• Karar No: 2008/UH.Z-1167
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :58
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1167
Şikayetçi:
 Özel Zafer Eğitim Yayın Gıda Hayv. İnş. Taah. Turz. ve Tic. A.Ş., Gazi Mahallesi Tunus Geçidi Nu 7 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 6044
Başvuruya konu ihale:
 2007/201960 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.06.53.0177/2008-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 01.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özel Zafer Eğitim Yayın Gıda Hayv. İnş. Taah. Turz. ve Tic. A.Ş.’nin 25.02.2008 tarih ve 6044 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu işin süresinin ihale dokümanında çelişkili biçimde yer aldığı ve bu durumun teklif hazırlanmasını engellediği,

 

            2) İhale dokümanında ihale konusu işte çalışacak personel sayısının belirtilmediği bu yüzden maliyet hesabı yapılamadığı,

 

            3) İhale konusu işte tanımlanan benzer işin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

 Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin son fıkrasında, ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 13.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın ve ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin 19.02.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 25.02.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği ve 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları hükme bağlanmıştır.

 

          Başvuruya konu ihalenin, ilgili idare tarafından 26.02.2008 tarihinde iptal edilmesi nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul