İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1168
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :60
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1168
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş., Kennedy Caddesi 34880 Yenikapı Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2008 / 89
Başvuruya konu ihale:
 2007/152023, 2007/131395, 2007/91197, 2007/33115 ve 2007/6258 İKN’li Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.05.64.0177/2008-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. tarafından yapılan Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı ihalelerine ilişkin olarak Başkanlık İstemi’ne konu 07.02.2008 tarih ve 89 sayılu yazı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1)      2007/152023, 2007/131395, 2007/91197 ve 2007/6258 İKN’li ihalelerle ilgili iddiaların incelenmesi geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

2)      2007/33115 İKN’li ihale için iddiaların incelenmesine geçilmesine

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

08.02.2008 tarihli Başkanlık Onayında özetle, İstanbul Denizcilik İşletmeleri tarafından otopark işletmeciliği hizmet alımına ilişkin ihalelerin Cam-Pak adlı firmaya bırakıldığı, ilgili firmanın aldığı ihalelerin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğunun basına yansıdığı ve konuyla ilgili olan 2007/152023, 2007/131395, 2007/91197, 2007/33115 ve 2007/6258 İKN’li ihalelerin iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi için Başkanlık Oluru alındığı belirtilmektedir.

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesinin koşulları düzenlenmiştir.

 

İncelenen ihalelerde, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları ve       yahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

Başvuru sahibinin dilekçesindeki iddialarla ilgili olarak, 2007/33115 İKN’li ihale açısından İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci  maddesindeki koşular oluştuğundan hükümleri uyarınca nin  iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

                        

                                                               

            1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

 

Başvuru dilekçesindeki iddialarla ilgili olarak, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci  maddesi hükümleri uyarınca iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2) Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

                          

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (d) bendi ve ilgili diğer maddeler hakkında yürütmenin durdurulması istemli olarak açılan davada, Danıştay 13. Dairesinin 21.11.2007 günlü ve E:2007/10455 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine 18.02.2008 tarihli ve 2008/DK.D-24 sayılı Kurul Kararıyla; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın kabulüne, yayınlatılmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin Danıştay kararının tebellüğ tarihi itibarıyla uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Ancak İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu dikkate alındığında; Yönetmelikle ilgili olarak Danıştay 13. Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararına dönük olarak hazırlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete’de yayımlanmadan uygulanamayacağından ve henüz 30 günlük süre de geçmemiş olduğundan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yürürlükte olan 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca sözleşmesi imzalanan ihalede iddiaların incelenmesine geçilemeyeceği gerekçesi ile iddiaların incelenmesine geçilmemesine ilişkin karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul