İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1177
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :69
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1177
Şikayetçi:
 Fonet Bilgisayar Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti., İpekyol Caddesi Şebnem Apt. No: 12/1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Hepkebirler Mah. Cumhuriyet Cad. 37100 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2008 / 5851
Başvuruya konu ihale:
 2007/182469 İhale Kayıt Numaralı “BBSK Otomasyon ve Faturalandırma Yazılımı Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.06.35.0170/2008-08E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’nce 24.12.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “BBSK Otomasyon ve Faturalandırma Yazılımı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Fonet Bilgisayar Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.02.2008 tarih ve 5851 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan istekliye ait yazılımın teknik şartnamede yer alan bir çok madde düzenlemesini karşılamadığı, teknik şartnamenin ilgili madde düzenlemesi gereği demo yapılarak bu hususların tespit edilmesinin gerektiğinin idareye bildirildiği halde idare tarafından demo yapılmasının zorunlu olmadığının belirtilerek şikayetlerinin uygun bulunmadığı, ancak teknik şartnamenin 10.1 maddesinde yazılım tanıtımı için demo yapılacağı, inceleme neticesinde sunulan modüllerin teknik şartnameye uygun olmadığının tespit edilmesi halinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağının düzenlendiği,

 

            2) İdari Şartnamenin 14.3.1 maddesinde iş deneyim belge tutarına ilişkin olarak oran belirlenmediği ve 40.000,00 YTL tutarında iş deneyim belgesi istenildiği,

 

            3) Teknik Şartnamenin 10.16 maddesi düzenlemesi ile iş deneyim belgesi yeterli olmasına rağmen yeterlik, garanti belgeleri ile referans istenildiği,

 

            4) İdari şartnamenin 53 üncü maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtildiği, ihale 24.12.2007 tarihinde yapıldığı için hangi asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacağının anlaşılamaması sebebiyle maliyet hesabının çıkartılmasında tereddüt yaşanması sebebiyle tekliflerinin ikinci avantajlı teklif olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 17.09.2007 tarih ve 2007/82 sayılı Genelgesinin “Diğer Hususlar” başlıklı III. kısmının “Demonstrasyon istenmesi” başlıklı (d) bendinde; Bilgi sistemi ihalelerinde şartnamelerde yer alan “idare demo (demonstrasyon) isteyebilir” gibi kesinlik ifade etmeyen maddelere yer verilmeyecektir. Şayet demonstrasyon isteniyorsa ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demonstrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına ve demonstrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümler yer almalıdır. Demo neticesindeki nihai karar ihale komisyonuna aittir.” düzenlemesinin,

 

            Teknik şartnamenin 10.1 maddesinde ise; “İstekliler ihale komisyonunun teklifleri değerlendirme aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacıyla demostrasyon yapılmasını istemesi halinde data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı BBSK otomasyon ve faturalandırma yazılımının tanıtımını (DEMO) yapacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan modüllerin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.” şeklindeki düzenlemenin yer aldığı, dolayısıyla teknik şartname düzenlemesinin ilgili Genelgeye aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte, konunun Sağlık Bakanlığı bünyesindeki uygulamalarda yeksenaklığı sağlamaya yönelik olduğu, idareye, teklif edilen yazılımlar için demostrasyon isteme konusunda takdir hakkı veren bir düzenlemenin kamu ihale mevzuatına herhangi bir aykırılık içermediği sonucuna varılmış olup, anılan teknik şartname maddesinde ve idarenin ihale üzerinde bırakılan istekliden demostrasyon talep etmemesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

           

Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği yazılımın teknik şartnamenin birçok maddesini karşılamadığını iddia etmiş ve bu hususa ilişkin somut gerekçelere itirazen şikayet dilekçesi ekinde yer alan şikayet dilekçesinde yer vermiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartnameye cevap yazısı incelendiğinde, isteklinin teklif ettiği yazılımın teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygunluğunun beyan edildiği, Kurumumuzca belge üzerinden yapılan incelemenin teklif edilen yazılımın uygulanmasına dönük bir nevi demostrasyon niteliği taşıyamayacağı, teklif edilen yazılımın ihale dokümanına uygunluğundan işin yürütülmesi sırasında idarenin sorumlu olduğu, iddiaya ilişkin başkaca bir incelemenin mümkün olamayacağından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin istekli olduğu, itirazen şikayet başvurusunda yer vermiş olduğu ikinci, üçüncü ve dördüncü iddia konularının ihale dokümanına ilişkin olduğu ve ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmadığı hususu dikkate alındığında, başvuru sahibinin söz konusu iddiaları iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmesi gerekmektedir.

 

İdari şartnamenin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 14.3.1 maddesinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye ilişkin en az 40.000 YTL tutarında iş deneyimini gösteren belgelerin isteklilerce sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği, düzenlemenin; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Pazarlık usulünde yeterlik” başlıklı 49 uncu maddesinin; “Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir.” şeklindeki ikinci fıkrası hükmüne uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale tarihi olan 24.12.2007 tarihi itibariyle 2008 yılına ilişkin asgari ücretin henüz belli olmadığı, idari şartnamenin 53 üncü maddesinde ise fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtildiği, dolayısıyla ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için ihale dokümanında Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların sekizinci maddesi uyarınca fiyat farkı verileceğinin belirtilmiş olmasının uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, teknik şartnamenin 10.17 maddesi doğrultusunda ihale konusu işte üç personelin çalıştırılacağı, ihale tarihindeki asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamada üç kişinin nakdi ödemeler dahil asgari işçilik maliyetinin ise 10.496,11 YTL olduğu anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin teklifi ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi arasında 14.000,00 YTL tutarında bir fark bulunduğu göz önüne alındığında, süresi 120 gün olan ihale konusu işte başvuru sahibinin teklifinin ihale üzerinde bırakılan istekliye oranla yüksek kalmasının, dokümandaki düzenlemenin fiyat farkı verilmesine cevaz vermemesinden kaynaklanamayacağı, ihaleye götürü bedel üzerinden çıkıldığı da dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 10.16 maddesinde; “Yüklenici firma Müdürlüğümüz otomasyon sistemi için önerdiği otomasyon sistemi ile ilgili yeterlilik belgeleri, garanti belgeleri ve referansları bildirmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, idari şartnamenin yeterlik kriterlerine ilişkin kısmında ise bu hususa ilişkin bir koşul getirilmediği, dolayısıyla belirsizlik arz eden söz konusu düzenlemenin ihalede yeterlik kriteri olarak öngörülmediği, öte yandan ihalede teknik şartnamenin şikayet konusu yapılan düzenlemesine dayanılarak değerlendirme dışı bırakılan teklif bulunmadığı ve başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüş olup, iddia konusu hususun tekliflerin değerlendirilmesine herhangi bir etkisi olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

İncelemeye konu ihalede;

 

İhale onay belgesinin açıklamalar kısmında, ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi kapsamında gerçekleştirilmesine gerekçe olarak, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2007/110029 İKN’li yazılım hizmeti ihalesinin Kamu İhale Kurulunun 30.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3500 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine işin aciliyet gerektirmesi gösterilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinde;

 

“Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

 

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Buna karşılık idarece yaklaşık maliyetin anılan düzenlemenin (a), (b) ve (c) bentleri dikkate alınmaksızın dört firmadan alınan tekliflerin ortalaması alınmak suretiyle tespit edildiği, bu hususun idare tarafından gerçekleştirilen ve 30.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3500 sayılı karar ile iptal edilen yazılım ihalesinde de “…idarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında, 5 adet firmadan yapılacak hizmete ilişkin fiyat alınarak, bunların ortalamasının bulunması sonucunda yaklaşık maliyet tutarının hesaplandığı tespit edilmiş olup, idarece bu aşamada ihale konusu işe ilişkin ayrıntılı maliyet analizinin yapılarak, bunun dayanaklarının oluşturulması suretiyle bulunan maliyetin hesap cetveline yansıtılmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, idarece yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında, ayrıntılı bir maliyet analizi gerçekleştirilmeden yaklaşık maliyet hesaplaması yapılması mevzuata uygun bulunmamıştır.” ifadeleri kullanılarak iptal sebepleri arasında yer aldığı anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendindeki parasal limit açısından da önem arz eden yaklaşık maliyet tespit işleminin mevzuata aykırı olduğu, söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği yönündeki düşüncemle,  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul