İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1171
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :63
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1171
Şikayetçi:
 Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. G.M.K. Bulvarı No: 106/4 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bodrum Devlet Hastanesi Baştabipliği Elmadağ Caddesi Bodrum Devlet Hastanesi Bodrum/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4659
Başvuruya konu ihale:
 2007/170970 İhale Kayıt Numaralı “Sağlık Otelciliği Hizmeti ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.05.36.0171/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bodrum Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sağlık Otelciliği Hizmeti”  ihalesine ilişkin olarak Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, İdarenin 30 gün içerisinde başvuru hakkında bir karar almaması veya şikayetçiye tebliğ etmemesi üzerine, başvuru sahibinin  12.02.2008 tarih ve 4659 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinin içeriğinde yer verilen bilgilerin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale konusu iş ile benzer işin aynı olduğu,

 

3) Çalıştırılacak personelin en az % 50 sinin özelliklerine ilişkin belge veya taahhütname istenmesine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

4) Teklif fiyata dahil giderlerin yer aldığı düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

5) Cezalar ve kesintilere ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

6) Teknik şartnamede yer verilen iş analizi raporu yanında aşçılara ilişkin diploma ve istenen özelliklerde olduklarını gösteren çalışma ve bonservislerinin teklifleri ile birlikte verileceğinin yer aldığı 9 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

7) İşçilerin sayısı ve özelliğine ilişkin bilgilerin yer aldığı teknik şartnamenin L. Genel Şartlar bölümünde yer verilen düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve rekabet ortamını daralttığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde imzası bulunmaması ve bu eksikliğin süresi içerinde giderilmemesi nedeniyle 18.02.2008 tarih ve 2008/536.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiş olup, iddiaların incelenmesi kapsamında ele alınan şikayet konularına ilişkin yapılan değerlendirme aşağıda belirtilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kalemi ayrı ayrı sayılmış olması nedeniyle birim fiyat teklif mektubu içeriğinde yer verilen bilgilerin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Benzer iş tanımının, İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, “bu ihalede benzer iş olarak kamu özel sektörde  gerçekleştirilen sağlık otelcilik hizmeti kabul edilecektir.” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

İhale konusu hizmetin ifa yerinin hastane olması ve insan sağlığını doğrudan ilgilendirmesi bakımından, belli bir bilgi ve tecrübe donanımına sahip yüklenicilerle çalışılması doğaldır. Ancak, Birim fiyat teklif cetvelinden de anlaşılacağı üzere, ihale konusu hizmetin, 61 kişi ile malzemeli genel temizlik, 49 kişi ile bilgisayar kullanımı (sekreterya hizmetleri), 12 kişi ile yemek pişirme ve dağıtımını ve bunların yanında 12 kişinin gerçekleştireceği , 220.000 normal yemek, 28.000 diyet yemek ve 80.000 öğün de kahvaltı alımı işidir. İhale konusu iş, özü itibariyle, yemek alımı işi olup, bunun yanında, temizlik ve veri elemanı istihdamını öngörmekte olduğundan, benzer iş tanımının sağlık otelcilik hizmeti alımı ile sınırlandırılmış olması, rekabeti daraltıcı nitelikte bulunmuştur.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliği-VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlığı altında yer verilen “….. hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (a) bendinde, “temizlik işlerinde çalıştırılacak personel sayısının en az % 50 sinden az olmamak şartıyla çalıştırılacak işçilerin hastane enfeksiyon komitesi veya başhemşirecilikce düzenlenen eğitimlere katılmış olması ve buna ilişkin eğitim sertifikası aslı veya noter onaylı sureti teklifleri ile birlikte sunulacaktır. Bu belgeleri sunamayanlar bu personelin tamamına bu eğitimi almayı ve ve belgelendirmeyi noter onaylı taahhütname ile taahhüt etmelidir. İhale sonucuna göre en geç 6 ay içinde çalıştırılacak personelin tamamının bu eğitimi alması ve belgelendirilmesi şarttır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüş olup, personele ilişkin nitelik ve sayısının belirtilmesi yeterli olacakken, bu personele ilişkin belge veya bulunmaması halinde bu eğitimin alınmasına ilişkin taahhütname istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflar başlığını taşıyan 26.3  maddesinde, “brüt asgari ücret: 585,00 YTL, Yol bedeli günlük 3,40 YTL, Giyecek kişi başı toplam, Temizli işçileri için : 240,00 YTL, Bilgisayar kullanıcıları için: 300,00 YTL, Yemekhane personeli için 240,00 YTL

Bu ihalede yer alan tüm giderler teklif fiyata dahildir. Yükleniciye ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında yer verilen açıklamaların 9 uncu maddesinde, “İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.”

 

13 üncü maddesinde de, “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” denilmektedir.  İdari şartnamede yer verilen yol bedelinin brüt mü, net mi olduğuna ilişkin belirsizlik bulunması ile giyim giderlerine ilişkin nakdi bedel öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin Cezalar ve Kesintiler başlığını taşıyan 52 nci maddesinde, “Yüklenici sözleşmeye uygun olarak hizmeti bitirmediği takdirde işin denetimi ve kontrolünü yapan idarece görevlendirilmiş kişilerin veya hastane yönetimi hizmetin hatalı veya kusurlu yapıldığını tespit ederek yazılı olarak (tutanakla) belgelendirerek yükleniciye yazılı olarak ihtar edilir ve 1000,00 YTL ceza kesilir, ceza ikinci defada 2000,00 YTL kesilir, 3 defada 3.000,00 YTL uygulanır. Ancak bu cezalar 3 defayı geçer ise 4734 sayılı Kanunun 58. ve 59. maddeleri uygulanarak sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Sözleşmenin hangi hallerde feshedileceğine ilişkin hususun düzenlendiği 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde, “a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,” halinde sözleşmenin feshedilebileceği hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan düzenleme ile Kanun hükmü karşılaştırıldığında, Kanun hükmünde, idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi şartı bulunduğu halde bu şart dikkate alınmadan sözleşmenin feshinin hatalı işlemin 3 defayı geçmesi ile sınırlandırılmış olduğundan idari şartnamenin 52 nci maddesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin İş Analizi Raporu başlığını taşıyan 9 uncu maddesinde, “İstekliler idareye sunacakları teklifleriyle birlikte,……istihdam edilecek aşçının diploma ve istenen nitelikte olduklarını gösteren çalışma belge ve bonservislerini ihtiva eden iş analizi rapronu da  vereceklerdir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. 

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliği-VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlığı altında, “3 – Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.”  hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm ile teknik şartnamedeki aşçıya ilişkin düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu işte teknik eleman olarak kullanılacak aşçı için belge istenilmekte olduğundan şikayet konu hususun mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin L. Genel şartlar başlığının personel sayısı ve özelliğine ilişkin 1 inci maddesinde, “Şartnamede bahsedilen 61 kişi temizlik, çamaşırhane işlerinde çalıştırılacaktır.”, 2 nci maddesinde, “Firma sahibinin işin başında bulunmaması halinde idare ile koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek bir genel yönetici (Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, İşletme, Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu vb.okul) olacaktır. Ayrıca (Ev Ekonomisi, Otelcilik Yüksek Okulu,  Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu vb veya Üniversite mezunu) bir ekip sorumlusu olacaktır. Genel yönetici ve ekip sorumlusu işçi sayısına dahil edilmeyecektir.”  4 üncü maddesinde, “Firma tarafından çalıştırılacak temizlik işçileri iş gücünü kaybetmemiş 18 yaşın üzerinde, erkek işçiler için 60, kadın işçiler için 58 yaşın altında olacaktır.” 7 nci maddesinde, “çalışan 10 kişiden en az 2 si lise mezunu olacaktır.”  düzenlemelerine yer verildiği görülmüş olup, anılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği  gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyorum. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul