İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1166
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :57
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1166
Şikayetçi:
 Şamama Yemek Gıda Hayv. İnş. Tele. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti., Keresteciler Sitesi D Blok Nu:17 Ostim / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi Nu: 77 06560 Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2008 / 5153
Başvuruya konu ihale:
 2007/196017 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Gazi Çocuk Yuvası Müdürlüğü 2008 Yılı 9 Ay Malzemeli Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.05.78.0177/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nce 22.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Gazi Çocuk Yuvası Müdürlüğü 2008 Yılı 9 Ay Malzemeli Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şamama Yemek Gıda Hayv. İnş. Tele. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2008 tarih ve 5153 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Tekliflerbaşlıklı 38 inci maddesinde;İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;  

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,   

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,  

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır. 

            İdare tarafından 22.01.2008 tarihli yazı ile  Şamama Yemek Gıda Hayv. İnş. Tele. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den teklif bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama istenilmiştir.  Şamama Yemek Gıda Hayv. İnş. Tele. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 28.01.2008 tarihinde teklif bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama yapılmıştır.    

           

            İhale komisyon kararı ekinde yer alan tutanakta;  Şamama Yemek Gıda Hayv. İnş. Tele. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının incelendiği; gıda harcamaları ve personel giderleri için herhangi bir dayanak sunulmadığı, temizlik malzemeleri ve ekipmanları, personel portör muayeneleri, mutfağın ilaçlanması, elektrik, su, personel giyimi, işyeri sigortalanması, personelin fazla çalışma ücretleri, ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi, Kamu İhale Kurumu payı v.s. gibi giderlere açıklamada yer vermediği, kahvaltı, ara öğün ve ana öğünlerin gıda rasyonuna uymadığı görüldüğünden belirtilen teklif aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiştir.

 

            Şamama Yemek Gıda Hayv. İnş. Tele. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. yaptığı açıklamasına iki adet ayrıntılı maliyet hesap cetveli eklediği ancak bu hususları dayanaklarıyla (proforma fatura vb. belgelerle) açıklamadığı tespit edilmiştir. İdarenin açıklamasını belgelendirmeyen isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık görülmediğinden şikayet uygun bulunmamıştır.  

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhalede tek geçerli teklif kaldığı ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul