İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1183
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :77
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1183
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hizmet Organizasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Hulusi Kılıçarsaln Sok. Ormancı Apt. Altı No:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Harran Üniversitesi Rektörlüğü Diyarbakır Yolu Üzeri Yenişehir Kampüsü ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2008 / 4256
Başvuruya konu ihale:
 2007/167824 İhale Kayıt Numaralı “110 Kişi ile Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.04.82.0163/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Harran Üniversitesi’nce 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “110 Kişi ile Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Merve Temizlik Hizmet Organizasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.02.2008 tarih ve 4256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin, ihale komisyonunun kararı üzerine idarece 02.01.2008 tarih ve 197-12-20 sayılı karar ile “.. firmalarca yapılan şikayet başvuruları neticesinde; teknik şartnamenin “A-Özel Şartlar” başlıklı kısmının 3. maddesi, sözleşme tasarısının 22 nci maddesi, hizmet genel şartnamesinin 19 uncu maddesi ve idari şartnamenin 26, 46 ve 51 inci maddelerinde mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici nitelikte işlemle giderilemeyecek işlemler olduğu tespit edilerek, ihalenin komisyonlarınca iptal edildiği” hususunun bildirildiği, yukarıda değinilen düzenlemelerin ihale mevzuatına aykırı hiçbir husus içermediği, ihalenin mevzuata aykırı gerekçelerle iptal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

Başvuru konusu 13.12.2007 tarihli ihalede, ihale komisyonunca verilen 31.12.2007 tarihli komisyon kararı üzerine idarece 02.01.2008 tarihli karar ile “.. firmalarca yapılan şikayet başvuruları neticesinde; teknik şartnamenin “A-Özel Şartlar” başlıklı kısmının 3. maddesi, sözleşme tasarısının 22 nci maddesi, hizmet genel şartnamesinin 19 uncu maddesi ve idari şartnamenin 26, 46 ve 51 inci maddelerinde mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici nitelikte işlemle giderilemeyecek işlemler olduğunun tespit edildiği” gerekçesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesine istinaden iptal edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de; bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, idarenin ihaleyi iptal sebeplerinin objektif olması gerektiği (Ör: Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi ) izahtan varestedir.

 

Şikayetçi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısı içeriğinde; idarece .. firmalarca yapılan şikayet başvuruları neticesinde; teknik şartnamenin “A-Özel Şartlar” başlıklı kısmının 3. maddesi, sözleşme tasarısının 22 nci maddesi, hizmet genel şartnamesinin 19 uncu maddesi ve idari şartnamenin 26, 46 ve 51 inci maddelerinde mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek işlemler olduğu tespit edilerek” ihalenin komisyonunca iptal edildiği ifade edilmiştir. Söz konusu iptal kararı ihale yetkilisi tarafından aynı tarihte onaylanmıştır.

 

İdarece onaylanarak Kuruma gönderilen ihale dosyasının incelenmesinden; ihale konusu işin “Harran Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin, 110 kişi ile genel temizlik” işi olduğu, işin süresinin 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasını kapsadığı, isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri anlaşılmıştır.

           

İdarece iptal gerekçesi olarak şikayetçilerin başvuru dilekçelerinde yer alan ve teklif verememelerine dayanak olarak gösterilen düzenlemelerin esas alınması üzerine söz konusu başvuruların incelenmesi gereği hasıl olmuştur.

 

            13.12.2007 tarihinde (ihale tarihi) ihale dokümanını satın alan Zengi Tem. Gıd. Ltd. Şti. tarafından 14.12.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan bilatarih şikayet dilekçesi ile yapılan başvuruda ihale dokümanındaki mevzuata aykırı düzenlemelerden dolayı teklif veremedikleri ve özetle;

 

            - Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde yapılan düzenlemenin eksik olup belirsizlere yol açtığı,

           

            - İdari şartnamenin “ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde sözleşme tasarısına atıfta bulunulduğu ancak, sözleşme tasarısı ile tip sözleşmenin ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasını farklı düzenlediği, dolayısıyla çelişkinin düzeltici işlemle giderilemeyeceği,

 

- İlaçlama işine ilişkin olarak yapılacak masrafların teklif fiyata dahil olup olmadığı hususunun idari şartnamede düzenlenmediği, teknik şartnamede yapılan düzenlemenin tereddüt yarattığı ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde ilaçlamaya ilişkin kaleme yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

- İdari şartnamenin 51 inci maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olduğunu ancak, sözleşme tasarısının ödeme yeri ve şartlarına dair 13 üncü maddesinin 3 üncü bendinin (2007 mali yılı ödeneği yetmediği takdirde idare işçi sayısını azaltmaya ve üniversite ihale komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda verilecek nihai kararla ihaleyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir. Yüklenici bu konuda hiçbir hak iddia edemez.) 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine uygun olmadığı,

 

            iddia edilmiştir.

 

            07.12.2007 tarihinde ihale dokümanını satın alan Süpervizör İnş. Ltd. Şti. tarafından yapılan 08.12.2007 tarihli şikayet başvurusunda ihale dokümanındaki mevzuata aykırı düzenlemelerden dolayı teklif veremedikleri, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim bedelinin ayni olarak isteklilere ait olduğunun belirtildiği ancak, teknik şartnamede giyim eşyalarının sayı ve özelliklerine yer verilmediği, dolayısıyla maliyet hesabı yapamadıkları iddia edilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine dayanak olarak gösterilen ihale dokümanlarındaki düzenlemelerde;

 

1) İptal gerekçesi olarak belirlenen teknik şartnamenin “A-Özel Şartlar” başlıklı kısmının 3 üncü maddesinde;

 

"l.ve 2 maddede belirtilen temizliğe ilave olarak camlar, kapılar komple temizlenecek, duvarlar sabunlu su ile silinip tavanlar düzenli olarak ayda bir temizlenecektir.

A-Bu çalışmalar sürekli bulunacak bir yüklenici yetkilisi tarafından denetlenecektir. Bu yetkili ihale konusu iş için belirtilen 110 kişiye dahildir.

B-Temizliği biten bölümlerde elektriklerin, suların açık bırakılmaması için yeterli kontrol ve takip yüklenici tarafından görevlendirilen bu kişi tarafından yapılacaktır.

C-Temizlik için görevlendirilen ve görev yerleri yetkililerce belirlenen yüklenici elemanları gerektiğinde kendilerine verilen temizlik ve bütün işlerle ilgili emirleri yerine getirmek zorundadır. Bu görevleri yerine getirirken üst makamlar, memurlar ve diğer personelle olan münasebetlerde nezaket ve ciddiyet çerçevesinde azami gayret gösterecektir.

D-Temizlik personeli tarafından koridor ve odalarda yüksek sesle konuşulmayacak ve sigara içilmeyecektir.

E-Temizlik yapılan yerlerde bulunan ve temizlik sırasında yerleri değiştirilen eşyaların yerlerine konmalarına, pencerelerin kapalı olmasına dikkat edilecektir. Tamire muhtaç yerler tespit edilerek idareye bildirilecektir.

F-Yüklenici elemanları, servis ve katlarda gösterilen yerleri idarenin isteğine uygun nitelikte yapmakla zorunludurlar.

G-Ayrıca ihale komisyonu başkanlığına yüklenici bu hizmetlerde kullanacağı makinelerin  cins ve miktarlarını veya makine parkını  ekli listede olduğu gibi beyan edecekler.”

H-İhaleye girecek olan yükleniciler temizlik konusunda iştigal ettiklerine dair ve kuruluşlarına ilişkin ticari sicil gazetesinin tasdikli fotokopisini ihale dosyasına koymak zorundadırlar.

I- 01 Nisan 31 Ekim tarihleri arasında kampus açık alanlarında haftada bir, kapalı alanlarda 3 ayda bir yılda dört defa her türlü haşerelere karşı korunması maksadıyla ilaçlama yapılması, ilaçlamada kullanılacak malzemenin kaliteli olması gerekmektedir.

27.01.2005 tarih ve 25709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik gereğince ilaçlama yapılacaktır.

İ-Üniversitemizin tüm birimlerinde perde, masa örtüsü, flama ve bayrakların yıkanması ütülenmesi yüklenici tarafından yapılacaktır.

J-Osmanbey kampüsündeki çöp konteynırları en az iki günde bir firma tarafından alınıp boşaltılacaktır.

K-Çöpler her gün toplanacaktır.

L-İlaçlama motorlu araç ile yapılacaktır.

51.2.    M-Temizlik malzemesi kullanımı ihale süresi bitimine kadar devam edecektir." düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yukarıdaki düzenleme her ne kadar iptal gerekçelerinden birisi olarak gösterilmiş ise de; ilaçlamaya ilişkin düzenlemede işin yapılması ile ilgili ayrıntılara yer verildiği, şartname ekindeki malzeme listesinde “50 kg. haşere ilacı” nın istenildiği, ayrıca idari şartnamenin 13 üncü maddesinde yapılan ;

 

"13.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

             13.2.       İstekli,  işin yapılacağı yeri ve  çevresini gezmekle;  işyerinin  şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına,   işinin    gerçekleştirilebilmesi    için    yapılması    gerekli    çalışmaların    ve    kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

3.21.     İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve / veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

3.22.     Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir." düzenleme çerçevesinde isteklilerce işin yapılacağı yerin gezilerek, temizlik ve ilaçlama yapılacak mekanların görülebileceği, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde ilaçlama giderinden bahsedilmemiş olsa bile, malzeme ve ekipmanlara ait giderlerin isteklilere ait olduğunun belirlendiği, “50 kg. haşere ilacı” nın da malzeme listesinde yer aldığı ve malzemeye birim fiyat teklif cetvelinde ayrı iş kalemi açıldığı görüldüğünden, söz konusu düzenlemenin ideal olmamakla birlikte tekliflerin verilmesini etkilemeyeceği kaldı ki;

 

İncelenen ihaleye verilen 7 tekliften 4 adedi aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş ve teklifleri ile ilgili ayrıntıların maddeler halinde (işçilik, sözleşme damga vergisi, malzeme vs.) belirtilerek teklif rakamına nasıl ulaşıldığının gösterilmesine karar verildiği,

 

           Aşırı düşük teklif açıklaması istenilen 4 istekliden Korteks Tem. Ltd. Şti. ve As Bucak Tem. Ltd. Şti. nin teklif açıklamasında ilaçlama bedeline yer verildiği, proforma fatura ve ilaç uygulama izin belgesinin eklendiği, Edessa Yem. A.Ş. nin açıklamasında ise kendilerinin ilaçlama izin belgesine sahip olmaları ve işin elemanları tarafından yapılacak olması sebebiyle bunun için ayrıca bir bedel öngörmedikleri ancak, ilaç bedelini malzeme bedeli içerisinde ayrıca gösterdikleri, Ekkar tem. Ltd. Şti. nin fiyat analizinin açıklamasında malzeme bedeli dışında bir bedel öngörmediği, malzeme listesinde haşere ilacına bedel öngördüğü, ihale komisyonunca söz konusu açıklamaların değerlendirmesinin yapılmadığı görülmüştür.

2) İkinci iptal gerekçesi olarak belirlenen ve şikayet konu ihaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; "İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

                Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir." düzenlemesinin yapılmış olduğu,

 

Yukarıda düzenlemede sigortaya ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı, yüklenicinin genel sorumluluğuna dair bir düzenleme olduğu, idarece işin mahiyeti itibarı ile sigortayı gerektirir bir hususun bulunmadığının takdir edildiğinin anlaşıldığı  kaldı ki, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde sigorta teminat ve limitlerinin belirtilmesinin sigortanın gerektiği durumlarla sınırlı olduğu, ihale konusu her tür iş için sigortaya ilişkin bir düzenleme yapılmasının mecburiyet taşımadığı ve dolayısıyla idarece yapılan düzenlemenin mevzuata aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır.

 

3) Üçüncü iptal gerekçesi olarak belirlenen inceleme konusu ihaleye ait idari şartnamenin “teklif fiyata dahil unsurlar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

26.1 İhale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilere aittir. Ancak, sözleşme giderlerine ilişkin damga vergileri Kamu İhale Kurumu payı, masrafları gibi giderler için asgari işçilik maliyeti üzerinde % 3 sözleşme gideri ödenecektir.Malzeme ve ekipmanlara ait giderler istekliye aittir. 110 işçiye ait giyim bedeli ayni olarak isteklilere aittir.

26.2- (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak yapı içerdiği kabul edilecektir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi durumunda doğacak Katma Değer vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

           26.5 Sigorta Prim oranları: Ücret hesaplanmasında; iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2 olarak dikkate alınacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim bedelinin ayni olarak isteklilere ait olduğunun belirtildiği, yol ve yemek giderine ilişkin olarak herhangi bir belirlemenin yapılmamasından bu giderlerin teklif fiyata dahil olmadığının anlaşılabileceği kaldı ki, yaklaşık maliyet hesaplanırken de yol ve yemek bedelinin öngörülmediği, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 2 olarak dikkate alınacağının belirtildiği, sonuç olarak söz konusu düzenlemenin mevzuata bariz bir aykırılık içermediği, bu düzenlemenin neden mevzuata aykırı olup iptal gerekçesi olarak belirlendiğinin anlaşılamadığı, gerekçenin soyut, yetersiz ve açıklayıcı olmaktan uzak olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

4) İptal gerekçesi olarak belirlenen idari şartnamenin “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde;

 

"46.1. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Harran Üniversitesi Rektörlüğü Mali Hizmetler Birimince yapılacaktır.

46.2.   Hakedişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır.

46.3.          Yüklenici hizmet işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri yılı içinde iş programına uygun şekilde harcamak zorundadır.

 

46.4.   Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir. " düzenlemesinin yapıldığı,

 

Yukarıdaki düzenlemenin “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”den alınmış standart bir metin olduğu, istekli olabilecekleri (adı geçen başvuru sahipleri) teklif hazırlamaları aşamasında tereddüde düşürecek mahiyet taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) İptal gerekçesi olarak belirlenen idari şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde;

 

"51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin,

a)      Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

b)      İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20 ´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

 

51.3.            İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

 

51.4.            İşin sözleşme bedelinin %80´ inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5 ´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.

 

51.5.    Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır." düzenlemesi yapılmıştır.

 

İsteklilerin her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde teklif verecekleri ihalede, yukarıda yer alan düzenlemenin “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”den alınmış standart bir düzenleme olduğu, mevzuata aykırı bir bilgi ekleme ve/veya çıkarmanın bulunmadığı görülmüştür.

 

Aktarılan değerlendirmeler çerçevesinde; idarece ihale sürecine ilişkin takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerektiğinden; firmalarca yapılan şikayet başvuruları neticesinde; teknik şartnamenin “A-Özel Şartlar” başlıklı kısmının 3. maddesi, sözleşme tasarısının 22 nci maddesi, hizmet genel şartnamesinin 19 uncu maddesi ve idari şartnamenin 26, 46 ve 51 inci maddelerinde mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici nitelikte işlemle giderilemeyecek işlemler olduğu” gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesine ilişkin 02/01/2008 tarihli idare kararında; anılan doküman düzenlemelerinin hangi yönüyle mevzuata aykırı olduğunun belirtilmemesi sebebiyle söz konusu iptal gerekçesinin soyut ve yetersiz olup açıklayıcı nitelik taşımadığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde sayılan ihtiyaçların zamanında karşılanması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması temel ilkelerine uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından, idarece tesis edilen ihalenin iptali işleminin mevzuata uygun bulunmadığı ve dolayısı ile başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak; başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 02/01/2008 tarihinde iptal edildiği ancak, idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işleminin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İdari şartnamenin 26 ıncı maddesinde, giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağı hususunun belirtildiği ancak, giyeceklerin özelliklerine Teknik Şartnamede yer verilmediği, bu hususun şikayet konusu edildiği ve yapılan inceleme sonucunda idare tarafından ihalenin iptal edildiği anlaşılmış olup idarece alınan iptal kararı mevzuata uygun olduğu düşünüldüğünden, çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul