İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1165
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :56
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1165
Şikayetçi:
 Demiroğulları Teks. Temz. İnş. Bilg. Tic. ve Gökhan Yemekçilik Hiz. Bilg. Tem. Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Silifke Cad. Bahri Ok İşhanı A Blok Nu 33 K 1 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 61080 TRANZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3923
Başvuruya konu ihale:
 2007/164563 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Sekreterlik Veri Hazırlama Veri Girişi ve Destek Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.04.55.0177/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Sekreterlik Veri Hazırlama Veri Girişi ve Destek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Demiroğulları Teks. Temz. İnş. Bilg. Tic. ve Gökhan Yemekçilik Hiz. Bilg. Tem. Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 15.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.02.2008 tarih ve 3923 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli olarak katıldıkları ve ihale üzerine bırakılan istekliden sonraki en düşük teklifi sundukları, söz konusu isteklinin teklifinin gerçekçi olmadığı ve aşırı düşük olarak değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla idarenin bu değerlendirmeyi yapmamasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de aynı hususlar yer almaktadır. Yönetmeliğin anılan maddesine göre  aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığının da dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, idari şartnamede düzenlenen ölçütlerden hareketle sözleşme giderleri dahil ve yol gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 2.177.032,48 YTL olarak hesaplanmıştır. İdare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin teklif fiyatının 2.260.533,50 YTL olduğu ve yukarıda ifade edilen asgari maliyet dikkate alındığında ihalenin anılan istekli üzerine bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden üç adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul