İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1182
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :76
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1182
Şikayetçi:
 Turnam Temizlik Hizm. Yemek Ürt. Güv. Mad. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kurtismail Paşa 7. Sokak Buhara Apt. Nu: 1/6 Yenişehir / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Şehitkamil Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Mucahitler Alifuat Cebesoy Bulv. 27500 Şehitkâmil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3840
Başvuruya konu ihale:
 2007/187927 İhale Kayıt Numaralı “Parkların Bakım, Temizlik ve Sulanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.03.2008 tarih ve 08.04.58.0163/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şehitkamil Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından 22.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Parkların Bakım, Temizlik ve Sulanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Turnam Temizlik Hizm. Yemek Ürt. Güv. Mad. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.02.2008 tarih ve 3840 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalede anahtar teknik personel istenildiği ancak, çalıştırılacak teknik ve anahtar teknik personele ilişkin olarak yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

            2) İhaleye ait idari şartnamenin 7 nci maddesinde yapılan benzer iş tanımının net olmadığı, belirsizliklere meydan verdiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinden; ihale konusu işin park ve yeşil alanların 157 işçi, 2 adet elektrik tesisatçısı, 2 adet su tesisatçısı,13 adet şoför ve 1 adet ziraat mühendisi ile 9 ay süreli bakım temizlik ve sulanması işi olduğu, 19 uncu maddesinden; isteklilerin tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecekleri, ihale üzerinde bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağı, işin tamamı için teklif verileceği, işe başlama tarihinin 01/03/2008, bitiş tarihinin ise 30/11/2008 olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale ilanının 4.3.2. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) İstekliler ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda unvanları ve sayıları belirtilen teknik personel ve işçileri iş başında bulunduracaklardır.

-2 Adet Elektrik Tesisatçısı (En az teknik lise mezunu)

-2 Adet Su Tesisatçısı(En az teknik lise mezunu)

-1 Adet Ziraat Mühendisi

-13 Adet Şoför

-157 Adet İşçi

 

b) Bu ihalede anahtar teknik personel 1 adet 5 yıl deneyimli Ziraat Mühendisidir. İstekli anahtar teknik personele ait diploma, oda sicil kaydı, SSK giriş bildirgesini, Çalıştırılacak Elektrik ve Su tesisatçısına ait diplomaların aslı veya noter onaylı suretini vereceklerdir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

           

Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki mevzuat hükmünden açıkça anlaşıldığı üzere; ihale konusu işte anahtar teknik personel öngörülmüş ise deneyim süresi ve niteliklerine dair belge istenilebilecek, ancak teknik personel için herhangi bir belge veya taahhütname istenilmeyecektir.

 

İdarece teknik personel olarak öngörülen 2 Adet Elektrik Tesisatçısı (en az teknik lise mezunu) ile 2 Adet Su Tesisatçısı (en az teknik lise mezunu) na ait diplomaların aslı veya noter onaylı suretinin teklif dosyası kapsamında bulunması gerektiğine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu, inceleme konusu ihaleye verilen 6 adet teklif arasından, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait tekliften daha düşük 3 teklifin idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yer alan düzenleme gereğince istenilen belgeleri sunmamasından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca tek geçerli teklif olarak belirlenen teklif üzerinde ihalenin bırakıldığı, sonuç olarak şikayete konu düzenlemenin somut olayda geçerli teklif sayısını etkilediği, ayrıca tekliflerin hazırlanmasını zorlaştırıcı olabileceği ve dolayısıyla katılımı daraltarak rekabeti engelleyebileceği sonucuna varılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu işin 175 personel ile 9 ay süreli park ve yeşil alanların bakım temizlik ve sulanması işi olduğu görülmüştür.

 

İncelemeye konu ihaleye ait ilanın 4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7 nci maddesinde; “ İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

 

Bu ihalede benzer iş olarak , her türlü açık alan ve/veya yeşil alan temizlik ve bakım işi benzer iş olarak kabul edilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;  “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler”  şeklinde tanımlanmıştır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinde, ".....İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır..." hükmü yer almaktadır.

 

Her ne kadar ihaledeki benzer iş tanımının net olmadığı iddia edilmiş ise de; “her türlü açık alan ve/veya yeşil alan temizlik ve bakım işi” şeklinde yapılan tanımın net olduğu ancak, ”temizlik ve bakım” işlerinin bir arada aranmış olmasının rekabeti daraltmış olabileceği, “açık alan ve/veya yeşil alan” şeklinde yapılan genişletmenin, ”temizlik ve/veya bakım işi” olarak da yapılabilmesinin ve böylelikle inceleme konusu ihalede katılımın çoğaltılmasının mümkün olabileceği, iddianın bu yönü ile yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 15 adet ihale dökümanının satın alındığı 6 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bir adet teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul