İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1174
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :66
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1174
Şikayetçi:
 V İ P Hanımeli Gıda Hazır Yemek Turizm İnşaat ve Organizasyon Serviz Hizmetleri San. ve Tic Ltd Şti. VEKİLİ: Av. Battal Özgür Büklüm Sokak No: 63/54 K.Dere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2008 / 4150
Başvuruya konu ihale:
 2007/125129 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama ve Dağıtım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.04.75.0171/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 19.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemek Hazırlama ve Dağıtım ihalesine ilişkin olarak V İ P Hanımeli Gıda Hazır Yemek Turizm İnşaat ve Organizasyon Serv. Hizmetleri San. ve Tic Ltd Şti Vekili Av. Battal Özgür’ün  bila tarihli şikayet başvurusunun idarenin 04.02.2008 tarihinde tebliğ edilen yazısıyla reddi  üzerine, başvuru sahibinin 06.02.2008 tarih ve 4150 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, teklif geçerlilik süresi geçmiş olduğu gerekçesiyle sözleşme imzalamaya yanaşmamaları nedeniyle geçici teminatlarının irad kaydedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

Başvuruya konu ihale 19.10.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu ihaleye ait idari şartnamenin 25 inci maddesinde; “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklif mektubunun taahhütlerin yer aldığı bölümün 2 nci maddesinde, “Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerlidir.” taahhüdü altına girildiği, bu çerçevede 19.10.2007 tarihinden itibaren 90 gün, yani 17.01.2008 tarihinde kadar geçerli olduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından 08.01.2008 tarihli sözleşmeye davet yazısı hazırlandığı ve bu yazının başvuru sahibine 16.01.2008 tarihinde, diğer ortak olan OGTİM İnş. Turz. Medik. Gıda Temz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ise 14.01.2008 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde, “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

            Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin IX- İsteklilerden 10 uncu Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler başlığının F maddesinin 5 inci fıkrasında, “Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun hükmü ve Tebliğde yer verilen açıklamalar çerçevesinde, idare tarafından sözleşmeye davet yazısı, teklif geçerlilik süresi içerisinde ihale üzerinde bırakılan başvuru sahibine tebliğ edildiği anlaşıldığından, geçici teminatın irat kaydedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul