En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1181
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :75
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1181
Şikayetçi:
 Üstün Yemekçilik Gıda Temizlik Tic. ve San. Ltd. Şti., Alacakapı Mah. Çarşı İçi No:3 Battalgazi / MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Özsan Sanayii Sitesi Karşısı Karakavak Mevkii No:2 44110 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4714
Başvuruya konu ihale:
 2008/4244 İKN|li “İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2008 Yılı 2 Aylık Mamul Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.05.31.0167/2008-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Malatya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 17.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre Pazarlık Usulü ile yapılan “İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2008 Yılı 2 Aylık Mamul Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Üstün Yemekçilik Gıda Temizlik Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarih ve 4714 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihale ile ilgili ihale dokümanının 14.01.2008 tarihinde alındığı, 17.01.2008 tarihinde ihaleye katıldıkları, ancak ihale komisyonu ve ihale yetkilisi tarafından ihale sürecinde 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı işlem tesis edildiği, 25.12.2007  tarihinde yapılan 2007/174100 İKN’li ihalede, ihalenin iptal edilmesine neden olan ve 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (a), (b), (c) bentleri gereğince Yeşilyurt Savcılığında işlem gören Özdemiroğulları Lokanta Gıda Otomotiv Temizlik Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şikayete konu ihaleye davet edildiği, anılan firmanın şikayete konu ihalede yanıltıcı bilgi ve belge sunmasına rağmen yeterlik aldığı, bir önceki ihalede de anılan firmanın aynı belgeleri sunarak yeterlik aldığı, 31.12.2007 tarihinde idareye yapmış oldukları başvuru üzerine idare tarafından herhangi bir işlem tesis edilmediği, anılan firmanın bünyesinde çalıştırmadığı halde diyetisyen Tuba ERKAL’ı çalışıyor olarak gösterdiği, anılan kişinin Mersin il sınırları dahilinde iş yeri sahibi olarak faaliyet gösterirken Malatya’da çalışıyor olmasının imkansız olduğu, idarenin 25.01.2008 tarihli cevabında anılan firmanın yeterlik kriterlerini sağladığı belirtildiği, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan; “İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur.” hükmüne göre idareye sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği, ilgili mercilere şikayet edecekleri bildirildiğinde firmalarının İl Müdürü Murat KONAN tarafından tehdit edildiği, tehdit ile ilgili olarak Yeşilyurt Savcılığına suç duyurusunda bulundukları, açıklanan nedenlerle, gerekli incelemelerin yapılarak sorumluluk ciheti ile kusuru veya kastı bulunan ihale komisyonu ve idare yetkilileri hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 60 ncı maddesi gereği gerekli işlemlerin yapılması ve ihale komisyonuna yanıltıcı bilgi ve belge sunan Özdemiroğulları Lokanta Gıda Otomotiv Temizlik Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti ile ilgili gerekli cezai işlemlerin başlatılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri sayılırken "Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır."  hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde başvuruların iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır. İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,       

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

Başvuru sahibinin dilekçesindeki iddiaların somut ve ciddi olduğu, bu nedenle; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinde öngörülen koşulların  oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

                          

            1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgili  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul