İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1178
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :70
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1178
Şikayetçi:
 Tüm-pa Temizlik Hizmetleri Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti., Altındağ Mahallesi 15. Sokak Nilay Apt. Nu 3/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Toros Devlet Hastanesi Baştabipliği,Yeni Mahalle Cemal Paşa Caddesi Nu:1 33050 Akdeniz /İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3929
Başvuruya konu ihale:
 2007/167017 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama-ütüleme Dağıtım Hizmetleri Alımı(24 Aylık)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.03.2008 tarih ve 08.04.52.0168/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Toros Devlet Hastanesi Baştabipliğince 17.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama-Ütüleme Dağıtım Hizmetleri Alımı(24 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak Tüm-Pa Temizlik Hizmetleri Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.02.2008 tarih ve 3929 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) Benzer iş tanımının uygun olmadığı,

 

            3) Teknik Şartnamenin 4.8, 4.14 ve 6.7 nci maddelerinde yapılan düzenlemelerin mevzuata uygun olmadığı,

 

           

 İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde; “A)Teknik Şartnamede belirtilen tüm makine ekipman ve malzemeleri teknik şartname hükümlerine uygun bir şekilde sağlayacağına dair noter onaylı taahhütname, Makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine tesis ve ekipman fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile yeminli ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. B) İhaleye girecek firmalar hizmet sırasında kullanılacak makine ve temizlik malzemelerinin ürün kataloğunu ihale dosyasına koyacaktır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm paralelinde; ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin, ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirip getiremeyeceğine yönelik değerlendirmeye esas olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale konusu hizmetin ana konusunun personel çalıştırılmasına dayalı olduğu; hizmetin ifası sırasında kullanılacak makine ve temizlik malzemelerine ilişkin olarak idari şartnamede düzenleme yapılmasının yeterli görülmesi gerektiği, söz konusu malzemelere ilişkin teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak istenilmesine gerek bulunmadığı, kullanılacak makine ve malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği, kaldı ki, makine ve malzemelere ilişkin yeterlik kriterlerini içeren idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde makine ve ekipmanın kendi malı olma şartı aranmadığı hususu da dikkate alındığında, kullanılacak makinelere ve malzemelere ilişkin olarak ürün katalogunun istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

    

2)  Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımı; “Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde yapılan temizlik ve çamaşır yıkama-ütüleme dağıtım hizmetleri alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde ifade edilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer İş” tanımının; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat,ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

Başvuru konusu personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalede yapılan benzer iş tanımının ihale konusu işin tamamını kapsadığı ve dolayısıyla işin bir bölümünde deneyimi olan firmaların ihaleye katılımının engellendiği, yapılan benzer iş tanımının yukarıda yer alan Yönetmelik hükmüne uygun olmadığı, bu bağlamda; benzer iş tanımının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca rekabetin sağlanmasını engelleyici nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 4.8 nci maddesinde; “Güvenlik nedeniyle işçiler giriş ve çıkışta hastane güvenlik görevlileri veya görevlendirilenler tarafından aranabilir. Bu arama yüklenicinin zarardan sorumluluk vecibesini ortadan kaldırmaz.”,

 

            4.14 üncü maddesinde; “Hastane idaresi, temizlik yapan personelin değiştirilmesini talep edebilecek, yüklenici firma  bu isteği yerine getirmek zorundadır.Hastane idaresi bilgisi dışında temizlik firması elemanlarının yerleri değiştirilemeyecek, işten çıkarılacak ve işe alınacak elemanlar konusunda hastane idaresinin mutlaka muvafakati alınacaktır.” ve

 

            6.7 nci maddesinde ise; “Genel temizlik hizmetlerinin verildiği açık ve kapalı alanların çeşitli zararlıları ve hastalık oluşmasına sebep olabilen hamamböceği, bit, pire, kene, karınca, sivrisinek, karasinek vb. haşerelerin larva yumurta erginleri ile mücadele yapılması, İlaçlama hizmeti aylık bir defa olmak üzere periyodik olarak yapılacaktır.Ve teklif fiyata dahil edilecektir.”

 

            Düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Teknik Şartnamenin 4.8 nci maddesinde yer alan düzenlemede idarece çalıştırılacak işçilerin güvenlik nedeniyle aranabileceği ve yüklenicinin de bu arada gözetim sorumluluğunun bulunduğu anlaşıldığından söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Yine teknik şartnamenin 4.14. maddesinde yer alan düzenleme ile ilgili olarak; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesine eklenen fıkrada; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

            a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

            b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

           

yönünde hükümleri konulamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu itibarla anılan şartname maddesinde yapılan düzenleme mevzuata uygun olmamakla birlikte, ihaleye teklif verilmesini ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını etkileyici nitelikte görülmemiştir.

 

 

Anılan şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan düzenlemenin ise maliyet kalemi olarak her ne kadar idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde bulunması daha uygun ise de, ihale dokümanının bir bütün olduğu ve ihaleye teklif verecek firmaların bu bütünlük içerisinde teklif vermeleri gerektiği anlaşıldığından, ilaçlamaya ilişkin düzenlemenin teknik şartnamede yapılması teklif vermeye engel teşkil edecek nitelikte bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda (g) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Teknik Şartnamenin “Hastane ve Bağlı Birimlerde Kullanılacak Temizlik Malzemelerinin Genel Özellikleri” bölümünde;

 

1)      Tıbbi atık torbasına(kırmızı) ilişkin TSE kalite belgelerinin dosyada sunulacağı,

2)      Tıbbi atık torbasına(siyah) ilişkin TSE kalite belgelerinin dosyada sunulacağı,

3)      Tıbbi atık torbasına(mavi) ilişkin TSE kalite belgelerinin dosyada sunulacağı,

4)      Çöp torbasına(siyah) ilişkin TSE kalite belgelerinin dosyada sunulacağı,

5)      Çamaşır suyuna ilişkin ürün güvenlik bilgi formunun dosyada sunulacağı,

6)      Kireç sökücüye ilişkin ürün güvenlik bilgi formunun dosyada sunulacağı,

7)      Genel temizlik maddesine ilişkin ürün güvenlik bilgi formunun dosyada sunulacağı,

8)      Sıvı el sabununa ilişkin ürün güvenlik formu ile TSE 54 kalite belgesinin dosyada sunulacağı,

9)      Lavabo el sabununa ilişkin ürün güvenlik formu ile TSE kalite belgesinin dosyada sunulacağı,

10)  Tuvalet koku gidericisine ilişkin ürün güvenlik bilgi formunun dosyada sunulacağı,

11)  Lavabo koku giderici tabletlere ilişkin kristalize erime noktası 80-20 derece ve kaynatma noktasına 218,87 derece sahip olduğuna ilişkin test raporunun dosyada sunulacağı,

12)  Sıvı, lavabo, banyo onma maddesinin test raporlarının ve güvenlik bilgi formunun dosyada sunulacağı,

13)  Cila sökücü madde, cila koruyucu madde, havlu peçete, tıkanmış giderleri açma maddesi, yer ve benzeri yüzeyler için cila, çamaşır deterjanı, çamaşır ağartıcı ve su sertliğini giderici maddelere ilişkin test raporları ve güvenlik bilgi formunun dosyada sunulacağı,

 

           Düzenlemesi yapılmıştır.

 

           İhaleye katılım aşamasında istenilen yukarıdaki belgelerin ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu anlaşıldığından söz konusu düzenlemenin rekabete uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul