İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1180
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :74
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1180
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 Gaziosmanpaşa Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Nizip Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Eski Gaziantep Yolu Üzeri Akçakent Köyü Karşısı Nizip / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4764
Başvuruya konu ihale:
 2007/181982 İKN|li “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 08.05.24.0167/2008-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Nizip Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü tarafından 25.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarih ve 4764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin (a)  bendinde, “TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin (g) bendinde, yangına karşı tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair taahhütname istenilmesine rağmen, sigorta türü, sorumlu ve teminat oranlarına ait bilgilere yer verilmediği,

 

İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri sayılırken "Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır."  hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, ihaleye tek teklif verildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 28.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 02.01.2008 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Sözleşme imzalandıktan sonra idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilerek, iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin (a)  bendinde; isteklilerden ihale konusu hizmetle ilgili olarak “TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” istenilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; yemeklerin tamamının Nizip YİBO mutfağında hazırlanacağı ve pişirileceği belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı (VIII.L) maddesinin sondan ikinci fıkrasında; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

           

            Söz konusu işin idare mutfağında yapılacağı anlaşıldığından, yeterlik kriteri olarak hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesinde anılan Tebliğ hükmüne uyarlık bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin (g) bendinde; yüklenici firmanın mutfakta yangına karşı tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair taahhütname istenilmiştir.

 

İşin sözleşmesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesi; “Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde aşevimizin ihale konusu hizmetini yerine getirilmesinde meydana gelebilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

İdari şartnamede, ihale üzerinde kalan isteklinin hastanede meydana gelecek yangın ve zehirlenme olaylarına karşı sigorta yaptırması gerektiği, belirtilmiş iken teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumun, isteklilerce sigorta için öngörülen teminat kapsam ve limitlerinin farklı belirlenmesine neden olabileceği ve tekliflerin değerlendirilmesinde sonucu etkileyebileceği, ayrıca, sözleşmenin yürütülmesi sırasında da sorunlara neden olabileceğinden, idarece yapılan düzenlemede anılan mevzuat hükümlerine  uyarlık bulunmamıştır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir…” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyorum. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul