesinde uyulacak kurallar” başlıklı 2 nci maddesinde; “C- Temizlik hizmetlerinde gerekli olan tüm araç-gereçler ve temizlik malzemeleri idareye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            Anılan idari ve teknik şartname hükümleri birlikte ele alındığında; yol, yemek ve giyim bedelinin yükleniciye ait olacağı ve ayni olarak karşılanacağı, temizlik malzemeleri ile ekipmanın idare tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

            Yol ve yemek giderinin yükleniciye ait olduğu belirtilmekle birlikte bir ayda kaç gün üzerinden bu giderlerin hesaplanacağı konusunda idari şartnamede bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde; “10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi” başlıklı 3 üncü maddesinde; “A-Çalışma Günleri ve Saatleri:


 

Haftalık Temizlik: Cumartesi günleri saat 09.00-15.00 saatleri arasında yapılan temizliktir.


b-Haftalık Temizlik:

Hergün temizlenmesi gerekmeyen alanların temizlenmesi (arşiv, depo, aydınlatma ve havalandırma alanları vb.), mermer, mozaik, marley, metal gibi satıhların yıkanması, silinmesi ve parlatılması ( mermer ve sert zeminler normal şartlarda ayda bir kez cilalanacaktır, ancak gerekli durumlarda idarece istenildiğinde de yapılmalıdır), armatür, lamba, radyatör, yangın tüpleri gibi eşyaların temizlenmesi, tavan örümcek ağlarının temizlenmesi, tuvalet ve diğer bölümlerdeki fayans yüzeylerin genel temizliği, mevcut camların temizlenmesi (15 günde bir), kapıların, mevcut doğramaların deterjanlı su ile silinmesi. Temizlik yapılan alanlarda ayda bir kez haşere ilaçlaması yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan teknik şartname hükmü uyarınca hafta sonları cumartesi günü çalışma yapılacağı anlaşılmaktadır. Her ne kadar idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yol ve yemeğin ayda kaç gün üzerinden karşılanacağı düzenlenmemişse de ihale dokümanı bir bütün olarak ele alındığında ayda kaç gün çalışılacağı konusunda herhangi bir belirsizlik olmadığı anlaşılmaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin (b) bendinde; “Yüklenici; zorunlu haller dışında (hastalık, ölüm, evlenme, doğum vb. ile kanuni izin hariç) idarenin yazılı uygun görüşünü alarak, günde en fazla 3 (üç), ayda toplam 10 (on) temizlik işçisine izin verebilir. Verilen bu izinler, bir içinin idareye günlük maliyeti ve izin verilen işçi adedi ile izin verilen gün sayısının çarpımı bulunacak tutar, yüklenicinin aylık istihkakından kesilerek tahakkuk işlemi yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan düzenlemede, kanuni izin haklarının kullandırılacağı (hastalık, ölüm, evlenme, doğum vb. ile kanuni izin hariç), zorunlu hallerdeki izinler konusunda bir düzenleme yapıldığı görülmektedir. Anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

         Teknik şartnamenin “Temizlik işlerinin yürütülmesi” başlıklı 3 üncü maddesinde; “g-Firma, birim içinde bile olsa, işçilerin görev yerini değiştirme yetkisine sahip değildir. İşe başlatılacak işçilerin seçimi idarenin uygun görüşü alındıktan sonra yapılacaktır. İdarece değiştirilmesi istenen personel ise derhal değiştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a)      İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede işçilerin işe giriş ve çıkışlarında idareye yetki tanıyan düzenlemelerin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte anılan düzenlemenin tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesi ve değerlendirilmesini etkilemediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

            İncelemeye konu ihalede;

 

            Teknik şartnamenin “Temizlik işlerinin yürütülmesi” başlıklı 3 üncü maddesinde; “g-Firma, birim içinde bile olsa, işçilerin görev yerini değiştirme yetkisine sahip değildir. İşe başlatılacak işçilerin seçimi idarenin uygun görüşü alındıktan sonra yapılacaktır. İdarece değiştirilmesi istenen personel ise derhal değiştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a)      İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen düzenleme ile işçi ile işveren arasındaki iş akdinin feshi yetkisinin idareye verilerek işten çıkarılmalarının idarenin inisiyatifine bırakıldığı, bu düzenlemenin 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu, bu nedenle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul