İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1173
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :65
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1173
Şikayetçi:
 Kardiyo Spect Etlik Görüntüleme Sağlık ve Tanı Merkezi Ltd. Şti. Etlik Martı Sokak No: 18/8 Keçiören/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği İrfan Baştuğ Caddesi No: 10 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3936
Başvuruya konu ihale:
 2007/166461 İhale Kayıt Numaralı “Nükleer Tıp Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2008 tarih ve 08.04.51.0171/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 28.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Nükleer Tıp Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kardiyo Spect Etlik Görüntüleme Sağlık ve Tanı Merkezi Ltd. Şti.’nin 14.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  04.02.2008 tarih ve 3936 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi Birim Fiyat Teklif mektubunda teklif miktarı kısmının rakamla yazılmadan sadece yazı ile yazılmış olması, Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 9 ve 10 uncu maddelerine teklif verilmemesi ve EC Certificate belgesinin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedenleriyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdari şartnamenin Kısmi Teklif verilmesi başlıklı 22 nci maddesinde, “bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi bulunduğu,

 

Aynı şartnamenin 7.3.3 maddesinin (a) bendinde, EC Certificate’in teklifleri ile birlikte verileceğine ilişkin düzenleme,

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanunun Tekliflerin hazırlanması ve sunulması başlığını taşıyan 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında, “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.”  hükmü yer aldığı,

 

Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin hususlar incelendiğinde, teklif mektubunda teklif miktarının sadece yazıyla yazılı olduğu rakamsal bir ifadeye yer verilmediği,

 

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 2.9 “Miyokard perfüzyon GATED SPECT Tc-99 mm kompleksleri” ile 2.10. “Miyokard perfüzyon GATED SPECT Tc-201 ile” kalemlerine teklif verilmediği,

 

EC belgesinin 25.03.2007 tarihinde geçerlilik süresinin dolduğu,

 

Belirlenmiş olduğundan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          e) Teknik şartname yönünden yapılan incelemede,

 

1) Teknik şartnamenin Veri Toplama (Acquisition) ve İşleme  (Proccossing) Üniteleri başlığını taşıyan E bölümün (c) bendinde, geçmekte olan “Core 2 Duo” ifadesi ile  sadece Intel tarafından üretilmekte olan bir işlemci modeli tarif edilmektedir. Örneğin AMD firması çift çekirdekli ifadesini Dual Core olarak ifade etmektedir. Core 2 Duo işlemci istenilmek suretiyle belli bir markanın kullanılmasına yönelik bir düzenleme yapılmış olması ve bu düzenlemenin yer aldığı hususlardan dolayı da başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı göz önüne alındığında, teknik şartnamenin anılan maddesinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuata aykırı olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

2) İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet cetvelinin incelenmesi neticesinde, yaklaşık maliyet tutarının ihale onay belgesi ile yaklaşık maliyet cetvelinde birbirinde farklı olduğu belirlenmiştir. Ancak, yeterli ödenek bulunduğu anlaşılan ihalede, yaklaşık maliyet tutarının ihale onay belgesine yanlış aktarıldığı sonucuna varılmakta olup, bu durum ihalenin sağlıklı sonuçlandırılmasına etkili bulunmamaktadır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmekte ise de, başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun  10.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1172 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul