İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1179
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :71
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1179
Şikayetçi:
 Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Tah. Eğt. Öğr. Acen. Pet.Ürün. Otom.Emlak Tic. ve San. Ltd. Şti., Gündoğdu Mahallesi 115 Caddesi Nu:92 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Yenişehir Belediye Başkanlığı, Limonluk Mah. Nu:36 Cadde 1 Yenişehir / İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2008 / 3995
Başvuruya konu ihale:
 2007/164155 İhale Kayıt Numaralı “Binek Türü Araç Kiralama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.04.65.0168/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yenişehir Belediye Başkanlığı’nca 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Binek Türü Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Tah. Eğt. Öğr. Acen. Pet.Ürün. Otom.Emlak Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2008 tarih ve 3995 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdarece tekliflerinin dokümanın ihaleye katılabilmek için gereken belgeler kısmında düzenlemesi yapılmayan husustan dolayı değerlendirme dışı bırakılmasının ve söz konusu belgelerin olmaması halinde de tamamlatılabilmesinin mümkün olmasına rağmen tamamlatılmamasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” bölümünün 56.2 nci maddesinde; “Binek türü araçların ve pick-upların sürücüleri kullanacakları araç tipine uygun sınıfta olmak üzere en az 5 yıllık sürücü belgesine sahip olması gerekir. İstekliler bu hususun çalıştıracakları şoförlere ait sürücü belgesinin aslı veya örneğini teklifleri ekinde idareye ibraz edeceklerdir..” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez.Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu hüküm paralelinde; ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin, ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirip getirmeyeceğine yönelik değerlendirmeye esas olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

            Bu itibarla şikayete konu ihalede kiralanacak araçlarda çalıştırılacak sürücülere ilişkin 5 yıllık sürücü belgesine sahip olunması gerektiğine ilişkin yapılan düzenlemenin yeterli olduğu ve söz konusu kişilerin sürücü belgelerinin de ihaleye teklif verme aşamasında istenmesinin katılımı sınırlandıracağı değerlendirildiğinden anılan şartname maddesindeki düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            İhale komisyon kararının incelenmesinde; ihaleye 7 firmanın teklif verdiği ve 6 firmanın teklifinin yukarıdaki şartname maddesine uygun olmamasından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde yeterliğe ilişkin olarak sürücü belgelerinin teklifle birlikte sunulmasına ilişkin düzenleme yapılmasında dokümanın tamamının bir bütün olduğu ve ihaleye teklif verecek isteklilerce yapılan düzenlemelerin tümünden sorumlu olunacağı ve dolayısıyla söz konusu düzenlemeler doğrultusunda teklif verilmesi gerektiği diğer taraftan da idarece yeterliğe ilişkin istenen belgelerin katılımda verilmemesi halinde tamamlatılabilir nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 8 adet ihale dökümanının satın alındığı 7 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bir adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul