İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1176
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :68
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1176
Şikayetçi:
 Tozoğlu San. ve Tic. İhsan TOZOĞLU, Sanayi Sitesi 1 Blok No: 6 Turhal / TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Turhal Şeker Fabrikası, Cumhuriyet Cad. 60300 Turhal / TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5637
Başvuruya konu ihale:
 2007/193392 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve Odacılık Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.06.23.0170/2008-07E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turhal Şeker Fabrikası tarafından 11.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve Odacılık Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Tozoğlu San. ve Tic. İhsan TOZOĞLU’nun 05.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2008 tarih ve 5637 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarına ait iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak iş deneyim belgelerinin asgari yeterlik şartlarını karşıladığı iddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak tanımlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

13.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1 inci ve İdari şartnamenin 7.3 madde düzenlemeleri ile isteklilerden teklif edilecek bedelin %30’undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilen şikayete konu ihalede; ihale ilanının ve İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “10 kişi ile ofis temizlik, evrak dağıtımı ve odacılık hizmeti” olarak tanımlandığı, ihale ilanının 4.4. ve idari şartnamenin 7. 4 maddesinde benzer iş olarak, kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen temizlik ve odacılık hizmetleri kabul edileceğinin belirtildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin iş deneyim belgesi olarak teklifinde, Turhal Makine Fabrikasının 9 işçi ile bir yıl süreli meydan, pik kırma, atölyeler tahmil-tahliye, temizlik, pik kırma ve oksiasetilen dairesi hizmetine yönelik Turhal Makine Fabrikası tarafından düzenlenen 04.01.2008 tarihli iş deneyim belgesine yer verdiği ve idare tarafından iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak şikayet başvurusunun bulunmadığı ve teklif verdiği hususu dikkate alındığında başvuru sahibinin teklifinde yer verdiği iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş kapsamında yer alan odacılık hizmetini karşılamadığı için kesinleşen ihale dokümanına göre idarenin tesis ettiği işlemin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan yedi kişinin teklif verdiği ihalede başvuru sahibi dahil beş isteklinin teklifinde yer vermiş oldukları iş deneyim belgelerine konu işin personel çalıştırmasına dayalı hizmetlere ilişkin olduğu, odacılık hizmetini karşılamadığı, ancak idare tarafından bu isteklilerden ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin altında teklif veren başvuru sahibi ve Poyraz Grup Otom. Tem. Teks. Med. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayıldığı, diğer üç isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin de teklifinde yer vermiş olduğu iş deneyim belgesinin hastane genel temizlik ve ilaçlama hizmet alımı işine ilişkin olduğu, ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgesine teklifinde yer veren ve ihalede en düşük teklif sahibi Reisler Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise aşırı düşük teklif olarak idare tarafından değerlendirildiği ve istekliden belgeye dayalı yazılı açıklamada bulunulmasının istenildiği, ancak sunulan açıklamanın yeterli olmadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı idarece bu istekliye ilişkin olarak tesis edilen işlemin yerinde olduğu, diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde yer vermiş olduğu idari şartnamenin 7.1.d maddesi gereği 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilgili bentleri kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütnamesinde “ihale tarihi itibari ile” ifadesi ve imza tarihinin olmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 11 isteklinin teklif verdiği ihalede asgari yeterlik kriterlerini sağlayan geçerli teklifin olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul