İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1164
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :55
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1164
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 SHÇEK İzmir İl Müdürlüğü, Gazi Bulvarı Nu 97 Kat 2-7 35000 Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 4393
Başvuruya konu ihale:
 2007/188890 İhale Kayıt Numaralı “132 Kişilik 9 Aylık Özel Hizmet (Temizlik, Kaloriferci) Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.03.2008 tarih ve 08.04.99.0177/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            SHÇEK İzmir İl Müdürlüğü’nce 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “132 Kişilik 9 Aylık Özel Hizmet (Temizlik, Kaloriferci) Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4393 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede teklif fiyatına dahil olacak masrafların mevzuata uygun biçimde düzenlenmediği,

 

            2) İdari şartnamede düzenlenen yol bedelinin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu ve teklif vermeyi engellediği,

 

            3) İdari şartnamede işçi ücretlerinin ödenmemesi durumuna ilişkin olarak yapılan düzenlemenin ve buna ilişkin cezai şart ile yine idari şartnamenin 52 nci maddesinde düzenlenen sözleşmenin feshine ilişkin koşulların kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            4) Teknik şartnamede kesintisiz hizmet verileceğinin belirtildiği ancak ihale dokümanında resmi tatil ve bayram günleriyle ilgili bir düzenleme bulunmadığı,

 

            iddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendine göre ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağının idari şartnamede gösterileceği hüküm altına alınmıştır. Bu durum Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde de yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 26.3.1 maddesinde, ihale konusu işte çalışacak personele aylık 26 gün üzerinden nakdi yol ve yemek bedeli ödeneceği, bu bedelin yemek ve yol için ayrı ayrı 4,00 YTL olduğu, giyimin ayni olarak karşılanacağı ve birer adet yazlık ve kışlık önlük ile kaloriferciye bir adet çizme verileceği, resmi tatil ve bayram günlerinde 50 kişiyle 10,5 günde toplam 525 gün çalışılacağı düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ihale konusu iş için yapılacak masrafları içermekte ve istekliler için tereddüt yaratacak unsurlar barındırmamaktadır. Dolayısıyla anılan düzenleme kamu ihale mevzuatına uygun olduğu için başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenen başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 26 ıncı maddesinde yol bedelinin 4,00 YTL olduğu ve isteklilerin bu bedeli teklif fiyatlarına dahil ederek ihale konusu işin ifası aşamasında personeline ödeyeceği açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu düzenleme kamu ihale mevzuatına uygun olduğu için başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendine göre ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar idari şartnamelerde gösterilecektir. Öte yandan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 52 nci maddesinde cezalar ve kesintiler başlığı yer almakta ve ilgili dipnotta idarelerin ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde işin yapılmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri söz konusu maddede belirteceği açıklanmıştır.

 

            Öte yandan, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ve sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin aynı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilip, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edileceği düzenlenmiştir. Buna göre kanun, sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarını söz konusu fesih kararının verebilmesi için zorunlu tutmaktadır. Öte yandan yine aynı Kanunun 4 üncü maddesinde kamu ihale sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin cezalar ve kesintiler başlıklı 52 nci maddesinde yüklenicinin işçilerin aylık maaşlarını takip eden ayın 7 nci gününe kadar ödeyeceği, ilgili bedelin banka hesabına yatırıldığına dair belgeyi idareye sunacağı düzenlenmiş bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ücreti ödenmeyen her işçi için 100 YTL ceza alınacağı ve bu durumun 3 defa olması halinde idarenin sözleşmeyi 45 gün içinde feshedeceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeler, idare tarafından, ihale konusu işte çalışacak personelin ücretlerinin ödenmesini güvence altına almak için getirilmiştir. Nitekim işçi lehine hükümler gerek 4857 sayılı İş Kanunu gerekse ihale dokümanının bir parçası olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde de yer almaktadır. Dolayısıyla idarelerin iş mevzuatı ve 4735 sayılı Kanuna aykırı olmamak üzere ihale dokümanında benzer düzenlemeler yapmaları mümkündür. Başvuruya konu ihalede yapılan düzenlemeler de anılan mevzuat hükümleriyle çelişkili olmayıp ihale sürecini hukuken sakatlayıcı veya sözleşmenin uygulanması aşamasında taraflar arasındaki eşitliği bozucu nitelik taşımamaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenen başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 26 ıncı maddesinde resmi tatil ve bayram günlerinde 50 kişiyle 10,5 günde toplam 525 gün çalışılacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının aksine söz konusu günlerle ilgili herhangi bir çelişki olmayıp ilgili düzenleme idari şartnamede bulunmaktadır. Bu nedenden ötürü başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin “Yüklenicinin işçilerin aylık maaşlarını takip eden ayın 7 nci gününe kadar ödeyeceği, ilgili bedelin banka hesabına yatırıldığına dair belgeyi idareye sunacağı, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ücreti ödenmeyen her işçi için 100 YTL ceza alınacağı ve bu durumun 3 defa olması halinde idarenin sözleşmeyi 45 gün içinde feshedeceği” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede sözleşmenin feshedileceğine ilişkin yapılan düzenlemenin,  4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun 4 ncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.”  hükmü ile anılan Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendinde yer alan; “Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmüne aykırı olduğu,  bu hususun ihalenin iptalini gerektirdiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul