İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1170
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :62
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1170
Şikayetçi:
 Gaptem Gıda Temz. Özel Güvenlik Sis. Teks. Elk. İnş. Nak. Tur. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aliemiri 4. Sokak Güneş Plaza No: 15 K 4 Yenişehir /AİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği Ali Çetinkaya Bulvarı No: 26 35220 Alsancak-Konak /İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2008 / 4006
Başvuruya konu ihale:
 2007/170058 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009-2010 Yılı (36 Aylık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.04.64.0171/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009-2010 Yılı (36 Aylık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gaptem Gıda Temz. Özel Güvenlik Sis. Teks. Elk. İnş. Nak. Tur. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2008 tarih ve 4006 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olacağı hususuna yer verildiği halde, idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin dokümanda açıkça belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Teknik şartnamede yer verilen “güvenlik ve benzeri nedenlerden dolayı işçiler giriş ve çıkış saatlerinde idarece görevlendirilenler tarafından aranabilir. Bu arama yüklenicinin zarardan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu

 

iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İş ve İş yerlerinin sigortalanmasına ilişkin bir hüküm söz konusu ise bu sigorta tür kapsam ve limitlerinin Tip İdari Şartnamenin 22 nci maddesinde belirtilmesi öngörülmektedir. Sigorta istenmiyorsa bu maddede herhangi bir sigorta kapsam, tür ve limit belirlemesi yapılmasına da gerek bulunmaktadır. Ancak bu durumda da, sigorta istenip istenilmediğine ilişkin açıklık getirilmesi gerekmektedir.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesinde, “Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19. maddesindeki hükümler aynen uygulanır” denilmekte olduğu, madde içeriğinden iş ve iş yerlerinin sigortalanmasına ilişkin hüküm bulunmaması nedeniyle sigorta istenilip istenilmeyeceğine ilişkin belirsizlik bulunduğu anlaşıldığından teklif fiyatın belirlenmesinde istekliler arasında tereddüt oluşturacağından iddia yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin Çalışanlara ait hükümler bölümünün 6 ncı maddesinde, “Güvenlik ve benzeri nedenlerden dolayı işçiler giriş ve çıkış saatlerinde idarece görevlendirilenler tarafından aranılabilir. Bu arama yüklenicinin zarardan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun . “Eşit Davranma İlkesi” başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanununun 7 nci maddesinde; “Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: a) Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin sayıldığı, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Bu yetki özel kanun ile özel güvenlik görevlilerine koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlarla sınırlı olmak üzere verilmiştir. Özel güvenlik görevlilerine verilen bu yetkiye dayanarak idarece  gerek görüldüğü takdirde işçilerin üzerleri ve çantaları ilgili personelce aranabileceği yönünde yapılan bir  düzenleme mevzuata uygun olacaktır. Ancak, anılan düzenlemede, “idarece görevlendirilenler” tarafından yapılacağı belirtilmekle birlikte, özel güvenlik görevlileri dışındaki görevlilerin geçici veya sürekli çalışanların üzerlerinin herhangi bir cihaz yardımıyla da olsa yapmasına hukuki imkan bulunmadığı ve arama işinin kim tarafından yapılacağının da açıkça belirtilmemiş olması nedeniyle söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmamakla birlikte uygulanma kabiliyeti bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 7.3 maddesinde, “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesine yer verilmek suretiyle, 36 aylık süreli olarak gerçekleştirilen ihalede iş deneyim tutarı oranının yüksek olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik başlıklı 1 inci ek maddenin (b) bendinde, “Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.” hükmü dikkate alındığında, iş deneyimi oranının yüksek belirlendiği görülmüştür.

 

Şikayete konu ihalede 18 adet doküman satılmış olmasına karşın ihale dokümanındaki rekabeti engelleyici hükümler nedeniyle 3 adet katılım gerçekleşmiş ve bunlardan bir isteklide geçici teminat sunmamak suretiyle değerlendirme dışı bırakılmış, diğer iki teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 18 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda iki adet teklifin geçerli olduğu ve geçerli tekliflerin tamamının  yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

                        

                                              

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında; hastane genel temizlik, hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım hizmeti, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik hizmeti, hastane otomasyon sistemi yönetim hizmeti, hastane teknik hizmetler hizmeti, hastane hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetlerinden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında; hastane genel temizliği, hastane yardımcı hizmetler, park ve bahçe bakım hizmeti, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği ve tıbbi sekreterlik hizmeti, hastane otomasyon sistemi yönetim hizmeti, hastane hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmeti ve teknik hizmetlerin herhangi birinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu hizmetlerin ortak niteliklerine bakıldığında hepsinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu görülmektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu hizmetlerin benzer iş olarak kabul edilebilmesi için öngörülen tek sınırlayıcı unsur bu hizmetlerin kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurumlarında gerçekleştirilmiş olmasıdır. Hastanelerde gerçekleştirilecek işlerin niteliği gereği benzer iş tanımının hastanelerle sınırlandırılması rekabeti engellememektedir.

 

Sonuç olarak idari şartnamede yer alan benzer iş tanımının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelere uygun olduğu görüşüyle başvuruya konu ihalenin iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul